sobota, 25 lutego 2012

Zloty Sokolstwa

Zloty Sokolstwa Polskiego 1867 - 2012


Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało założone w 1862 roku w Czechach. Na wzór czeskiego „Sokoła” założono polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lwowie w 1867 r. w Galicji pod zaborem austro – węgierskim. W 1885 r. powstały Towarzystwa w Krakowie, Kołomyi, Przemyślu, Tarnopolu. Idea sokola rozwinęła się na ziemiach polskich pod zaborami i w środowiskach polskich na emigracji m.in. w 1887 r. w USA. W zaborze pruskim pierwsze Towarzystwa Gimnastyczne powstały w 1884 r. w Inowrocławiu, 1886 r. w Bydgoszczy i Poznaniu.  „Sokół” pod zaborem rosyjskim powstał w 1905 r. w Warszawie, Wilnie. Podstawą działalności sokolstwa jest Gniazdo czyli Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Towarzystwa zorganizowały się w Związki Sokole, które zostały podzielone na Dzielnice i Okręgi.
W 1892 – 1918  działał Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii, a w latach 1893 – 1919 Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim. W zaborze rosyjskim – Królestwie Polskim działał w latach 1905 – 1907. W 1919 r. powyższe Związki zorganizowały się w Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, który działał w latach 1919 – 1939 do wybuchu drugiej wojny światowej i wkroczeniu wojsk niemieckich i sowieckich. Sokoli przeszli do konspiracji niepodległościowej 1939 – 1988, aż do upadku komunizmu. Reżym komunistyczny nie pozwolił na działalność Sokolstwa w Polsce. Przez 50 lat sokoli na terenie Polski byli w konspiracji. W wielu miastach w Polsce były konspiracyjne gniazda sokole. Sokoli w Polsce utrzymywali więzi pomiędzy sokolimi środowiskami w kraju i sokolstwem polskim legalnie działającym na emigracji m.in. w USA, Francji, Wielkiej Brytanii.
W 1989 roku wznowił działalność Związek Towarzystw Gimnastycznych „ Sokół” w Polsce, który jest bezpośrednim kontynuatorem przedwojennego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. ZTG „Sokół” w Polsce uzyskał od PFA – USA (Związku Sokołów Polskich w Ameryce) i Związku Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii uznanie na jedyną główną organizację Związkową.  W Poznaniu 9 października 1991 r. odbył się „Światowy Zjazd Związków Sokołów Polskich” z udziałem Sokolstwa z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy i Polski. Na tym Zjeździe ZTG „Sokół” w Polsce został odznaczony „The Official Falcon Seal”. Istniejąca też od 1989 r. Rada Odrodzenia Sokoła w Krakowie jest poza Związkiem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Główną działalnością Sokolstwa jest dążenie do organizacji Zlotów. Jednak pomiędzy Zlotami sokoli organizują pracę patriotyczno wychowawczą zgodnie z hasłami sokolimi „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch”,  „Bóg – Honor – Ojczyzna” oraz „Czołem Ojczyźnie Szponem Wrogowi”. Prowadzona jest działalność sportowa, rekreacyjna, turystyczno – krajoznawcza, przysposobienia wojskowego, naukowa i kulturalno – oświatowa.

Poniższe zestawienie Zlotów Sokolstwa jest selektywne.

Publikacja to stanowi usystematyzowanie wiedzy o Zlotach Sokolich, która jest zawarta w wielu niezliczonych publikacjach zawartych w bibliografiach. Poniżej przedstawiono częściową rekonstrukcje wiedzy o zlotach. Jest ona niepełna. Temat dokładnego opracowania wszystkich zlotów sokolich czeka na szersze naukowe grono historyków. W Sokolstwie Polskim pod zaborami austro – węgierskim i pruskim (niemieckim) organizowane były równolegle Zloty Sokolstwa. W państwie austriackim działał Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii, a w państwie niemieckim Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim. Zloty odbywały się jako osobne w obu państwach, jednak ideę miały wspólną, drogę do niepodległości Polski, walka o kulturę i tożsamość polską narodową, przygotowanie kadr do walki o niepodległość Polski. Po zjednoczeniu wszystkich Związków Sokołów Polskich w 1919 r. w Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, także z zaboru rosyjskiego, sokoli wtedy przyjęli numerację Zlotów od najstarszego Zlotu, który odbył się w Galicji we Lwowie. W zaborze austro – węgierskim przyjęto numerację głównych Zlotów, którą kontynuowano w wolnej Polsce po 1918 i 1989 r.
W tej publikacji przedstawiono jedynie krótkie opisy zlotów, które udało mi się opracować prowadząc wieloletnie kwerendy Zaprezentowano wszystkie główne Zloty Sokolstwa Polskiego, które przedstawione są w całości.
Wykaz poniższy zlotów  Dzielnicowych, Żup czyli Okręgowych, okolicznościowych i innych jest niepełny. Dopiero przed różnymi środowiskami badaczy i historyków stoi zadanie opracowania historii zlotów  sokolstwa polskiego, szczególnie w poszczególnych regionach Polski, gdzie TG „Sokół” posiadał swoje struktury organizacyjne. Toteż z regionalnych zaprezentowano poniżej w artykule zloty z regionu dawnych Prus Zachodnich, Pomorza i Kujaw działających w strukturze Żupy Nadwiślańskiej, Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce z okresu międzywojennego. Po wznowieniu działalności ZTG „Sokół” w Polsce w 1989 r., Związek został w 1993 r. podzielony organizacyjne na 4 Dzielnice. Dzielnica Pomorska ZTG „Sokół” w Polsce powstała w 1993 r., a po reformie administracyjnej Polskie w 1999, powstały nowe Dzielnice ZTG „Sokół” w Polsce w tym od 1999 r. Z Dzielnicy Pomorskiej powstały Dzielnica Pomorska i Dzielnica Kujawsko – Pomorska ZTG „Sokół” w Polsce. Zlotom zorganizowanym po 1989 r. w tym artykule nadałem kolejne numeracje nowe w celach uporządkowania.
Zaprezentowano też Zloty Związku Sokołów w Państwie Niemieckim, czyli na ziemiach polskich zaboru pruskiego i polskiego wychodźstwa w Niemczech.
Zloty ważniejsze posiadały numery. Dotyczy to przede wszystkim Zlotów Sokolstwa Polskiego, ale i tez Zlotów różnych Dzielnicowych, co może wprowadzić badaczy sokolstwa w zakłopotanie. Sokół polski na wzór czeskich Zlotów przyjął numerację głównych Zlotów. Główne czeskie Zloty mają nazwę Wszechsokolskich (czyli wszystkich sokołów ze świata), w 2012 roku w 150 rocznicę założenia Sokolstwa w Czechach odbędzie się XV Wszechsokolski Zlot. Natomiast polskie główne Zloty posiadają nazwę „Zlot Sokolstwa Polskiego – miejscowość i rok”. Osobną kartą historii Sokolstwa Polskiego są Zloty Sokolstwa Polskiego w USA. Są na ten temat publikacje książkowe oraz ukazujące się pismo „Sokół Polski – Polish Falocon”.

Publikacje dotyczące Zlotów w niniejszym opracowaniu
Poniżej informacje o Zlotach są opublikowane w książce, zob. bliżej : Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893 – 1939, Bydgoszcz 1997, ss. 432. Tam też są źródła i aneksy. Zob. bliżej, Kwartalnik, Sokół – organ ZTG „Sokół” w Polsce 1990 – 1995, Inowrocław. Kwartalnik, Sokół Pomorski – organ ZTG „Sokół” w Polsce 1993 – 2003, Bydgoszcz – Fordon. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923 – 1993, Bydgoszcz 1993.  Raport Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce za lata 1989 – 1991, Warszawa – Bydgoszcz 1991, ss.27. A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1989 – 1993, Bydgoszcz 1993, ss. 20. A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1993 – 1997, Bydgoszcz 1997, ss. 76. A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1997 – 2002, Bydgoszcz 2005, ss. 68. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 2002 - 2004, pod red. Andrzeja Boguckiego, Bydgoszcz, ss.140. Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.06.2000 oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dniach 28.06. – 4.07.2000, Bydgoszcz 2000, ss. 128. XIII. Vsesokolsky Slet Praha 2000. XIV. Vsesokolsky Slet Praha 2006. 140. Lecie Sokolstwa Polskiego, oprac. Andrzej Bogucki, Bydgoszcz 2007, ss. 32.


Zloty sokolstwa polskiego, o których decydowano uchwałami Rad Dzielnicowych, musiały być odpowiednio przygotowane. Do tego zadania  powoływano specjalne komisje zlotowe, które opracowywały szczegółowe regulaminy. Za zezwoleniem zarządu związku zapraszano na zloty inne dzielnice oraz polskie stowarzyszenia sokole działające w innych państwach - we Francji, Czechosłowacji i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także przedstawicieli Związku Sokołów Czesko-Słowackich i Związku Sokołów Jugosłowiańskich, jak też reprezentantów innych zagranicznych organizacji gimnastycznych.
         Każdy zlot sokoli - czy to okręgowy, dzielnicowy, czy związkowy - miał swój cel i ideę, myśl i hasło, które mu przyświecało. Często zloty organizowano w rocznice lub dla uczczenia świąt lub ważnych wydarzeń z dziejów narodu. Zawsze jednak zlot był swoistym egzaminem, poddawał sokolstwo polskie jako ruch - i w sensie ogólnokrajowym, i lokalnym - ocenie społeczeństwa. Świadomość tej oceny pobudzała pracę gniazd, z drugiej strony ludzie oglądający pochody i popisy sokole ulegali emocjom charakterystycznym dla uczestników masowych widowisk propagandowych. Można więc powiedzieć, że każdy taki zlot, niezależnie od swego szczebla, był lokalnym wydarzeniem, a treści propagandowe jakie bezpośrednio lub pośrednio przekazywał, w jakiejś mierze udzielały się widzom.
         Zasadniczo do organizacji zlotów służyły własne fundusze organizacji. Jednak sokolstwo pomorskie było biedne, brakowało pieniędzy na opłacenie sal gimnastycznych w okresie zimowym i wykwalifikowanych instruktorów oraz urządzenie większej liczby kursów technicznych. W latach trzydziestych władze wojskowe odmawiały nawet wypożyczenia namiotów i innego sprzętu kwatermistrzowskiego. W tej sytuacji sokoli organizowali zbiórki pieniędzy, licząc na ofiarność społeczeństwa. Natomiast kierownictwo dzielnicy i okręgów, podkreślając znaczenie propagandowe zlotów sokolstwa na Pomorzu - jako manifestacji prężności narodu i państwa polskiego - zwracały się do władz wojewódzkich i lokalnych o subwencje na ten cel. Pomoc ta  jednak, jeśli jej udzielano, była niewielka. Znaczniejszy był wkład społeczeństwa pomorskiego. Pewną pomoc finansową stanowiły też różnego rodzaju ulgi, zniżki kolejowe. Na przykład uczestnicy zlotu Okręgu V w Koronowie w dniu 14 lipca 1935 r. (sokoli, ich rodziny i goście) otrzymali 50 proc. zniżki na bilety kolejowe zwykłe; bilety te wydawano zbiorowo gniazdom w biurze zlotowym na dworcu PKP w Bydgoszczy. Drużyny zlotowe otrzymywały też bezpłatnie posiłki. Jednak nie było to regułą. Często członkowie gniazd składali się na sfinansowanie udziału ich przedstawicieli w zlotach - dotyczyło to zwłaszcza małych gniazd z niewielkich miejscowości. Chociaż opłaty zlotowe nie były duże stanowiły pewne obciążenie - np. w 1939 r. drużyny ćwiczące na zlocie Okręgu V musiały płacić za śniadanie i obiad po 50 gr. (członkowie) i 25 gr. (młodzież).
         Najważniejszą sprawą w trakcie organizacji zlotu było przygotowanie ćwiczeń na pokazy. Było to trudne zadanie. Na przykład w 1929 r. upoważniono Przewodnictwo Dzielnicy Pomorskiej do ogłoszenia konkursu na układ masowych ćwiczeń wolnych, wyznaczając wysoką nagrodę pieniężną (600 zł). Ćwiczenia musiały być wykonywane przy udziale orkiestry grającej przede wszystkim marsze. Po ustaleniu zestawu ćwiczeń na  dany zlot przekazywano szczegółowe informacje na ten temat poszczególnym ogniwom - odpowiednio: dzielnicom, okręgom, gniazdom. Kolejnym trudnym etapem było wytrenowanie obowiązującego zestawu ćwiczeń w gniazdach tak, aby w miarę łatwo przyszło „zegranie” ćwiczących  przed oficjalnym masowym występem na zlocie. Kwestie techniczne ćwiczeń omawiano na zjazdach informacyjnych organizowanych dla naczelników i naczelniczek, a służących wprowadzeniu jednolitej metody pracy. Taki zjazd m.in. odbył się 1 i 2 listopada 1930 r. w Grudziądzu z udziałem 30 naczelników i 22 naczelniczek z poszczególnych okręgów.
         Na zlotach obowiązywał zasadniczo mundur uroczysty, do którego wolno było przypinać jedynie ordery państwowe czy wojskowe, odznakę POS i odznakę danego zlotu. Druhowie nie posiadający uroczystego stroju mogli wystąpić w mundurze polowym. Natomiast przy ubraniu cywilnym obowiązywała bezwzględnie czapka sokola. Cywilni druhowie zakładali kołnierzyki i krawaty, względnie kołnierz wykładany. Druhny występowały w przepisowych granatowych mundurkach. Jeśli takowych nie posiadały, występowały obowiązkowo w białej bluzce, ciemnej spódniczce i czapce sokolej. Szczególnie zwracano uwagę na noszenie jednolitych czarnych pończoch i obuwia. Młodzież męską obowiązywała czerwona koszulka, ciemnogranatowe spodenki, czarne obuwie i batorówka z czerwonym denkiem i granatowym brzegiem. Dla młodzieży żeńskiej przewidziano czerwoną bluzeczkę z krótkimi rękawkami, granatową spódniczkę, czarne pończochy i buty oraz granatowy beret z kokardą. Wszyscy członkowie „Sokoła” i młodzież obowiązkowo musieli do munduru przyszyć białą wstążeczkę z czerwonym brzegiem i napisem nazwy swego gniazda.
         Jako strój ćwiczebny obowiązywały druhów długie granatowe spodnie z przyszytym czerwonym paskiem, ciemne skarpety i czarne obuwie oraz białe koszulki z czerwonym oblamowaniem. Na koszulkach np. na zlotach dużych nie mogło być żadnych napisów i godeł, chociaż na zlotach okręgowych przyszywano plakietki z godłem sokolim i nazwą gniazda. Wszystkie druhny obowiązywała biała bluzka z krótkimi rękawami, granatowe pantalony z czerwonym paskiem, czarne pończochy i czarne buty z niskimi obcasami, na głowę czerwona wstążeczka, poza tym do ćwiczeń związkowych należało mieć przygotowaną białą wstążkę na głowę. Młodzież męska występowała bez koszulek, w granatowych spodenkach i czarnych pantoflach. Młodzież żeńska w stroju uroczystym bez beretów, natomiast w czerwonych wstążkach na głowie.
         Do zawodów obowiązywał tak druhów, jak i druhny przepisowy strój lekkoatletyczny, a zatem granatowe spodenki i koszulka, względnie biała bluzka, bez jakichkolwiek odznak i napisów. Odchylenia od stosowanych strojów były niedopuszczalne, ponieważ sokolstwo musiało tu wykazać, jako członkowie jednego okręgu, dzielnicy czy związku, pełną jednolitość.

 ZLOTY SOKOLSTWA POLSKIEGO

I.       5-6.06.1892 r.      Lwów
II.      14-15.07.1894 r.  Lwów
III.     28-29.06.1896 r.  Kraków
IV.     27-29.06.1903 r.  Lwów
V.      14-16.07.1910 r.  Kraków
VI.     8-10.07.1921 r.    Warszawa
VII.    28.06.-1.07.1929 r. Poznań
VIII.   26-29.06.1937 r.  Katowice
IX.     2-4.06.2000 r. Bydgoszcz
X.      2-3.06.2006 r. BydgoszczI.Zlot Sokolstwa Polskiego  Lwów 1892
I.Zlot odbył się we Lwowie w dniach 5-6 czerwca 1892 roku. Zorganizowało go TG „Sokół” we Lwowie z okazji 25-lecia swojej działalności. W zlocie uczestniczyły 22 gniazda (na 34 istniejące) sokole
z zaboru austriackiego i 5 gniazd z zaboru niemieckiego oraz 150 sokołów
z Czech i Moraw. W Paku Kilińskiego został zorganizowany publiczny występ sokolstwa. W ćwiczeniach wolnych ćwiczyło 560 Polaków i 40 Czechów. Poza tym wykonano ćwiczenia z maczugami, a do ćwiczeń przyrządowych i przyborowych stanęło 60 zastępów polskich i 11 czeskich. W uroczystym pochodzie uczestniczyło 1061 sokołów w tym 40 z zaboru niemieckiego i 150 czeskich. Na zlocie tym zdecydowano o powołaniu związku. Z Inowrocławia była „deputacja” ze swoim sztandarem w składzie: Maksymilian Gruszczyński, Edmund Wieczorkiewicz i Stanisław Arndt. Sokoli inowrocławscy byli też upoważnionymi reprezentantami „Sokoła” bydgoskiego.

II.Zlot Sokolstwa Polskiego  Lwów 1894
II.Zlot Związkowy odbył się z okazji krajowej Wystawy Kościuszkowskiej we Lwowie. Zlot ten nazywany powszechnie kościuszkowskim nie był udany. Termin zlotu, z powodu zalania boiska i zniszczenia urządzeń w Parku Kilińskiego przesunięto na 14-15 lipca 1894 r. Uczestniczyli w nim tylko sokoli z zaboru austriackiego: 53 gniazda na 59 istniejących. W ćwiczeniach wolnych brało udział 768 sokołów, w ćwiczeniach z laskami 720, w ćwiczeniach z maczugami 250, 80 budowało piramidy, 30 uczestniczyło w zawodach i rejach kolarskich. Ćwiczenia na przyrządach prezentowały 72 zastępy. Jak pisze kronikarz, w pochodzie, który wypadł o wiele lepiej niż ćwiczenia, uczestniczyło 1452 druhów pieszych i 50 konnych. Po tym zlocie sokoli doszli do wniosku, że przed zlotem związkowym należy organizować ćwiczenia na zlotach okręgowych w terenie. W tym celu wprowadzono zmiany w statucie związku i powołano okręgi. Warto zaznaczyć, że policja lwowska zabroniła publicznie prezentowania sztandaru sokolego.

III.Zlot Sokolstwa Polskiego Kraków 1896
III.Zlot Związkowy odbył się w dniach 28-29 czerwca 1896 roku w Krakowie. Spotkał się z chłodnym przyjęciem władz miasta. Nie wyrażono zgody na poświęcenie sztandaru na Wawelu, uroczystość poświęcenia go w kościele Mariackim władze potraktowały obojętnie. W pochodzie uczestniczyło 67 towarzystw sokolich Związku, 1420 sokołów pieszych i konnych. Z Wielkopolski przybyło 60 sokołów, delegatów związku czeskiego i ruskiego „Sokoła” lwowskiego było po 4. W ćwiczeniach wolnych brało udział 660 sokołów, z laskami 165, 183 budowało piramidy, w ćwiczeniach z maczugami 120, na przyrządach 72, w reju kolarskim 57, w pięcioboju 10. W musztrze uczestniczyło 80 sokołów. Do ćwiczeń konnych stanęło 20 druhów z „Sokoła” krakowskiego.

IV.Zlot Sokolstwa Polskiego Lwów 1903
IV.Zlot Związkowy odbył się w dniach 27-29 czerwca 1903 r. we Lwowie na boisku „Sokoła” - Macierzy. Zlot ten zaznaczył się wielką wytrwałością sokołów i życzliwą sympatią społeczeństwa. Pomimo, że dwa dni padał deszcz, na trybunach było pełno kibiców. Zlot ten zaimponował programem, jego wykonaniem i liczbą ćwiczących. W ćwiczeniach wolnych uczestniczyło 2000 druhów. Do ćwiczeń z lancami stanęło 522 druhów, a do ćwiczeń na przyrządach, budowania piramid, gier i zabaw, musztry, gimnastyki szwedzkiej i lekkiej atletyki stanęło 100 zastępów. 32 sokołów z Wielkopolski wykonało bardzo piękne ćwiczenia wspólne. W pochodzie oprócz kilkuset Czechów i Chorwatów uczestniczyło 4000 ze Związku w Austrii. Wyniki tego zlotu pod każdym względem były zadowalające. Na tym zlocie stworzono fundusz kościuszkowski. Liczba gniazd sokolich po zlocie zwiększyła się do 216 z łączną liczbą członków 25876. W tym zlocie uczestniczyło 85 sokołów ZSP w PN z prezesem B. Chrzanowskim na czele. Była to ostatnia ogólna impreza sokolstwa polskiego, w której oficjalnie ćwiczyli sokoli z zaboru pruskiego. Zob. Program IV Zlotu Sokolstwa Polskiego we Lwowie w 1903 r. Zob. Program V Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w 1910 r. Zob. Pamiętnik IV. Zlotu Sokolstwa Polskiego we Lwowie w dniach 27 - 29 czerwca 1903. Lwów 1911.

V.Zlot Sokolstwa Polskiego Kraków 1910
V.Zlot Związkowy „Grunwaldzki”  w Krakowie. Sokoli z zaboru pruskiego przybyli indywidualnie, w tym i z Okręgu IV. Oficjalnie skokolstwo zaboru pruskiego nie wystąpiło. Ponieważ Wydział ZSP w PN, wydał ze względów politycznych, przede wszystkim z powodu  zagrożonej pozycji sokolstwa polskiego w Rzeszy niemieckiej, zakaz udziału w galicyjskich imprezach i uroczystościach sokołom zaboru pruskiego. Gniazda pruskie oficjalnie nie uczestniczyły w V Zlocie. W Krakowie sokoli z zaboru pruskiego oficjalnie w zlocie nie uczestniczyli. Jednak na zlot do Krakowa w 1910 r., pomimo zakazu udali się liczni sokoli indywidualnie jako ochotnicy. Zlot ten był  o wyraźnym zabarwieniu politycznym. Zorganizowany został z okazji 500 rocznicy zwycięstwa nad Krzyżakami i odsłonięcia „Pomnika Grunwaldzkiego” ufundowanego przez Ignacego Paderewskiego. Na zlocie sokoli śpiewali m.in. „Rotę”. Przybyło 8000 sokołów. B. Makowski pisze, że z zaboru pruskiego stawiło się 600 druhów. Ten zlot wykazał doskonałą organizację i patriotyzm sokolstwa. Przybyli sokoli z gniazd galicyjskich, z zaboru pruskiego i rosyjskiego, z USA oraz sokoli polscy z gniazd w państwach europejskich, m.in. z Francji, Belgii, Węgier, Moskwy, Petersburga i Kijowa. Na Błoniach krakowskich zorganizowano masowe ćwiczenia wolne i zawody grunwaldzkie. Na tym zlocie po raz pierwszy odbywały się sokole ćwiczenia wojskowe z bronią. „Sokół” toruński wydelegował Konstantego Lewandowskiego. Sokolice Apolina Ziółkowska z córką z Bydgoszczy przywiozły do Krakowa puszkę z ziemią z pola grunwaldzkiego. Delegacja sokołów z Włocławka przywiozła do Krakowa skrzynkę ziemi z pobojowiska pod Płowcami i kawałek zbroi krzyżackiej tam wykopanej. Pojechali do Krakowa sokoli z Koronowa: Helena Chrapkowska, Franciszek Borzych i Szczepan Mosiński. Sokoli z Pomorza wysłali też telegramy na zlot, z którym się solidaryzowali, lubawianie wysłali swój telegram z pola bitwy pod Grunwaldem. Kronikarz zapisał: „Oddaleni o setki kilometrów Sokoli lubawscy z całym narodem łączyli się w rozpamiętywaniu zwycięstwa polskiego nad butnym Krzyżakiem, marząc o nowem, któreby wróciło Polsce wolność”. TG „Sokół” w Toruniu w sali Muzeum w dniu 8 sierpnia 1910 r. zorganizowało zabawę i uroczysty obiad z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Z w/w powodów politycznych nie mogła odbyć się uroczystość. O wyjeździe przedstawiciela „Sokoła” z Torunia do Krakowa, mówiono na zebraniu gniazda w dniu 16 czerwca 1910 r. Niestety, jak prezes J. Sulceki wykazał, „że Toruń nie może wysłać (do Krakowa) ponieważ kasa na to nie starczy i nie jest to wyjazd ogólny i nie z polecenia Związku”. Zob. Rozkazy i wskazówki na V. Zlot Sokolstwa Polskiego w dniach 15 - 18 lipca 1910 r. w Krakowie, Lwów 1910. Zob. Pamiętnik V. Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w dniach 14 - 16 lipca 1910, Lwów 1911, ss.139.

VI.Zlot Sokolstwa Polskiego Warszawa 1921
VI.Zlot Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Pierwszy po I wojnie światowej, a szósty kolejny jako Zlot Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce (Zlot Sokolstwa Polskiego) odbył się w Warszawie w dniach 8-10 lipca 1921 r. Uczestniczyło w nim 6 000 sokołów i sokolic oraz 2 000 młodzieży. Msza św. i ćwiczenia gimnastyczne oraz popisy sokołów odbyły się na Mokotowie. W ćwiczeniach wolnych wspólnych ćwiczyło 2 000 sokołów, a 1 200 sokolic ćwiczyło z wywijadłem (skakanką). W parku Jana III Sobieskiego zorganizowano zawody L.A. Uroczysta inauguracja odbyła się w Filharmonii. Uczestników zlotu powitali: Bernard Chrzanowski, prezes ZTG „Sokół” w Polsce, prezydent Warszawy J. Baliński, ks. Prądzyński, kapelan garnizonu warszawskiego, Adam Zamoyski z komitetu obywatelskiego, gen. Kazimierz Sosnkowski, minister spraw wojskowych i kardynał Aleksander Kakowski. Burzliwą owacją sokoli uczcili działacza narodowego i sokolego na Śląsku Wojciecha Korfantego, posła RP. Ważnym momentem uroczystej akademii było przekazanie przez dr. Czerniaka z Lwowa sztandaru byłego Związku Sokołów w Małopolsce nowemu Związkowi Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Szósty Zlot Sokolstwa Polskiego był poświęcony upamiętnieniu walk o niepodległość i złożeniu hołdu odrodzonemu państwu polskiemu. Był też okazją do podliczenia przerzedzonych szeregów sokolich i podjęcia energicznie na nowo pracy społecznej. Społeczeństwo ziem polskich byłego zaboru rosyjskiego po raz pierwszy ujrzało masową organizację polską w uroczystej oprawie, a szerokie warstwy społeczne po raz pierwszy usłyszały o ideałach sokolich. Społecznie zatem, a również i wewnątrz organizacyjnie znaczenie tego zlotu było niezmiernej wagi. Zob. I.Zlot Sokolstwa Polskiego w Warszawie 1921.Odrębne ćwiczenia Dzielnicy Wielkopolskiej.

VII.Zlot Sokolstwa Polskiego Poznań 1929
VII.Zlot Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Siódmy Zlot Sokolstwa Polskiego odbył się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 1929 roku w Poznaniu. W zlocie uczestniczyły związki zrzeszone w Sokolstwie Słowiańskim. W ramach tego zlotu zorganizowano pokazy i zawody gimnastyczne oraz L.A. na boisku „Sokoła” przy Drodze Dąbińskiej. Na wojskowej strzelnicy odbyły się zawody strzeleckie, na pływalni pływackie i na szosie kolarskie. Bilety wstępu na ćwiczenia sokole kosztowały od 1 do 6 złotych. Na uroczystej akademii 28 czerwca w Auli Uniwersyteckiej występował chór „Harmonia” i orkiestra Opery Poznańskiej (w programie były m.in. kantaty Triumf  i Trio Stefana B. Poradowskiego, Wyjątek z testamentu Bolesława Chrobrego Feliksa Nowowiejskiego oraz F. Chopina Polonez A-Dur). 29 czerwca po mszy św. polowej odbyła się defilada ul. Wjazdową pomiędzy Zamkiem a Uniwersytetem. Na boisku „Sokoła” prezentowano publiczne ćwiczenia gimnastyczne, a na „Arenia” (terenach zach. PWK) przy al. Reymonta obraz alegoryczny „Zaślubiny Wisły z Bałtykiem”. Obraz ten wystawiono również przez następne dwa dni; wstęp kosztował od 1 do 6 zł, żołnierze szeregowi i młodzież płacili po 50 gr. Siódmy  Zlot Sokolstwa Polskiego celowo odbył się w Poznaniu, na zachodniej rubieży Słowiańszczyzny; miał przypominać, że w przyszłości granice ziem słowiańskich rozciągały się daleko na zachód i cofnęły nad Wartę „ wskutek bezlitosnego naporu plemion germańskich”. Zlot miał pobudzać czujność narodową i zachęcać sokolstwo do dalszej wytężonej pracy; jak pisał ideolog „Sokoła” Michał Terech - „abyśmy już nigdy piędzi ziemi naszej nie musieli wrogowi odstąpić. A współudział w zlocie naszych pobratymców niech nam niesie otuchę, że w walce z germanizmem nie jesteśmy odosobnieni i wskazówką, że zgodna współpraca narodów słowiańskich wytworzy siłę tak potężną, iż nic jej zachwiać nie będzie w stanie”. Głównym zjazdowym widowiskiem propagandowym była wspomniana scena alegoryczna „Zaślubiny Wisły z Bałtykiem” oparta na wierszu Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy). Scena ta obrazowała wskrzeszenie Polski po pierwszej wojnie światowej i symboliczne połączenie Wisły z Bałtykiem. Jak opisywano tą scenę - Wisła królowa sarmackiej krainy płynie ku wybrzeżu morskiemu, by połączyć swe modre fale z wodami Bałtyku, by zawrzeć ślub z morza potęgą. „Królowa Wisła” przepływała przez zainstalowane stylowe obiekty z historii Polski, z Karpat przez Kraków, Warszawę do Gdańska. Alegorię tą opracowała i reżyserowała naczelniczka związku Jadwiga Zamoyska. Był to bardzo udany zlot, wzięło w nim udział 30 tysięcy sokołów z Polski i spoza kraju. W samych wolnych ćwiczeniach uczestniczyło 8 000 sokołów. Zainteresowanie zlotem było wielkie, był on potężną pokojową manifestacją Słowiaństwa, objawem żywotności i pokazem dorobku sokolstwa. Trzeba zaznaczyć, że podobnie jak sokoli polscy wyjeżdżali na zloty do Czechosłowacji, również chętnie przybywali przedstawiciele sokolstwa czeskiego do Polski. Czesi brali aktywny udział w polskich zlotach i zawodach sokolich. Byli obecni również w Poznaniu na VII Zlocie Sokolstwa Polskiego; przedtem jednak złożyli wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

VIII.Zlot Sokolstwa Polskiego Katowice 1937
VIII.Zlot Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Sokolstwo Polskie solidnie przygotowało się swego ósmego Zlotu, który się odbył w dniach 26-29 czerwca 1937 roku w Katowicach pod protektoratem Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza i Jego Eminencji ks. Kardynała dr. Augusta Hlonda Prymasa Polski. W specjalnym Dodatku Technicznym do „Przewodnika Gimnastycznego ‘Sokół’ wydrukowano ćwiczenia na ten zlot. W imponującej defiladzie maszerowało 25 tysięcy sokołów. Przed trybuną, na tle biało-czerwonych flag, ustawiono ołtarz polowy. Gdy gen. Berebecki odebrał raport, przeszedł przed frontem oddziałów sokolich ustawionych w karnym szyku, ciągnącym się ponad 1,5 km. Przemawiali prezes związku Franciszek Arciszewski i inni przedstawiciele. W swojej homilii ks. prałat Jachimowski, kapelan ZTG „Sokół” w Polsce, w podniosłych słowach mówił o roli sokolstwa. „Dziennik  Bydgoski” pisał, że na Wszechpolski Zlot Sokoła w Katowicach stanęło 22 tysiące umundurowanych druhów i druhen. Doliczając starszyznę sokolą, licznych „cywilów”, sympatyków sokolstwa, należy stwierdzić, że do Katowic przybyło wtedy około 40 tysięcy osób z Polski i z zagranicy. Na uroczyste otwarcie VIII Zlotu przybyli: ks. biskup śląski Adamski, wojewoda Grażyński, prezes Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej hr. Adam Zamoyski, prezes Związku Sokolstwa Czeskiego dr Bukowski i sekretarz dr Koppel, reprezentant sokolstwa rosyjskiego na emigracji Dołgopiatow z Pragi i wielu innych. Sztafeta bydgoska przywiozła w pięknym pucharze wodę z morza polskiego, która przebyła drogę: Bydgoszcz - Gdynia - Katowice. Podczas pokazów tańców z Dzielnicy Pomorskiej przedstawiono taniec kaszubski. Dwoma pociągami wyruszyło z Pomorza przeszło 1 600 druhów i druhen. Urząd Wojewódzki Pomorski z okazji zlotu zezwolił „Sokołowi” na zbiórkę publiczną, zorganizowaną w dn. 10-17 maja 1937 r. w ramach „Tygodnia Sokoła”. Zlot ten miał też serdeczne poparcie władz państwowych i wojskowych oraz Kościoła katolickiego na Pomorzu. Podczas zjazdu Rady Dzielnicy Pomorskiej 6 maja 1937 roku w Toruniu omawiano przygotowania do katowickiego zlotu. W posiedzeniu tym uczestniczył przybyły z Warszawy prezes związku Franciszek Arciszewski, wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz (w młodości aktywny sokół), dowódca Okręgu Korpusu VIII gen. Wiktor Thommeé, popierający sokolstwo, ks. dziekan kanonik Leon Kozłowski i wielu innych gości. Na zlocie Dzielnica Pomorska, występująca z odrębnymi popisami, odniosła szczególny sukces. Zarówno ćwiczenia druhów, żywy obraz „Dar Pomorza”, jak i tańce druhen w strojach marynarskich, utworzenie napisu „Pomorze” przez druhny i druhów, sygnalizacja chorągiewkami słów: „Nie ma Polski bez Pomorza” - wszystkie te popisy i obrazy wywołały szczery entuzjazm. Jednym z najbardziej udanych punktów bogatego programu zlotu był występ młodzieży z gniazda „Sokół” I w Bydgoszczy. Kiedy kierowana przez Romana Kaczmarczyka młoda kawaleria na tekturowych konikach przegalopowała przez arenę, publiczność wprost szalała od braw, krzyku i radości. W odezwie pozlotowej zarząd Dzielnicy Pomorskiej podał do wiadomości publicznej, że sokoli z Pomorza przybyli masowo do Katowic w celu zadokumentowania, iż sokola Dzielnica Śląska jest nieodłączną częścią Macierzy, oraz złożenia hołdu ludowi śląskiemu. W odezwie m.in. napisano: „Zlot w Katowicach - to jednocześnie nowa więź polskości pomiędzy ziemiami Rzeczypospolitej, to nowy ślub braterstwa, który równie gorącym sercem złożyliśmy”. Praca sokola została oceniona przez władze państwowe bardzo pozytywnie. Zlot katowicki dał dowód przywiązania „Sokoła” do Kościoła katolickiego i państwa, wielkiej gotowości patriotycznej i siły ideowo-moralnej tej organizacji, ale też tężyzny fizycznej. Jak pisano w „Dzienniku Bydgoskim”, sens maksymy „W zdrowym ciele zdrowych duch” został spaczony w ostatnich latach, kładzie się bowiem nacisk tylko na pierwszą część przysłowia i dba w sporcie tylko o zdrowe ciało. Inaczej, może nie nowocześnie, ale „mądrze postępuje ‘Sokół’, który stara się o harmonijny rozwój sił cielesnych i duchowych”. Nie wyniki i rekordy są celem w „Sokole”. Chodzi o zdrowie, o kondycję fizyczną, o wychowanie ludzi naprawdę silnych, którzy by zdołali stanąć w obronie ojczyzny. Dodatkową zaletą sokolstwa jest to, że nie obejmuje jednej tylko warstwy społecznej, lecz  „rozprzestrzenia się na wszystkie sfery i zawody. Pan mecenas i robotnik maszerują ochoczo w jednym szeregu”. Podczas zlotu w Katowicach odbyły się też zawody związkowe. Sokoli z Pomorza zajęli w nich następujące miejsca. W zawodach gimnastycznych druhen dla zastępów stopnia niższego stanęło 11 zastępów; I miejsce zajęły sokolice z Bydgoszczy, II - z Krakowa, III - z Gdyni. W zastępach stopnia niższego I miejsce zajęła Wanda Kamińska, II - Łucja Malinowska, III - Bronisława Tykońska, wszystkie trzy z Bydgoszczy. Drugie miejsce w zastępach stopnia średniego zajęła Szafrankówna z Gdyni. W klasyfikacji druhów w zastępach stopnia średniego I miejsce zajęli sokoli z Bydgoszczy, a indywidualnie II miejsce Alfons Domżalski z Bydgoszczy. W zastępach stopnia niższego III miejsce zajęło gniazdo Grudziądz III. W związkowych zawodach lekkoatletycznych sokoli z Pomorza zajęli w poszczególnych konkurencjach następujące pozycje. Rzut młotem -  III miejsce Alojzy Więckowski. Rzut oszczepem - I miejsce Franciszek Mikrut, II Albin Mikrut, III Jan Dyka. W pchnięciu kulą - II miejsce i to samo w rzucie dyskiem zajął Władysław Zieliński. W skoku w dal - I miejsce R. Stanisławski, III Fr. Gierszewski. Trójskok - II miejsce Karol Motas. Bieg 100 m - II miejsce Stanisławski. Bieg 200 m - I miejsce Stanisławski, III Przybylski. Bieg 1 500 m - III miejsce  Edmund Kazanowski. W sztafecie 4 x 100 m na punkty wśród sześciu dzielnic I miejsce Dzielnica Pomorska. W poszczególnych dyscyplinach natomiast: pięciobój - I miejsce Józef Ratajczak, III  Julian Zieliński. Pchnięcie kulą - I miejsce Klara Gackowska, Grudziądz, II Franciszka Pastwówna, Bydgoszcz. Bieg 60 m - I miejsce Staruszkiewiczówna, II Małgorzata Felska, III Jadwiga Gawrońska. Bieg 100 m I miejsce Staruszkiewiczówna, II Jadwiga Gawrońska, III Łucja Folkmitówna (wszystkie z Grudziądza). Skok w dal - I miejsce Małgorzata Felska, II Staruszkiewiczówna. Skok wzwyż - I miejsce Małgorzata Felska, II Łucja Folkmitówna. Rzut oszczepem - I miejsce Klara Gackowska, II Franciszka Pastwówna. Rzut dyskiem - I miejsce Klara Gackowska, III Małgorzata Odżdżanka. Sokolice z Pomorza zajęły też I miejsce w sztafetach 4 x 75 m i 4 x 100 m. W trójboju II miejsce zajęła Helena Ludwicka. W ogólnej punktacji zawodów związkowych w L.A. I miejsce zajęła Dzielnica Pomorska - 403 pkt., II - Dzielnica Wielkopolska - 282 pkt., III - Dzielnica Śląska - 216 pkt., IV - Dzielnica Mazowiecka - 130 pkt., V - Dzielnica Małopolska 55 pkt. Również w grach sportowych sokoli pomorscy zajęli wysokie miejsca: druhowie I miejsce w koszykówce i druhny II miejsce w siatkówce.

IX. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000
IX.Zlot Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W dniach 2-4 czerwca 2000 r. odbył się IX. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – 2000. Patronat Honorowy nad IX. Zlotem objęły najwyższe władze państwowe
i samorządowe, posłowie i senatorowie RP. Przewodnictwo Honorowe Patronatu objęli Marszałkowie Sejmu RP i Senatu RP: Maciej Płażyński i Alicja Grześkowiak, Prymas Polski ks. Józef Kardynał Glemp i Prezydent Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz. Praca szkoleniowo sportowa odbywała się w gniazdach sokolich przez ostatnie dwa lata. Sokoli pod kierunkiem 80 wykwalifikowanych nauczycieli WF oraz instruktorów i trenerów gimnastyki, ćwiczyli zestawy i układy ćwiczeń masowej gimnastyki sokolej. W maju 2000 roku odbywały się szkolenia zgrywające wszystkich grup ćwiczących zaplanowanych zestawów gimnastycznych. Zorganizowano i przeprowadzono Sokole Gimnastyczne Szkolenie Przygotowawcze na IX. Zlot Sokolstwa Polskiego. W zlocie czynnie uczestniczyło 2.000 polskich sokołów zrzeszonych w Towarzystwach Gimnastycznych „Sokół” oraz 300 sokołów z 10 krajów: Czech, USA, Litwy, Ukrainy, Anglii, Szkocji, Słowacji, Austrii, Słowenii i Polski. Wszystkie zakładane cele zostały zrealizowane. W ramach zlotu zorganizowano obchody 40. lecia śmierci Gen. Józefa Hallera, jednego z przywódców walki o niepodległość Rzeczpospolitej oraz Ministra Oświaty na emigracji. Sokoli uczestniczyli w manifestacji na bydgoskim Starym Rynku, gdzie złożono hołd pomordowanym podczas II wojny światowej, odbyły się przemówienia władz, sokoli odczytali Apel Sokolstwa. Następnie odbył się wielki pochód sokolstwa przez główne ulice Bydgoszczy na Stadion WKS „Zawisza”. Po przybyciu na Stadion „WKS” Zawisza odbyło się uroczyste otwarcie zlotu zgodnie z ceremoniałem olimpijskim i tradycją sokolą. Delegacje gniazd sokolich z flagami narodowymi oraz sztandarami, po przemarszu na stadionie w uroczystych strojach sportowych, zostały ustawione na stadionie. Po powitaniu uczestników i gości przez władze sokole, odbyły się przemówienia przedstawicieli władz państwowych, regionalnych i samorządowych. Następnie prezydent Bydgoszczy adw. Roman Jasiakiewicz otworzył IX. Zlot Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000. Zostało zorganizowanych siedem masowych pokazów gimnastycznych, w których wystąpili sokoli. Zorganizowano następujące pokazy sportowe na płycie stadionu: I. Pokaz Karate pamięci Klemensa Felchnerowskiego. Naczelnik prowadzący – Marek Piekarski. II. Pokaz sokolej gimnastyki pamięci Antoniego Durskiego. Naczelnik prowadzący – Maria Dudek. III. Pokaz gimnastyczny PFA-USA, „Nie Rzucim Ziemi”, pamięci Teofila Starzyńskiego. IV. Pokaz sokolej gimnastyki – pamięci Stefana Majtkowskiego. Naczelnik prowadzący – Mirosław Jabłoński. V. Pokaz akrobatyczny pamięci Romana Kaczmarczyka. Naczelnicy prowadzący Mirosława i Andrzej Kardasowie, Adam Spiehs, Karol Paszkiewicz. VI. Pokaz gimnastyczny sokolstwa pamięci Sokolego Gen. Józefa Hallera. Naczelnik prowadzący Bogusława Ćwięka. VII. Pokaz gimnastyczny sokolstwa przyjaźni Polsko-Czeskiej, pamięci Mirosława Tyrsza. Odbyły się też gry rekreacyjne i festyn sportowy. Zorganizowano uroczystą Wieczornicę sokolą. W Filharmonii Pomorskiej odbył się koncert patriotyczny z udziałem 1000 uczestników. Zorganizowano program krajoznawczy po regionie Pomorza i Kujaw na trasie Bydgoszcz-Toruń, Szlak Piastowski. Zlot był oceniany przez sędziów sokolich z Polski i zagranicy jako wzorowo przygotowany i przeprowadzony. Organizatorem IX. Zlotu był Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce liczący w 2000 r. 10.000 członków. Wykonawcą było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. Funkcję Komendanta pełnił prezes ZTG „Sokół” w Polsce dr Andrzej Bogucki. Warto zaznaczyć, że trzy letnie ćwiczenie przygotowawcze odniosły sukces. W dniach 29.06.-4.07.2000 r. 250 sokołów z Polski ćwiczyło na XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze, gdzie razem na Stadionie Strahowskim ćwiczyło 25.000 sokołów. Na zakończenie warto dodać, że założone w Polsce w 1867 roku TG „Sokół” jest najstarszą polską organizacją sportową działającą do 1939 roku w Polsce. W latach 1939-1988 sokoli działali w kraju w konspiracji, natomiast poza krajem  sokoli prowadzili pracę sportową w swoich zagranicznych związkach, z których największym jest PFA-USA i liczy 30.000 członków. W 1989 r. w Polsce ponownie legalnie wznowił działalność ZTG „Sokół” w Polsce, który liczy obecnie 80 gniazd sokolich. W 1998 r. ZTG „Sokół” w Polsce został przyjęty do Światowego Związku Sokolstwa z siedzibą w Pradze. Związek ten liczy 300.000 sokołów. Powyższe sprawozdanie jest jedynie sygnalne. Po zebraniu i opracowaniu wszystkich materiałów ze zlotów o ile będą środki finansowe zostanie wydany drukiem „Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.06.2000r. oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 28.06. – 04.07.2000r.”. Protokólant Joanna Ptaszyńska, Bydgoszcz, 7 lipca 2000.

ANEKSY IX. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000
IX. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000

Wizyta w Bydgoszczy Prezydenta Światowego Związku Sokolstwa i Przedstawicieli Naczelnictwa Czeskiego Związku Sokolstwa

W ramach rozwoju dalszego kontynuowania współpracy dotyczącej zorganizowania Zlotu Sokolstwa Polskiego, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 2-4 czerwca 2000 r. w Bydgoszczy w dniach 25-27 marca 1999 r. odbył się kurs sportowo-gimnastyczny do układu ćwiczeń na zloty w Bydgoszczy i w Pradze. Do Bydgoszczy przybyli Prof. Stanislav Doutlik – Prezydent Światowego  Związku Sokolstwa, oraz przedstawiciele Naczelnictwa Czeskiego Związku Sokolstwa: Dr Šárka Přibylová, Bohumir Roubal, Milan Prejda. Szkolenie miało na celu zaprezentowanie wspólnych ćwiczeń gimnastycznych na zloty oraz organizację i przygotowania techniczne. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób, nauczycieli i instruktorów sokolich. Wykładowcami z sokolstwa polskiego byli Andrzej Bogucki – Prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Komitet organizacyjny stanowili: Andrzej Bogucki – Komendant Zlotu, Hanna Rogowska, Urszula Krężel, Henryk Łada, Joachim Hinze. Tłumaczem był dr inż. Kazimierz Peszyński. W dniu 25.03.1999 r. odbyła się lustracja Stadionu „Zawiszy” oraz lekcja ćwiczeń gimnastycznych Sekcji Gimnastyki i Akrobatyki SP15. Sokoli spotkali się z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce, które odbędą się w Bydgoszczy w br. m.in. z Mirosławem Bednarczykiem, Reginą Sokołowską, Edwardem Pasterskim. Następnie odbyło się spotkanie sokolstwa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Józefem Rogackim. W spotkaniu z wojewodą uczestniczyli goście z Czech oraz Andrzej Bogucki i Henryk Łada. Sokolstwo przedstawiło panu wojewodzie działalność sokolstwa w świecie, program działalności oraz stan prac z przygotowaniem zlotów. Sokoli przyznali panu wojewodzie dyplom oraz zaproponowali członkostwo w Komitecie honorowym, które zostało przyjęte. Po spotkaniu sokoli z Czech zwiedzili w Bydgoszczy Stare Miasto. Po czym odbyło się w Lubostroniu zebranie robocze, na którym omówiono wszelkie sprawy techniczne związane z przygotowaniem zlotów, w tym stroje dla ćwiczących. W godzinach wieczornych goście przebywali na spotkaniu z nauczycielami oraz zarządem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, w Szkole Podstawowej 29. Dnia 26.03.1999 r. w Sali Łochowskiego odbyło się spotkanie Sokolstwa Polskiego i Czeskiego z Prezydentem Bydgoszczy adw. Romanem Jasiakiewiczem, który objął kontynuację patronatu nad Zlotem, Wiceprezydent Elżbietą Krzyżanowską, z-ca dyr. Wydziału Kultury i Sportu Edwardem Perlińskim i Andrzejem Maciejewskim. Prof. Stanislav Doutlik wręczył „Pamiętne listy” za współpracę z ČOS dla Urzędu Miasta Bydgoszczy i ZTG „Sokół” w Polsce. Prezydent Bydgoszczy adw. R. Jasiakiewicz wręczył list gratulacyjny Andrzejowi Boguckiemu za wybranie go na prezesa krajowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. ZTG „Sokół” w Polsce przyznał dyplomy za honorową współpracę z sokolstwem panu Romanowi Jasiakiewiczowi, Elżbiecie Krzyżanowskiej, Stanisławowi Doutlikowi, Dr Šárke Přibylovej, Bohumirowi Roubalowi i Milanowi Prejda. Główną sprawą wizyty było podpisanie Umowy pomiędzy Česką Obeć Sokolską, ZTG „Sokół” w Polsce i Zarządem Miasta Bydgoszczy. Umowa gwarantuje wymianę po 200 dzieci polskich i czeskich z roczników 1985-1987 oraz 50 instruktorów, którzy będą uczestniczyć w zlotach: IX. Zlot Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000 (2-4.06.2000 r.) i XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze (29.06.-2.07.2000 r.). W tym samym dniu w Sokolni przy ul. Toruńskiej 30 zorganizowano szkolenie 40 nauczycieli i instruktorów, którzy będą prowadzić zajęcia z młodzieżą. Sokoli z Czech zaprezentowali trzy filmy wideo z przygotowanymi i dopracowanymi ćwiczeniami. Udział i chęć w ćwiczeniach sokolich zgłosiło 25 szkół podstawowych w Bydgoszczy. Przewiduje się uczestnictwo ok. 2000 osób na bydgoskim zlocie, którzy zaprezentują układy gimnastyczne i gier sportowych. Najlepsze zespoły, razem 200 dzieci z nauczycielami pojedzie do Pragi. W Bydgoszczy wspólnie będzie ćwiczyć 200 dzieci polskich i 200 dzieci czeskich. Sokolęta będą przygotowywane do zlotu przez 10 miesięcy w grupach 24 osobowych, 8 chłopców i 16 dziewcząt. 4 grupy stworzą zespół 96 osobowy, który będzie razem zgrywany. Zaplanowano 12 zespołów po 96 dzieci. Przedstawiono też ćwiczenia dla 18-60-latków mężczyzn, którzy mogą ćwiczyć po 6 osób, i dla kobiet po 9 osób. Po szkoleniu odbyło się spotkanie sokołów czeskich z działaczami TG „Sokół” I w Bydgoszczy. Następnie sokoli z Czech udali się do Inowrocławia, gdzie podjęło ich TG „Sokół” Inowrocław-Mątwy na czele z prezesem Henrykiem Ładą. Sokoli czescy zwiedzili uzdrowisko Inowrocław, w tym tężnie solankowe. W dniu 27.03.1999 r. sokoli z Czech, na czele z prezydentem Stanisławem Doutlikiem w towarzystwie Andrzeja Boguckiego – prezesa i Hanny Rogowskiej – sekretarza generalnego ZTG „Sokół” w Polsce udali się do Torunia. Sokoli zwiedzili Stare Miasto. Potem w Zajeździe Staropolskim odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielem Zarządu Miasta Torunia Grzegorzem Potarczyńskim, delegowanym przez Prezydenta Torunia oraz delegatami TG „Sokół” w Toruniu na czele z prezesem Józefem Zdzisławem Pankiewiczem. Omówiono przyszłą współpracę i działalność „Sokoła” w Toruniu. Czołem! Sekretarz Generalny ZTG „Sokół” w Polsce mgr Hanna Rogowska.

PROGRAM IX. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – 2-4 czerwca 2000
2 czerwca 2000
17.00 – Msza św. w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy z udziałem delegacji władz państwowych, samorządowych i sokolich, poczty sztandarowe.
– Przemarsz do Sokolni, ul. Toruńska 30.
18.15 – Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, poświęconej 40. rocznicy śmierci Sokolego Generała Józefa Hallera. Koncert Orkiestry Muzyków Bydgoskich przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Kapelmistrz Ewa Makula.
– Uroczyste  odsłonięcie okolicznościowej wystawy „Sokół 2000”.
– Spotkanie towarzyskie Sokolstwa.
– Występ Chóru „Halka” Bydgoszcz.
3 czerwca 2000 r.
11.00 – Stary Rynek w Bydgoszczy. Zbiórka, manifestacja młodzieży sokolej i delegacji Związków sokolich z Polski i innych krajów. Apel Sokolstwa Polskiego.  Okolicznościowe przemówienie przedstawicieli władz państwowych i  samorządowych. Złożenie kwiatów wszystkim pomordowanym i poległym w latach II wojny światowej. Ustawienie sportowców w wyznaczonych grupach szykowych. Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej. Prezes Elżbieta Kornaszewska.
12.00-12.30 – Przemarsz z orkiestrą kompanii honorowej Wojska Polskiego sokolich sportowców przez Bydgoszcz na Stadion WKS „Zawisza”. Przegrupowanie i przebranie sportowców. Ustawienie uczestników Zlotu zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Defilada na Stadionie. Wciąganie flag na maszty. Odegranie hymnów: narodowego i sokolego. Przegrupowanie i rozpoczęcie pokazów.

I.Pokaz Karate (15 min). Pamięci Klemensa Felchnerowskiego. Naczelnik prowadzący – Marek Piekarski.
II.Pokaz gimnastyczny sokoląt – 8-10 lat (15 min.) Pamięci Antoniego Durskiego. Naczelnik prowadzący – Maria Dudek.
III.Pokaz gimnastyczny PFA-USA, „Nie Rzucim Ziemi” – (5 min.) Pamięci Teofila Starzyńskiego.
IV.Pokaz gimnastyczny młodzieży sokolej – 14-16 lat (7 min.) Pamięci Stefana Majtkowskiego. Naczelnik prowadzący – Mirosław Jabłoński.
V.Pokaz akrobatyczny – 10-17 lat (15 min.). Pamięci Romana Kaczmarczyka. Naczelnicy prowadzący Mirosława i Andrzej Kardasowie, Adam Spiehs, Karol Paszkiewicz.
VI.Pokaz gimnastyczny sokoląt – 14-15 lat (12 min.) Pamięci Sokolego Gen. Józefa Hallera. Naczelnik prowadzący Bogusława Ćwięka.
VII.Pokaz gimnastyczny sokoląt 12-15 lat (12 min.). Przyjaźni Polsko-Czeskiej. Pamięci Mirosława Tyrsza.
14.30 – Zakończenie pokazów gimnastycznych.
14.30-16.00 – Gry rekreacyjne, festyn z okazji Dnia Dziecka.
Filharmonia Pomorska, ul. Libelta 16.
18.00 – Uroczysta Wieczornica Sokolstwa.
19.00 – Koncert Patriotyczny.
20.00 – Raut Sokoli.
4 czerwca 2000 r.
8.00-18.00 – Program krajoznawczy – Bydgoszcz-Toruń – Szlak Piastowski.
19.00 – Zakończenie IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego.

Komitet Honorowy IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000
Pod Patronatem i Honorowym Przewodnictwem Marszałków Sejmu RP i Senatu RP Macieja Płażyńskiego i Alicji Grześkowiak, Prymasa Polski Ks. Józefa Kardynała Glempa oraz Prezydenta Bydgoszczy Romana Jasiakiewicza. Ryszard Kaczorowski – b. Prezydent RP. Jerzy Buzek – Premier Rządu RP. ks. Sławoj Leszek Głódź - Biskup Polowy WP. Piotr Ł. J. Andrzejewski - Senator RP. Dorota Kempka - Senator RP. Maciej Świątkowski – Senator RP. Grzegorz Schreiber – Poseł RP. Tadeusz Lewandowski – Poseł RP. Barbara Hyla-Makowska      – Poseł RP. Kosma Złotowski – Poseł RP. Eugeniusz Kłopotek – Poseł RP. Grzegorz Gruszka – Poseł RP, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ks. Abp. Henryk Muszyński    – Metropolita Gnieźnieński. Krzysztof Kawęcki – Wiceminister Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mieczysław Nowicki – Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Teresa Piotrowska – Zastępca Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,  b. Wojewoda Bydgoski. Dariusz Jadowski – Konsul Generalny RP w USA – N.Y. Marek Pernal         Ambasador RP w Republice Czeskiej Marek Masiulanis - Konsul Generalny RP w Czechach – Ostrava. Józef Rogacki – Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Waldemar Achramowicz – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bartłomiej Kołodziej – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Henryk Sapalski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, b. Prezydent Bydgoszczy, Felicja Gwincińska     – Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy. Elżbieta Krzyżanowska  – Wiceprezydent Bydgoszczy. Gen. bryg. Roman Dysarz – Zastępca Dowódcy POW, Dowódca Garnizonu Bydgoszcz. Ewa Haller de Hallenburg      – Senior Rodu Hallerów. Andrzej Stelmachowski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Hieronim T. Wyszyński - Komendant Naczelny Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Zbyšek Ondřek  – Dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie. Eleonora Harendarska      – Dyrektor Filharmonii Pomorskiej. Barbara Kłoszewska         – Dyrektor Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jerzy Puciata    - Stowarzyszenie Klub Bydgoski.

Komenda IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000
Dr Andrzej Bogucki – komendant, Hanna Rogowska – z-ca komendanta, Zbigniew Okorski, Jerzy Boniecki, Roman Krężel, Barbara Jastrzębska-Rutkowska, Elżbieta Olejnik, Wiesław Wawrzonkowski, Barbara Klaus, Urszula Bogucka, Halina Krzyżanowska, Urszula Krężel, Elżbieta Łukaszewska, Elżbieta Łątka, Joanna Ptaszyńska, Mirosława Kierzkowska, Teresa Wróbel-Kotzbach, płk. Piotr Lemanowicz, ppłk. Mirosław Bednarczyk, ppłk. Piotr Cywiński, Janusz Hoffmann, Jerzy Prusiński, Kazimierz Gaul, Włodzimierz Boniecki, Sławomir Witkowski, Robert Szamałek, Robert Ratajczak, Joachim Hinze, Ryszard Gostomczyk, Czesław Bernat, Jan Członkowski, Grzegorz Mierzyński, Tomasz Łata, Alicja Liszewska, Kazimierz Głowacki, Helena Szczepaniak, Wallace Zielinski, Ryszard Ciskowski, Konrad Kocinski, Stanislav Doutlik, Vanda Marušova, Michał Sienkiewicz, Józef Szkodziński, Wojciech Sobolewski, Rajmund Kuczma, ks. mjr Marek Karczewski, ks. Edmund Sikorski, Janusz Szmyt, Krzysztof Siniecki, Zygmunt Łada, Edward Pasterski, Andrzej Maciejewski, Małgorzata Maciejewska, Adam Kwaśny, Stanisław Pilewski, Grażyna Kuliberda, Alicja Biegańska, Antoni Kupcewicz, Andrzej Byrski, Barbara Maćkowska, Bożena Brzostowska, Czesława Feddek, Jan Tomaszewski, Helena Maliszewska, Alina Aniszewska, Cezary Nelkowski, Maciej Puto, Krzysztof Kuziemski, komisarz Tadeusz Kierzkowski, Jacek Bereszczyński.

IX. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – 2000. Wykaz Kadry Naczelników - Instruktorów
Bogucki Andrzej – naczelnik ćwiczeń zlotowych, Rogowska Hanna – z-ca naczelnika ćwiczeń zlotowych, Boniecki Jerzy – naczelnik przemarszu oddziałów sokolich, Andrzejewski Jerzy mjr, Banaś-Barańska Teresa, Barbara Bilska, Bogucka Urszula, Breitenbach Beata, Ćwięka Bogumiła, Dembowy Alina, Domińska Jolanta, Dudek Maria, Engel Maria, Gołasz Aleksandra, Grzejda Grażyna, Jabłoński Mirosław, Jaroch Elżbieta, Jarocka Maria, Jurčičkova Anna, Kaczorek Irena, Kamińska Monika, Kaniecki Jarosław, Kardas Andrzej, Kardas Mirosława, Kempińska Aleksandra, Kobus Hanna, Kornaszewska Elżbieta, Krause Mirosława, Krause Wojciech, Król Danuta, Kryszak Małgorzata, Krzyżanowska Beata, Kujawińska Renata, Kupcewicz Antoni, Kunk Władysława, Lewandowska Barbara, Majchrzak Barbara. Majewska Jadwiga, Major Sabina, Makula Ewa, Makurat Beata, Malinowska Krystyna, Marušova Vanda, Nawrocka Joanna, Nebeling Magdalena, Oztürk Klaudia, Paszkiewicz Karol, Pawlikowska Ilona, Piekarski Marek, Prejda Milan, Přibil Josef, Přibilova Šarka, Roubal Bohumir, Rudnicka Kamila, Sakwińska Maria, Spiehs Adam, Szczepańska Hanna, Szopińska Małgorzata, Szulc Alicja, Szymandera Małgorzata, Szymanowska Jolanta, Ślesińska Violetta, Tes Marzena, Teska Jerzy, Urbańska Agata, Wawrzonkowska Jolanta, Wawrzonkowski Wiesław, Wesolowski Marian, Wełnicka Marlena, Wiśniewski Marian, Woźniak Grażyna, Wójcik Jolanta.

IX. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – 2000. 2-4.06.2000 r. godz. 11.00 – Stary Rynek – 3.06.2000 r. APEL Sokolstwa Polskiego!
My członkowie Sokolstwa Polskiego reprezentujący 60 miejscowości krajowych oraz druhny i druhów z bratnich organizacji sokolich w Polsce, USA, Czechach, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowenii, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Serbii, Australii, Włoch, Rosji, Bułgarii, jako członkowie organizacji założonej przez Mirosława Tyrsza w 1862 roku w Czechach i na ziemiach polskich w 1867 roku przybywamy na IX. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – 2000 z następujących krajów: Polski, Czech, USA, Anglii, Szkocji, Słowenii, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Austrii. W imieniu ZTG „Sokół” w Polsce serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego zlotu. Szczególnie dotyczy to władz Bydgoszczy oraz władz państwowych. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom spoza „Sokoła”, którzy wyrazili zgodę i zaufanie naszej organizacji na uczestnictwo w Patronacie i Komitecie Honorowym IX. Zlotu. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i instruktorom za przygotowanie sokolej młodzieży do zlotu i jej udział oraz przybycie do Bydgoszczy. Dziękujemy wszystkim delegacjom krajowym i spoza Polski za przybycie na Zlot. Nasza organizacja, która już od kilkudziesięciu lat daje przykład jednoczenia i bratania się narodów, przez swoją wielką tradycję wychowawczą i oświatową, sportową i kulturotwórczą przechodziła od początku swego istnienia do dnia dzisiejszego różne koleje losu. Dzieje sokolstwa są ściśle związane z naszymi narodami. Idee wypracowane przez tysiące naszych oddanych działaczy stworzyły silne struktury organizacyjne w naszych wyżej wymienionych krajach. Łączy nas wspólna organizacja, zjednoczona w Światowym Związku Sokolstwa z siedzibą w Pradze, licząca 350 tysięcy członków. W Polsce sokolstwo prężnie rozwijało się do1939 roku. Posiada zasługi dla rozwoju polskiego sportu, edukacji i niepodległości Polski. Sokolstwo zawsze było i jest organizacją demokratyczną, zwracamy się do siebie druh, druhna, brat i siostra. Niestety ustroje totalitarne nie akceptowały sokolej organizacji demokratycznej. W 1989 roku dzięki demokratycznym przemianom społecznym w Polsce Sokolstwo Polskie ożywiło swoją działalność. Przez ostatnie 11 lat szukano nowych dróg w „Sokole”. Dokonano krytycznej oceny naszej dotychczasowej działalności. Wypracowano nowe formy działania. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce postawił na wychowanie i rozwój sportu powszechnego wśród dzieci i młodzieży. Szczególnie dotyczy to uprawiania masowej i zdrowotnej gimnastyki. Przede wszystkim mamy na celu nauczenie nawyku gimnastykowania wśród całego społeczeństwa polskiego. Zaczynamy od młodzieży, ponieważ 75% członków „Sokoła” w Polsce to młodzież. Deklaracje słowne nie mają znaczenia, jeśli nie potwierdzają ich czyny. Czyny weryfikują każdą ideę twórczą, każdą intencję, deklarację i postawę. Toteż program sokolstwa obejmuje organizację masowych zlotów sokolich, okręgowych, dzielnicowych oraz powszechnych. Dlatego My Sokoli Polscy uważamy, że wychowanie jest skuteczniejsze tam, gdzie istnieje przedłużone oddziaływanie wychowawcze. Trudno „naprawić” człowieka, jeśli on sam tego nie chce. „Sokół” daje propozycję młodym ludziom. W naszej organizacji mają oni szansę rozwoju swojej osobowości, samorządności i demokracji. Sokolstwo Polskie nawiązuje ściśle do swoich korzeni i swego dorobku. Za sokolstwo i Polskę ginęli mordowani członkowie naszej organizacji. Rządy totalitarne 1939-1989 mają na swoim sumieniu życie wielu wspaniałych naszych członków. Z samej dzielnicy pomorskiej zostało zamordowanych w II wojnie światowej ok. 300 członków „Sokoła”. Nie jest to liczba pełna, ale udokumentowana. Sokołów zginęło znacznie więcej. Pisarz Tadeusz Nowakowski w literacki sposób ujął martyrologię sokołów w czasie II wojny światowej w Bydgoszczy. II wojna światowa, hitleryzm i stalinizm, zadały rany nie tylko narodowi polskiemu ale także wielu innym narodom. Wszystkim poległym na wszystkich frontach świata oddajemy hołd i szacunek. Będziemy o Was pamiętać drodzy druhowie sokoli. Jednak dzisiaj „Sokół” jest organizacją otwartą na jednoczenie się ludzi. Popieramy idee dla zjednoczenia Europy, głoszone szczególnie przez papieża Jana Pawła II – członka Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Ojczyzna jest wszelkim dobrem wspólnym i zarazem dobrem każdego człowieka. „Europa Ojczyzn” to dziejowe głębokie związki duchowe, które odcisnęły piętno na dziejach narodów europejskich. W roku Jubileuszowym na 2000 lecie chrześcijaństwa, Sokolstwo Polskie dokonuje rachunku sumienia. Stojąc na Starym Rynku w Bydgoszczy, przed pomnikiem męczeństwa, apelujemy do wszystkich młodych mieszkańców Europy o zachowanie więzi narodów naszego kontynentu, o zachowanie poszanowania jednostki ludzkiej i demokracji. Nowy program sokolstwa jest za świadomym kształtowaniem środowiska ekologicznego i biologicznego. Jakość kontaktów interpersonalnych należy w dużej mierze do czynników kluczowych. Istotną rolą w tworzeniu dobrych stosunków interpersonalnych, w tworzeniu dobrego klimatu w życiu społecznym, odgrywają zawsze stosowane przez naszą organizację uczciwość i rzetelne wypełnianie swoich obowiązków przez każdego członka naszej wspólnoty, w tym obowiązków zawodowych. Wszyscy dobrze na tym wychodzą, łatwiej tworzy się klimat zaufania i życzliwości. Dobro umacnia ojczyznę, sprzyja jej rozwojowi, przydaje wartości życiu całej społeczności narodów europejskich. Wszelkie zło, od którego odcina się sokolstwo, podważa byt wszystkich narodów, uaktywnia destrukcję, zagraża wartościom kumulującym się w wielkim dobrem wspólnym, jakim jest Ojczyzna. Chodzi również o myślenie i działanie naszego sokolstwa w poczuciu odpowiedzialności za słowa, decyzje i czyny. Prezes ZTG „Sokół” w Polsce. Komendant Zlotu. Dr Andrzej Bogucki.

Telegramy
J.E. Papież Jan Paweł II Członek Honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Watykan – Vaticano
W imieniu i z upoważnienia 2.300 uczestników IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000, reprezentujących 60 miejscowości w Polsce, gdzie działają Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” oraz przybyłych do Bydgoszczy związków i organizacji sokolich z Czech, USA, Słowenii, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Litwy, Ukrainy, Austrii, przesyłamy J.E. najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz Błogosławieństwa Bożego. Meldujemy, że IX. Zlot Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000 był wielką manifestacją sportowo-patriotyczną, w którym 80% stanowiła młodzież sokola w wieku 8-15 lat, w tym aż 200 sokoląt przybyło z Czeskiej Republiki. W programie IX. Zlotu odprawiona została Msza Św. w Kościele Garnizonowym, obchodzono 40 lecie śmierci Sokolego Gen. Józefa Hallera, któremu ufundowano tablicę pamiątkową na Sokolni w Bydgoszczy. Zorganizowano manifestację sokolstwa na Starym Rynku, stąd przemaszerowano ze sztandarami sokolimi oraz orkiestrą Wojska Polskiego przez Bydgoszcz na Stadion „Zawiszy”. Na tym stadionie w siedmiu pokazach gimnastycznych ćwiczyło 2.000 młodzieży sokolej. Jesteśmy dumni, że pierwszy Zlot Sokolstwa odbył się w 1892 r. po 25 latach od założenia „Sokoła” we Lwowie w 1867 roku. Przed wojną ostatni Zlot Sokolstwa Polskiego odbył się w Katowicach w 1937 roku. Po okresie zniewolenia naszej organizacji, w latach 1939-1989 przez rządy totalitarne, udało nam się dzięki Opatrzności Bożej i wstawiennictwu Maryi Matki Boskiej Częstochowskiej, do której odprawialiśmy modły, zorganizować IX. Zlot po 11 latach od ożywienia Sokolstwa Polskiego w 1989 roku. Pozdrawiamy Cię Ojcze Święty.
Telegram drugi został wysłany do Prymasa Polski J.E. Józef Kardynała Glempa Członka Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Sokolim Czołem! Zarząd Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wraz z Komendą Zlotu.  Bydgoszcz, dn. 5.06.2000 r. L.dz. 1402/2000.

Publikacje o IX. Zlocie Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000
Wydawnictwa sokole publikują i dokumentują materiały. Cały proces rejestrują kwartalniki Sokół Pomorski w latach 1997 – 2000. Zob. bliżej, Sokół Pomorski 2(27)2000, s.1. Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.06.2000 oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dniach 28.06. – 4.07.2000, Bydgoszcz 2000, ss. 128. Tam, zapis kronikarski całości, program, przebieg Zlotu, ćwiczenia, wykazy wszystkich uczestników, kronika fotograficzna i in. A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1997 – 2002, Bydgoszcz 2005, ss. 68. Ponadto ukazało się kilkadziesiąt artykułów w prasie krajowej i regionalnej, głównie w Bydgoszczy m.in. w Ilustrowanym Kurierze Polski, Dzienniku Wieczornym, Expressie Bydgoskim, Gazecie Pomorskiej i in.X. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2006

X.Zlot Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. X.Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2-3.06.2006. W 660. rocznicę nadania praw miejskich Bydgoszczy, 260.rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki patrona sokolstwa polskiego i w 120. lecie sokolstwa bydgoskiego w dniach 2-3 czerwca 2006 r. odbył się X. Zlot Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2006. Zlot zorganizowano na obiektach sportowo-rekreacyjnych i budynku Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera ul. Gawędy 5 (Osiedle Bajka) w Bydgoszczy-Fordonie. Gospodarzem organizacyjnym było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon.
Na X. Zlot Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2006 przybyło przeszło 800 sokołów, m. in. z Bydgoszczy-Fordonu, Bydgoszcz IV, Bydgoszcz I, Krakowa, Poznania, Czerwonaku, Gdańska, Kruszyna, Warszawy, Brwinowa, Bukownicy, Bukówca Górnego, Lublina, Gdyni, Zgierza. Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza reprezentował Edward Perliński, z-ca dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu oraz Andrzej Maciejewski  z Urzędu Miasta Bydgoszczy. Przybył też z USA łącznik sokolstwa polsko-amerykańskiego Ryszard Ciskowski, reprezentował Wallace J. Zielinskiego Narodowego Prezydenta Polish Falcons of America, który wręczył Andrzejowi Boguckiemu Komendantowi X. Zlotu specjalny list „Certificate of Congratulations”. Przybyła Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce oraz prezesi gniazd sokolich. Życzenia do uczestników
X. Zlotu przysłał Michał Sienkiewicz, prezes polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Litwie. Sokoli ubrani w tradycyjne czamary oraz nowe ubiory granatowe, a sokolęta w stroje sportowe z pocztami sztandarowymi reprezentowali swoje gniazda sokole. X. Zlot Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2006 rozpoczął się w piątek 2 czerwca 2006 r. O godz. 12.00 delegacje sokołów złożyły kwiaty i zapaliły znicze pamięci na grobach sokołów bydgoskich i fordońskich oraz na Sokolni ul. Toruńska 30 pod tablicą pamiątkową sokolego generała Józefa Hallera w 46 rocznicę Jego śmierci. W tym dniu rozegrano w hali gimnastycznej Gimnazjum nr 3, mecze finałów Turnieju Unihokeja dziewcząt i chłopców (rocznik 1992) oraz Turnieju Tenisa Stołowgo. Dnia 3 czerwca (sobota) 2006 r. przy pięknej słonecznej pogodzie nastąpiła o godz. 11.00 uroczystość rozpoczęcia X. Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2006 r. Na placu apelowym na maszty zostały wciągnięte 2 flagi narodowe i flaga bydgoska. Sokoli gimnastycy ćwiczący do układu ustawili się w szyku, stały poczty sztandarowe, goście zlotu i Rada ZTG „Sokół” w Polsce. Komendant X. Zlotu dr Andrzej Bogucki – prezes ZTG „Sokół” w Polsce powitał przybyłych hasłem sokolim „Czołem!” i gromkim odzewem sokolstwa sokoli ustawili się w szyk i przy dźwiękach „Marsza Sokołów” odbył się pochód całego sokolstwa na tereny rekreacyjne w lasku na „Bajce” przy kortach sokolich gdzie przy udekorowanym terenie flagami narodowymi odbyły się pokazy i imprezy sportowe. Komendant X. Zlotu powitał wszystkich przybyłych gości i sokołów oraz przypomniał ideę Sokolstwa oraz cel zlotów sokolich. Przy dźwiękach popularnej i lubianej muzyki rozpoczęły się piękne zlotowe masowe pokazy gimnastyczno-taneczne w wykonaniu 200 sokolic
i sokoląt. Program Zlotu był atrakcyjny, każdy przybyły mógł brać udział w różnych konkurencjach sportowych. Zostały zorganizowane Biegi Sokoła w kategorii dziewcząt – 3 Biegi roczników 1990, 1991, 1992 oraz w kategorii chłopców także 3 Biegi (1990, 1991, 1992). Turniej Piłki Siatkowej zespołów mieszanych (rocznik 1990), Mistrzostwa Polski Seniorów w Tenisie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Czwórbój Lekkoatletyczny, Turniej Dwóch Ogni, Turniej Rzutu Podkową sokoląt do lat 18, Mistrzostwa Polski Rzutu Podkową Seniorów Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Przeprowadzono też szereg gier i zabaw sprawnościowych. Podczas X. Zlotu obradowała Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, najwyższa władza sokolstwa polskiego. Został wygłoszony referat historyczny „120 lat Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy”. Uchwalono uchwały: 1). Kierunki pracy sokolstwa polskiego w czasach globalizacji. 2). O zagrabionym majątku sokolim, jeszcze nie odzyskanym przez sokolstwo polskie, szczególnie w Małopolsce, na Ukrainie i w Berlinie. Dotyczy ukradzionego mienia ok. 200 budynków sokolni. Uchwała zostanie przekazana najwyższym władzom państwowym. 3). O przygotowaniu organizacyjnym Związku i wyznaczeniu na luty 2007 Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który się odbędzie w Poznaniu. Były wystąpienia uroczyste gości i delegatów. 4). Zaplanowano wydanie Pamiętnika X. Zlotu metodą powielaną w formie Komunikatu. Omówiono przygotowanie udziału ZTG „Sokół” w Polsce w XIV. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 1-7 lipca 2006, na który pojedzie przeszło sto polskich sokołów.
Rada ZTG „Sokół” w Polsce oceniła wzorowo przygotowania i przeprowadzenie
X. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – 2006. Uczestnicy Zlotu otrzymali okolicznościowe pocztówki zlotowe. Logo X. Zlotu wykonał Kazimierz Łątka. Wszyscy aktywnie uczestniczący w pokazach gimnastycznych oraz zdobywcy miejsc w konkurencjach sportowych otrzymali dyplomy i puchary, a wyróżnieni zasługami Zaszczytne Odznaki Sokole. Warto nadmienić, że wydano ok. 300 dyplomów. Sokoli i goście zostali poczęstowani bydgoską grochówką i bydgoskim plackiem drożdżowym. Wieczorem o godz. 18.00 w kościele św. Mateusza odprawiona została Msza Święta pamięci zmarłych sokołów pomordowanych i zakatowanych oraz poległych za Niepodległość Rzeczypospolitej, którą celebrował kapelan ZTG „Sokół” w Polsce, ks. prałat Edmund Sikorski i ks. Krzysztof Babiński. W Mszy św. uczestniczyła Rada Związku ze sztandarami sokolimi. Kapelan sokoli Ks. Edmund Sikorski w homilii m. in. przypomniał hasła sokole
i zasługi dla Ojczyzny oraz duchowe życie sokolej organizacji, jak również wspomniał słowa papieża Jana Pawła II, członka honorowego ZTG „Sokół” w Polsce, który też był sokołem, a w Wadowicach w dn. 16.06.1999 r. dał świadectwo przynależności do naszej sokolej organizacji mówiąc: „Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do „Sokoła”, na gimnastykę. Chodziło się także do „Sokoła” na przedstawienia”. Na zakończenie Mszy św. Odśpiewano „Boże Coś Polskę”. Komendant X. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – 2006 Prezes ZTG „Sokół” w Polsce Dr Andrzej Bogucki.
ANEKSY X. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2006

Komenda X. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz-2006
Andrzej Bogucki – Komendant X. Zlotu, członkowie Hanna Rogowska, Jerzy Boniecki, Roman Krężel, Urszula Bogucka, Elżbieta Olejnik, Urszula Krężel, Barbara Jastrzębska Rutkowska, Janusz Olszewski, Małgorzata Szopińska, Katarzyna Kożuchowska, Jolanta Szymanowska, Beata Makurat, Renata Gruszecka, Tomasz Ormiński, Tomasz Polak, Wojciech Mizikowski, Krzysztof Krzysztofek, Janusz Szmyt, Mariola Szmyt, Kazimierz Filipski, Ewa Napiórkowska, Monika Kosz, Halina Szczypiorska, Krystyna Płaczek, Grażyna Grzejda, Grzegorz Kosiło, Danuta Łacheta, Izabela Zmysłowska, Małgorzata Lubińska, Teresa Banaś-Barańska, Joanna Ptaszyńska, Mirosława Kierzkowska, Ks. prałat Edmund Sikorski, Czesław Bernat, Przemysław Sytek, Henryk Pieczka, Zbigniew Okorski, Jan Ambroży, Andrzej Missalla, Ryszard Biel, Antoni Kupcewicz, Antoni Marcinek, Tomasz Stańko, Ryszard Ciskowski, Alicja Zagromska-Liszewska, Zygmunt Cyrek, Stanisław Rabiasz, Kamila Bejger-Rudnicka, Jan Tomaszewski, Helena Maliszewska.

Wyniki
Masowe pokazy gimnastyczno-taneczne 200 sokoląt i sokolic. Turniej tenisa stołowego dziewcząt. (W turnieju brało udział 16 dziewcząt rocznika 1991 r., ustalono pucharowy system rozgrywek. Do finału awansowały 4 osoby rozgrywając między sobą mecze o zwycięstwo. W wyniku sportowej rywalizacji ustalono końcową klasyfikację: Im. – Karolina Sitarek, II m. – Joanna Sadowska, IIIm. – Maja Bandura. Turniej unihokeja dziewcząt i chłopców rocznika 1992. (Rywalizowano w turnieju unihokeja w dwóch kategoriach dziewcząt i chłopców. W kategorii chłopców rozegrano mecze w dwóch grupach eliminacyjnych. Do finału awansowały 4 zespoły. O trzecie miejsce mecz rozegrano miedzy: Kujawiacy-Pomorzanie, wynik 3:0. W ścisłym finale zagrały między sobą zespoły: Świteź-Mieszko, wynik 0:1. Końcowa klasyfikacja: Im. Mieszko, IIm. Świteź, IIIm. Kujawiacy, IVm. Pomorzanie.  W kategorii dziewcząt do rozgrywek zgłosiły się trzy zespoły; Wars, Byd, Gost. Zespoły przyjęły takie nazwy dla uczczenia obchodów 660-lecia nadania Praw Miejskich Bydgoszczy. Wyniki unihokeja w kategorii dziewcząt były następujące: Wars-Byd 3:2, Byd-Gost 4:1, Wars-Gost 1;1. Rywalizację wygrał zespół „Wars”, IIm. „Byd”, IIIm. „Gost”. Turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych rocznik 1990. (W turnieju siatkówki wzięło udział 8 zespołów. W dniu 3.06.2006 r rozegrano finał, pomiędzy 4 zespołami: Sokoły – Hallerczycy 0:2, Polonia-Orły 2:1. Mecz o trzecie miejsce Orły-Sokoły 1:2. Mecz o pierwsze miejsce Hallerczycy-Polonia 2:0. Ostatecznie w wyniku sportowej rywalizacji ustalono końcową klasyfikację: Im. Hallerczycy, IIm. Polonia, IIIm. Sokoły, IVm. Orły. Biegi Sokoła. Odbyły się dwa Biegi „Sokoła” w kategorii dziewcząt i chłopców  w rocznikach:1990, 1991, 1992. W kategorii dziewcząt trzy pierwsze miejsca zdobyły: rocznik 1990: Im. Katarzyna Barańska, IIm. Marta Berkowicz, IIIm. Anna Jańczak, rocznik 1991: Im. Marta Grabowska, IIm. Joanna Sadowska, IIIm. Alicja Pietrasińska, rocznik 1992: Im. Karolina Ryńska, IIm. Sandra Czarnocka, IIIm. Karolina Muszyńska. W kategorii chłopców trzy pierwsze miejsca zdobyli: rocznik 1990: Im. Tonder Kamil, IIm. Jakub Wilda, IIIm. Błażej Krajewski, rocznik 1991: Tomasz Grześkowiak, IIm. Mikołaj Bilski, IIIm. Bartosz Gilecki, rocznik 1992: Im. Dawid Pszczoła, IIm. Mateusz Olesiak, IIIm. Mateusz Suchomski. W biegu dziewcząt wzięło udział w roczniku 1990-64 zawodniczki, w roczniku 1991-115 zawodniczek,  w roczniku 1992-16 zawodniczek. W biegu chłopców wzięło udział w roczniku1990-120 zawodników, w roczniku 1991-56 zawodników, w roczniku 1992-78 zawodników. Turniej Dwóch Ogni. Odbył się turniej „dwóch ogni” drużyn mieszanych rocznika 1992 (klasa I). Do zawodów zgłosiło się 8 zespołów, zespół stanowiło 5 dziewcząt i 5 chłopców. Wyniki turnieju: Im. Sokoły, IIm. Hallerczycy, IIIm. Wiślanie. Czwórbój lekkoatletyczny. W zawodach brało udział 150 sokoląt (młodzieży). Czwórbój rozegrano w kategorii dziewcząt i chłopców, drużynowo i indywidualnie. Konkurencje czwórboju: pchniecie kulą, skok w dal, 100 m, 600 dz. 1000 chł. Wyniki: Indywidualnie chłopcy: pchnięcie kulą, 11.70 m – Przemysław Urbański, skok w dal, 4,87 – Marcin Leśniewski, 100 m, 13.44 s – Marcin Leśniewski, 1000m, 3.24 s – Marcin Leśniewski. Indywidualnie dziewczęta: pchniecie kulą, 6,38 – Joanna Sadowska, skok w dal, 3.64 m – Paulina Pruszkowska,100m, 15.44 s. Anna Stępień, 600m. 2.03 s. Marta Grabowska. Czwórbój indywidualnie chłopcy: Im. Senger Mateusz – 279 pkt. IIm. Przemysław Urbański – 264 pkt. IIIm. Marcin Leśniewski – 249 pkt. Czwórbój indywidualnie dziewczęta: Im. Joanna Sadowska – 187 pkt. IIm. Marta Grabowska – 186 pkt, IIIm. Maja Bandura – 153 pkt. Drużynowo: Im klasa II b – 867 pkt., IIm klasa II h – 674 pkt., IIIm klasa II a – 650 pkt. Turniej Rzutu Podkową (sokolęta). Brało udział 90 osób. Wyniki: Im. Angelika Murawska z Bydgoszczy, IIm Alicja Sztucka z Bukownicy, IIIm. Piotr Tarach z Bydgoszczy. Turniej Rzutu Podkową Seniorów. Ogółem w turnieju wzięło udział 36 zawodników i zawodniczek. Wyniki turnieju: Im. Ciskowski Ryszard PFA-USA 36 pkt. IIm. Szewczykowski Roman z Kruszyna 32 pkt. IIIm. Ambroży Bronisław z Bukownicy 23 pkt. IVm. Kędzia Aleksandra z Bukownicy 19 pkt. IVm. Poloch Mieczysław z Bukówca Górnego 19 pkt. IV m. Ratajczak Robert z Bydgoszczy 19 pkt. IVm. Wołączewicz Dominik z Lublina 19 pkt. Turniej Tenisa Ziemnego Seniorów. Wyniki: Indywidualne: Im. Kazimierz Gaul, IIm. Grzegorz Białkowski, IIIm. Maciej Januszek. Par deblowych: Im. Jerzy Boniecki, Mirosław Nowicki, IIm. Jerzy Prusiński, Mirosław Graczkowski, IIIm. Zbigniew Zieliński, Andrzej Wrzesiński. W Turnieju wzięło udział 20 tenisistów (po wcześniejszych eliminacjach w sekcjach ZTG „Sokół” w Polsce). Wyniki. Masowe pokazy gimnastyczno-taneczne 200 sokoląt
i sokolic. Turniej tenisa stołowego dziewcząt. (W turnieju brało udział 16 dziewcząt rocznika 1991 r., ustalono pucharowy system rozgrywek. Do finału awansowały 4 osoby rozgrywając między sobą mecze o zwycięstwo. W wyniku sportowej rywalizacji ustalono końcową klasyfikację: Im. – Karolina Sitarek, II m. – Joanna Sadowska, IIIm. – Maja Bandura. Turniej unihokeja dziewcząt i chłopców rocznika 1992. (Rywalizowano w turnieju unihokeja w dwóch kategoriach dziewcząt i chłopców. W kategorii chłopców rozegrano mecze w dwóch grupach eliminacyjnych. Do finału awansowały 4 zespoły. O trzecie miejsce mecz rozegrano miedzy: Kujawiacy-Pomorzanie, wynik 3:0. W ścisłym finale zagrały między sobą zespoły: Świteź-Mieszko, wynik 0:1. Końcowa klasyfikacja: Im. Mieszko, IIm. Świteź, IIIm. Kujawiacy, IVm. Pomorzanie. W kategorii dziewcząt do rozgrywek zgłosiły się trzy zespoły; Wars, Byd, Gost. Zespoły przyjęły takie nazwy dla uczczenia obchodów 660-lecia nadania Praw Miejskich Bydgoszczy. Wyniki unihokeja w kategorii dziewcząt były następujące: Wars-Byd 3:2, Byd-Gost 4:1, Wars-Gost 1;1. Rywalizację wygrał zespół „Wars”, IIm. „Byd”, IIIm. „Gost”.Turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych rocznik 1990. (W turnieju siatkówki wzięło udział 8 zespołów. W dniu 3.06.2006 r rozegrano finał, pomiędzy 4 zespołami: Sokoły – Hallerczycy 0:2, Polonia-Orły 2:1. Mecz o trzecie miejsce Orły-Sokoły 1:2. Mecz o pierwsze miejsce Hallerczycy-Polonia 2:0. Ostatecznie w wyniku sportowej rywalizacji ustalono końcową klasyfikację: Im. Hallerczycy, IIm. Polonia, IIIm. Sokoły, IVm. Orły.Biegi Sokoła. Odbyły się dwa Biegi „Sokoła” w kategorii dziewcząt i chłopców w rocznikach:1990, 1991, 1992. W kategorii dziewcząt trzy pierwsze miejsca zdobyły: rocznik 1990: Im. Katarzyna Barańska, IIm. Marta Berkowicz, IIIm. Anna Jańczak, rocznik 1991: Im. Marta Grabowska, IIm. Joanna Sadowska, IIIm. Alicja Pietrasińska, rocznik 1992: Im. Karolina Ryńska, IIm. Sandra Czarnocka, IIIm. Karolina Muszyńska. W kategorii chłopców trzy pierwsze miejsca zdobyli: rocznik 1990: Im. Tonder Kamil, IIm. Jakub Wilda, IIIm. Błażej Krajewski, rocznik 1991: Tomasz Grześkowiak, IIm. Mikołaj Bilski, IIIm. Bartosz Gilecki, rocznik 1992: Im. Dawid Pszczoła, IIm. Mateusz Olesiak, IIIm. Mateusz Suchomski. W biegu dziewcząt wzięło udział w roczniku 1990-64 zawodniczki, w roczniku 1991-115 zawodniczek, w roczniku 1992-16 zawodniczek. W biegu chłopców wzięło udział w roczniku1990-120 zawodników, w roczniku 1991-56 zawodników, w roczniku 1992-78 zawodników. Turniej Dwóch Ogni. Odbył się turniej „dwóch ogni” drużyn mieszanych rocznika 1992 (klasa I). Do zawodów zgłosiło się 8 zespołów, zespół stanowiło 5 dziewcząt i 5 chłopców. Wyniki turnieju: Im. Sokoły, IIm. Hallerczycy, IIIm. Wiślanie. Czwórbój lekkoatletyczny. W zawodach brało udział 150 sokoląt (młodzieży). Czwórbój rozegrano w kategorii dziewcząt i chłopców, drużynowo i indywidualnie. Konkurencje czwórboju: pchniecie kulą, skok w dal, 100 m, 600 dz. 1000 chł. Wyniki: Indywidualnie chłopcy: pchnięcie kulą, 11.70 m – Przemysław Urbański, skok w dal, 4,87 – Marcin Leśniewski, 100 m, 13.44 s – Marcin Leśniewski, 1000m, 3.24 s – Marcin Leśniewski. Indywidualnie dziewczęta: pchniecie kulą, 6,38 – Joanna Sadowska, skok w dal, 3.64 m – Paulina Pruszkowska,100m, 15.44 s. Anna Stępień, 600m. 2.03 s. Marta Grabowska. Czwórbój indywidualnie chłopcy: Im. Senger Mateusz – 279 pkt. IIm. Przemysław Urbański – 264 pkt. IIIm. Marcin Leśniewski – 249 pkt. Czwórbój indywidualnie dziewczęta: Im. Joanna Sadowska – 187 pkt. IIm. Marta Grabowska – 186 pkt, IIIm. Maja Bandura – 153 pkt. Drużynowo: Im klasa II b – 867 pkt., IIm klasa II h – 674 pkt., IIIm klasa II a – 650 pkt. Turniej Rzutu Podkową (sokolęta). Brało udział 90 osób. Wyniki: Im. Angelika Murawska z Bydgoszczy, IIm Alicja Sztucka z Bukownicy, IIIm. Piotr Tarach z Bydgoszczy. Turniej Rzutu Podkową Seniorów. Ogółem w turnieju wzięło udział 36 zawodników i zawodniczek. Wyniki turnieju: Im. Ciskowski Ryszard PFA-USA 36 pkt. IIm. Szewczykowski Roman z Kruszyna 32 pkt. IIIm. Ambroży Bronisław z Bukownicy 23 pkt. IVm. Kędzia Aleksandra z Bukownicy 19 pkt. IVm. Poloch Mieczysław z Bukówca Górnego 19 pkt. IV m. Ratajczak Robert z Bydgoszczy 19 pkt. IVm. Wołączewicz Dominik z Lublina 19 pkt. Turniej Tenisa Ziemnego Seniorów. Wyniki: Indywidualne: Im. Kazimierz Gaul, IIm. Grzegorz Białkowski, IIIm. Maciej Januszek. Par deblowych: Im. Jerzy Boniecki, Mirosław Nowicki, IIm. Jerzy Prusiński, Mirosław Graczkowski, IIIm. Zbigniew Zieliński, Andrzej Wrzesiński. W Turnieju wzięło udział 20 tenisistów (po wcześniejszych eliminacjach w sekcjach ZTG „Sokół” w Polsce).Wykaz uczestników biorących udział w programie przygotowawczym i pokazie gimnastycznym w dn. 1.04.-30.07.2006 r. Izabela Bielińska, Daniela Brzezińska, Agnieszka Czyżycka, Ewelina Gudell, Monika Jańczak, Paulina Jurgielska, Katarzyna Łukomska, Monika Mielcarek, Karolina Muszyńska, Aleksandra Olszewska, Joanna Pacer, Agnieszka Ponicka, Małgorzata Woleń, Jagoda Wyrzykowska, Karolina Zoń, Joanna Popowska, Karolina Chraplak, Paulina Derkowska, Patrycja Jagodzińska, Monika Jaskulska, Joanna Jaworska, Joanna Jeske, Patrycja Karaszewska, Marta Kuźniak, Hanna Paszczyńska, Anna Poła, Joanna Wiśniewska, Lidia Małkowska, Marta Gołdysiak, Emilia Małkowska, Dominika Ramian, Patrycja Zawada, Ewa Pasińska, Kornelia Ziółkowska, Monika Szydłowska, Sandra Lewandowska, Paulina Brauer, Aleksandra Gordon, Dorota Giża, Dorota Błocińska, Monika Zwara, Anika Brzezińska, Justyna Drozdowska, Daria Syper, Patrycja Dobecka, Adrianna Kluczyńska, Lucyna Banasiak, Marta Baranowska, Monika Zaleska, Magda Witkowska, Martyna Racka, Natalia Stefańska, Katarzyna Konopka, Sandra Miścikowska, Angela Jankowska, Roksana Szczepaniak, Agnieszka Piotrowska, Maja Maison, Marta Kamińska, Weronika Świetlik, Karolina Ryńska, Roksana Paczeniuk, Joanna Sadowska, Marta Grabowska, Kamila Górecka, Agnieszka Tryka, Agnieszka Grzeszek, Joanna Balicka, Kamila Krysiak, Marta Sulińska, Maja Bandura, Weronika Pawlikowska, Marta Biłyk, Karolina Sitarek, Katarzyna Bartniczak, Patrycja Gielewska, Anna Jańczak, Magda Ponicka, Dominika Walczak, Paulina Kanicka, Natalia Nojfeld, Justyna Kołakowska, Sonia Siuchnińska, Martyna Kujawa, Dorota Stanowska, Marta Stromska, Daria Grybel, Karolina Brąszkiewicz, Marta Strychalska, Justyna Kontowicz, Paulina Iwińska, Paulina Ihnatowicz, Anna Szymanowska, Violeta Pencak, Agata Kromrych, Paulina Łukaszczuk, Natalia Tkaczyk, Małgorzata Górecka, 100.  Magda Świątek, Anna Więckowska, Magdalena Hebda, Marta Sieroń, Małgorzata Waszewska, Weronika Żywiecka, Katarzyna Januszewska, Karolina Hołyńska, Ewa Małkowska, Joanna Kot, Sandra Lazarek, Jagoda Tarnowska, Monika Radosińska, Patrycja Jankowska, Ewa Nowak, Marta Kuśmider, Agnieszka Radosińska, Sandra Wiśniewska, Natalia Lewandowska, Aneta Spychała, Katarzyna Tarnowska, Martyna Chyżyńska, Violetta Kuśmider.(Wszyscy otrzymali dyplomy uczestnictwa).Wykaz sokoląt, którzy otrzymali dyplomy za wzorowe osiągnięcia sportowe: Violetta Huet, Urszula Stępień, Marta Stromska, Daria Grybel, Karolina Brąszkiewicz, Marta Berkowicz, Katarzyna Barańska, Michał Mlodzik, Michał Kuźniak, Maciej Donarski, Łukasz Bokiej, Łukasz Krzemiński, Jacek Niewadzisz, Błażej Krajewski, Jakub Wilda, Dawid Łukomski, Damian Muszyński, Krzysztof Zygmański, Kamil Tonder, Rafał Stempkowski, Paweł Waszewski, Robert Brąszkiewicz, Natalia Leszczyńska, Paulina Wyżlic, Sandra Pietrzak, Katarzyna Fojucik, Monika Gallas, Paulina Grzybowska, Robert Bartnik. Medalem – odznaką „Zaszczytną Odznaką Sokoła”, zostali wyróżnieni: Małgorzata Szopińska, Ryszard Ciskowski, Katarzyna Kożuchowska, Jolanta Szymanowska, Beata Makurat, Michał Sienkiewicz, Szymon Wikło, Artur Blum, Bernart Czesław. Protokólant Mariola Szmyt.


Zloty Związkowe Sokolstwa Polskiego w Państwie Niemieckim w latach 1893-1913

Zloty Związkowe Sokolstwa Polskiego w Państwie Niemieckim w latach 1893-1913. W Sokolstwie Polskim pod zaborami austro – węgierskim i pruskim (niemieckim) organizowane były równolegle Zloty Sokolstwa. W państwie austriackim działał Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii, a w państwie niemieckim Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim. Zloty odbywały się jako osobne w obu państwach, jednak ideę miały wspólną, drogę do niepodległości Polski, walka o kulturę i tożsamość polską narodową, przygotowanie kadr do walki o niepodległość Polski. Po zjednoczeniu wszystkich Związków Sokołów Polskich w 1919 r. w Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, także z zaboru rosyjskiego, sokoli wtedy przyjęli numerację Zlotów od najstarszego Zlotu, który odbył się w Galicji we Lwowie. W zaborze austro – węgierskim przyjęto numerację głównych Zlotów, którą kontynuowano w wolnej Polsce po 1918 i 1989 r.

I.Zlot Związku Sokołów Wielkopolskich Inowrocław 1893
I.Zlot Związku Sokołów Wielkopolskich (ZSW) odbył się 1-3.07.1893 w Inowrocławiu z udziałem 500 osób. Na lot przybyła 5-osobowa delegacja sokołów galicyjskich na czele z Antonim Durskim i poetą Janem Kasprowiczem. „Sokół” inowrocławski otrzymał sztandar. Podczas zjazdu delegaci gniazd przyjęli projekt ustaw związkowych. W zlocie brali też udział sokoli z Bydgoszczy. W ćwiczeniach gimnastycznych wolnych wystąpiło 106 członków.

II.Zlot Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim Poznań 1896
II.Zlot Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim (ZSP w PN) zorganizowano 15-16.08.1896 w Poznaniu z okazji 10-lecia istnienia „Sokoła”  w tym mieście. Udział w zlocie wzięły też niektóre gniazda z Prus Zachodnich. Do ćwiczeń wolnych stanęło 230 druhów, do ćwiczeń na przyrządach 18 zastępów, do rejów 10 kolarzy. Odbyły się ćwiczenia wolne, z przyborami, przyrządowe, piramidy, zawody lekkoatletyczne i zapasy. Policja zabroniła zorganizowania pochodu.

III.Zlot Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim Poznań 1900
III.Zlot ZSP w PN odbył się 11-12.08.1900 w Poznaniu. Policja otoczyła sokolich gimnastyków zarządzając szczególne środki bezpieczeństwa. Zakazano sokołom noszenia mundurów, wspólnych pochodów, publicznych przemówień i śpiewu. Zabroniono udziału w zlocie sokołom zagranicznym, a szczególnie galicyjskim. Pomimo tych szykan zlot był udany. Do Poznania przybyli sokoli z całych Niemiec, w tym także z Okręgu IV Nadwiślańskiego. W ćwiczeniach wzięło udział 382 sokolich gimnastyków. Odbyły się ćwiczenia wolne i przyrządowe, z przyborami, reje kolarskie i zawody lekkoatletyczne. Odprawiona została msza św.

IV.Zlot Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim Poznań 1904
IV.Zlot ZSP w PN odbył się 3-4.07.1904 w Poznaniu w niezwykłym nastroju, wywołanym szczególnymi zakazami policyjnymi. Zabroniono sokołom wszelkich pochodów, wykluczono publiczność z oglądania ćwiczeń gimnastycznych, które mogły się odbywać jedynie przy zamkniętych dla publiczności bramach ogrodu. Policja pozwoliła wpuścić jedynie 200 gości wyłącznie mężczyzn. Kobietom, nawet żonom i córkom sokołów, wstęp do ogrodu był zabroniony. Aby nikt nie mógł obserwować ćwiczeń gimnastycznych, policja nakazała zaciągnąć płachtę na parkanie ogrodu, a liczny oddział zbrojnych policjantów otoczył ze wszystkich stron ogród San Domingo, gdzie odbywały się pokazy gimnastyczne. Na zlocie ćwiczyło 660 sokołów. Ich pokaz obejmował popisy i ćwiczenia gimnastyczne wolne i na przyrządach, ćwiczenia z laskami i żerdziami oraz lancami ułańskimi. Potem nastąpiły reje kolarskie. Na zlot przybyło 1000 uczestników. Zakazy policyjne nie osiągnęły zamierzonego celu, przeciwnie, przyczyniły się do większego zapału wśród sokołów i publiczności. W zlocie uczestniczyli sokoli Okręgi IV Nadwiślańskiego. Po zlocie wszystkie gniazda ZSP w PN zostały uznane za organizacje polityczne.

V.Zlot Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim Duisburg i Szczakowa1908
V.Zlot ZSP w PN odbył się nietypowo - w dwóch częściach 19.07.1908 i 15-16.08.1908. W dniu 18.06.1908 r. ukazał się w poznańskiej prasie komunikat: Zlot sokolstwa polskiego w Poznaniu zakazany. Poznańskie władze policyjne nie wydały zezwolenia na organizację zlotu. Sokoli złożyli zażalenie do władz ale ono nie odniosło skutku. Sokoli postanowili jednak zorganizować zlot nawet poza granicami państwa. Dla gniazd sokolich w Niemczech Zachodnich zlot odbył się w dniu 19.07.1908 r. w Duisburgu. Część druga zlotu odbyła się w dniach 15-16.07.1908 r. w Szczakowie, w niej uczestniczyli sokoli z Okręgi IV Nadwiślańskiego. Ten zlot dowiódł, że przeszkody administracji pruskiej może przezwyciężyć sokoli hart ducha i silna wola.

VI.Zlot Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim Poznań i Urbanowo 1913
VI.Zlot ZSP w PN odbył się 15-17.08.1913 w Poznaniu i w Urbanowie k. Poznania. W pokazach i ćwiczeniach gimnastycznych wolnych i na przyrządach ćwiczyło 1254 sokołów i 249 sokolic, 62 sokołów uczestniczyło w zawodach. Razem czynnie ćwiczyło 1700 członków. W rejach kolarskich brało udział 22 sokołów. Przy dźwiękach poloneza wykonywano serie obrazów ćwiczeń wolnych, 246 uczestników wykonało 5 obrazów ćwiczeń z maczugami. Były też ćwiczenia z lancami i żerdziami oraz tańce góralskie. Zorganizowano zawody lekkoatletyczne. Odbył się pochód ze sztandarami z udziałem 1750 osób w ubiorach ćwiczebnych i 400 w mundurach. Z okazji zlotu urządzono wystawę sokolą przedstawiającą wszelkie działy i systemy gimnastyczne i sportowe oraz skauting. Zorganizowano na zakończenie 3 zabawy. W zlocie uczestniczyli sokoli pomorscy. Zob. Rozkazy i wskazówki na VI. Zlot Sokolstwa Polskiego w dniach 15 - 17 sierpnia 1913 r. w Urbanowie pod Poznaniem.


Zloty Sokolstwa Polskiego okolicznościowe – rocznicowe selektywnie 1895 - 1933

Zlot międzyokręgowy Sokołów w Bydgoszczy 1895
Zlot międzyokręgowy Sokołów w Bydgoszczy z okazji 10-lecia tego gniazda, które otrzymało sztandar, zostało zorganizowany 3-4.08.1895     . Odbył się przemarsz 200 umundurowanych sokołów wielkopolsko-pomorskich i ćwiczenia z udziałem 1600 sokolich gimnastyków. Po zlocie na działaczy sokolskich spadły represje pruskie. Warto zaznaczyć, ze sokoli bydgoscy organizując zjazd uznali w ten sposób za datę powstania swojego gniazda rok 1885 (policja zarejestrowała je dopiero w 1886 r.). Był to Zlot międzyokręgowy, do Bydgoszczy przybyli sokoli z Kruszwicy, Mogilna, Witkowa, Strzelna, Inowrocławia, Poznania, Gniezna, Pleszewa, Torunia, Chełmży, koronowa, a nawet z Berlina, chociaż sokoli bydgoscy uznali ten zlot za żupowy. Z okazji tego zlotu wydano jednodniówkę pt. „Dziennik Sokołów” z odezwą. Odezwę tę przedrukował „Dziennik Wieczorny” (nr 3): „Czołem Polskie Sokoły. Witamy Was Druhowie, którzy z bliska i z daleka do naszego gniazda przybywacie. Witamy przede wszystkim Zarząd Gniazd Sokolich, spieszących na obchód 10-letniej rocznicy i poświęcenia sztandaru Sokolstwa naszego. Przybyliście aby dać dowód Waszej  z nami łączności i jedności, nasze serca zaś przepełnione radością - bo węzły, które nas silnie łączą przez przybycie Wasze jeszcze silniejszymi się staną. Niechaj ten zlot Żupowy przyczyni się do wyrobienia w członkach gniazd sokolich tym silniejszej łączności, niech się przyczyni do podniesienia ducha męskiej działalności i jedności. Wyznaczono nas do grona narodów żyjących, bośmy słabi i nie mieli warunków do samodzielnego życia, byliśmy słabsi na duchu i ciele. Stwórzmy silne ciało, bo tylko w silnym ciele silny duch zamieszkuje. Kiedy w dawniejszych czasach Ojczyzna nasza wolną była, zajmowali się Polacy gimnastyką i ćwiczeniami rycerskimi gorliwie, dziś przeszła na nas ta spuścizna, a staraniem naszym będzie stać się godnymi spadkobiercami naszych przodków. Witajcie nam tedy, witajcie dzieci jednej Macierzy, witajcie serdecznie. Jednością do celu”


Zlot V Okręgu i zawody sokolstwa polskiego Lwów 1907
Zlot V Okręgu i zawody sokolstwa polskiego Lwów 1907. Zob. Rozkazy i wskazówki na jubileusz 40 lecia Sokoła - Macierzy połączonej ze zlotem V Okręgu i zawodami sokolstwa polskiego, Lwów 1907.

Zlot Sokolstwa ZSP w PN w Inowrocławiu 1909
Zlot Sokolstwa ZSP w PN w Inowrocławiu zorganizowano 8-9.08.1909, z okazji jubileuszu 25-lecia powstania pierwszego gniazda sokolego pod zaborem pruskim. Na zlot przybyło 600 sokołów z Wielkopolski, Prus Zachodnich, Górnego Śląska, Berlina, Łużyc, z Westfalii i Nardenii. Reprezentowanych było 61 gniazd związku. Odbyła się msza św. w intencji „Sokoła” i przemarsz sokolstwa. Jednak na udział sokolich pocztów sztandarowych policja nie wyraziła zgody. W trakcie popisów gimnastycznych przygrywała orkiestra. Ćwiczenia oglądało 1 000 osób. Wykonano ćwiczenie związkowe wolne i na przyrządach oraz piramidy, 120 sokolic prezentowało ćwiczenia z laskami i chorągiewkami. Popisy gimnastyczne zakończyły reje kolarskie. Potem urządzono wielki bal „Sokoła”. Następnego dnia odbył się wyjazd do Mątew, a stamtąd parostatkiem sokoli popłynęli na jezioro Gopło, zwiedzono też : „Mysią  Wieżę” w Kruszwicy.

Zlot Stałych Drużyn Sokolich we Lwowie 1913
Zlot Stałych Drużyn Sokolich we Lwowie zorganizowany, 6.07.1913 dla uczczenia 50 rocznicy powstania styczniowego. W tym zlocie uczestniczyło 7000 uzbrojonych i zorganizowanych wojskowo sokołów i 2000 skautów. Zlot ten posiadał cechy wojskowe. Zorganizowany został jako ćwiczenia w bitwie o Lwów. Skauci atakowali Lwów od południa, pozorując armię moskiewską, a oddziały sokole broniły Lwowa.

Zlot Sokolstwa Polskiego z okazji 60-lecia Sokoła – Macierzy Lwów 1927
Zlot Sokolstwa Polskiego z okazji 60-lecia Sokoła – Macierzy we Lwowie 1927 r., Zob. Program Zlotu Sokolstwa Polskiego z okazji 60-lecia Sokoła – Macierzy we Lwowie 1927 r.

Zlot Sokolstwa Polskiego 250-lecie zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem 1933
Zlot Sokolstwa Polskiego w 1933 r. dla uczczenia 250-letniej rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Zob. Program Zlotu Sokolstwa Polskiego w 1933 r. dla uczczenia 250-letniej rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.


Zloty Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce okolicznościowe – rocznicowe po 1989

Poniżej zaprezentowano zorganizowane po 1989 r. Zloty ZTG „Sokół” w Polsce okolicznościowe i rocznicowe. Główne Zloty Sokolstwa Polskiego : IX. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 i X. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2006, ich opisy są umieszczone powyżej tej publikacji pośród Głównych Zlotów Sokolstwa Polskiego od I. – X.
Zloty Dzielnicy Pomorskiej i Kujawsko Pomorskiej zorganizowane po 1989 r. są opisane w dziale wszystkich zlotów tych dzielnic.
Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wraz z Gniazdami i Dzielnicami sokolimi zorganizował od 1989 r. niezliczoną ilość imprez patriotycznych, wychowawczych, pielgrzymek, sportowych, rekreacyjno – krajoznawczych i turystycznych, zawody i turnieje sportowe, biegi sokole, rajdy, pokazy i popisy gimnastyczne, obozy sportowo – wojskowe i szkoleniowe, turystyczne oraz ważne zjazdy i uroczystości. Należy zaznaczyć, że w formie elektronicznej znajduje się tylko mała część zapisu działalności, która jedynie sygnalizuje pracę Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce po 1989 roku. W tym Wykazie Zlotów zasygnalizowano też inne ważne dla działalności sokolstwa publiczne popisy i pokazy gimnastyki.

Pierwszy Popis Gimnastyczny Sokoląt Bydgoszcz – Fordon po wznowieniu działalności Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w 1989
Pierwszy Popis Gimnastyczny Sokoląt w Bydgoszczy – Fordonie po wznowieniu działalności Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w 1989, odbył się z okazji Zjazdu Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce pierwszej po zarejestrowaniu ZTG „Sokół” w Polsce z udziałem 15 gniazd sokolich z całego kraju (zarejestrowanych i w trakcie rejestru). ZTG „Sokół” w Polsce wybrał władze. Nadano godność Honorowego Członka Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Prymasowi Polski Ks. Józefowi Kardynałowi Glempowi, któremu wysłano list. Drugi list wysłano ordynatowi hr. Janowi Zamoyskiemu. Na tych ogólnopolskich uroczystościach Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon zorganizowało popis ćwiczących 63 sokoląt, członków gniazda. Sokolęta miały ćwiczebny strój na wzór przedwojennych strojów sokołów. Granatowe spodenki gimnastyczne i białe z czerwonym lamówkami koszulki, na których były przyszyte plakietki gniazda wykonane na wzór przedwojennych. Układ popisu przygotowany przez Mariana Dolińskiego przedwojennego naczelnika TG „Sokół” IV Bydgoszcz – Bielawy, pierwszego naczelnika sportowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce po 1989, i instruktorów Danutę Król, Hannę Rogowską, Barbarę Bilską, Wojciecha Brąszkiewicza. Przybyła też delegacja Związku Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii na czele z Mironem Andryszewskim – wiceprezesem. Całością kierował Andrzej Bogucki. Zob. bliżej, kwartalnik Sokół 3/1990, s. 1-3 i Sokół 1(4)1991, s. 4-5. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923 – 1993, Bydgoszcz 1993, s. 20-22.


Zlot ZTG „Sokół” w Polsce  - Zlot Kościuszkowski Bydgoszcz 1991
Zlot Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w 105 Lecie Sokoła w Bydgoszczy - Zlot Kościuszkowski, zorganizowano 8-9.11.1991, ćwiczyło 80 sokoląt. Układ przygotowali przedwojenni sokoli Roman Kaczmarczyk i Marian Doliński oraz instruktorka Danuta Król. Zob. bliżej, Sokół 4(7)1991, s. 1-3 i Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923 – 1993, Bydgoszcz 1993, s. 28-32.

Popisy Gimnastyczne – Jubileusz 125 Lecia Sokolstwa Polskiego Zgierz i Gdańsk 1992
Popisy Gimnastyczne – Jubileusz 125 Lecia Sokolstwa Polskiego w Zgierzu i Gdańsku, odbyły się 7.05 i 6.06.1992. Zob. bliżej, Sokół 2(9)1992, s.1-3.

Pokazy na uroczystość poświęcenia pierwszego nowego sztandaru po 1939 Bydgoszcz 1992
Uroczystość poświęcenia sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, pierwszego nowego sztandaru sokolstwa w Polsce po 1939 roku, zorganizowano 5.06.1992, odbyły się masowe pokazy gimnastyki. Zob. bliżej, Sokół 3(10)1992, s. 1-3. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923 – 1993, Bydgoszcz 1993, s. 34-39.

Pokaz Gimnastyczny Fordońskich Sokołów na Placu Zamkowym Warszawa 1992
Pokaz Gimnastyczny Fordońskich Sokołów na Placu Zamkowym 14.06.1992 w Warszawie podczas ogólnopolskiej uroczystości Żegnaj Szkoło – Witaj Olimpiado z udziałem polskich wybitnych olimpijczyków. 40 sokoląt z TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon reprezentowało ZTG „Sokół” w Polsce, którzy zdobyli Puchar wręczony przez olimpijczyków m.in. Ryszarda Parulskiego, Władysława Komara, Irenę Szewińską, Edwarda Skorka i Andrzeja Suprona. Zob. bliżej, Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923 – 1993, Bydgoszcz 1993, s. 40-41, też zdjęcie sokołów z olimpijczykami pod Kolumną Zygmunta.

Międzynarodowy Zlot Sokołów Polskich Mielec 1993
Międzynarodowy Zlot Sokołów Polskich w Mielcu 30.06 – 4.07.1993 w 50 Lecie Tragicznej Śmierci Gen. Władysława Sikorskiego. Głównym organizatorem był Józef Wójtowicz – naczelnik sportowy ZTG „Sokół” w Polsce. Zob. bliżej, Sokół 4(15)1993, s. 1.

Dzień Sokoła Polsko – Francuskiego Bydgoszcz – Giewartów 1993
Dzień Sokoła Polsko – Francuskiego 10.07.1993 w 120 Rocznicę Urodzin Generała Józefa Hallera, Bydgoszcz Giewartów k/Konina. Układ gimnastyczny opracowali sokoli z Francji Edmond Szczypek i Antoine Kuc oraz z Polski Danuta Król. Zob. bliżej, Sokół Pomorski 1/1993, s. 7. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923 – 1993, Bydgoszcz 1993, s. 52-53.

Zlot ZTG „Sokół” w Polsce  Gdańsk 1994
Zlot Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w 100. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Gdańsku i 75.rocznicy utworzenia Okręgu I Kaszubskiego Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce w dniu 8 października 1994 roku Pod Patronatem Redakcji "Sokół Pomorski". Obchody 100. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Gdańsku i 75.rocznicy utworzenia Okręgu I Kaszubskiego Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce odbyły się w dniu 8 października 1994 roku. Program Uroczystości : 10.00 Msza Św. w Kościele Świętej Elżbiety w Gdańsku z udziałem chóru św. Grzegorza pod batutą Janusza Łapota z Opery Bałtyckiej. W czasie nabożeństwa nastąpiło poświęcenie sztandaru TG "Sokół" - Gdańsk. 11.15 Przemarsz do Ratusza Gdańskiego (ul .Długa). 12.00 Spotkanie w "Białej Sali"- otwarcie Jubileuszu , okolicznościowe wystąpienia, wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru, spotkanie Gości Honorowych z Wojewodą Gdańskim Maciejem Płażyńskim i Zarządem ZTG "Sokół" w Polsce. 14.00 - 16.00 Występy zespołów gimnastycznych z Gdańska, Gdyni, Bydgoszczy, Bydgoszczy- Fordonu i Poznania - Rataje. 16.00 Zebranie Zarządu ZTG "Sokół" w Polsce. Czołem! Prezes TG "Sokół" w Gdańsku Dh Zdzisław Pawluczuk.
W Gdańsku odbyły się Zlotowe pokazy gimnastyki sokolej z udziałem Gniazd: TG „Sokół” w Gdańsku pod kierunkiem Bożeny Klarys, TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon pod kierunkiem Danuty Król i Hanny Rogowskiej, TG „Sokół” III Bydgoszcz – Szwederowo pod kierunkiem Jana Kozłowskiego. Wystąpiły 3 Gniazda. Sokoli otrzymali gromkie brawa i podziękowania. Całość Zlotu prowadził Andrzej Bogucki. Zlot otworzyli przedwojenni seniorzy sokolstwa Zofia Sadecka Klaman z Gdańska, i z Bydgoszczy Marian Doliński i Józef Menczyński.
Komitet Organizacyjny: Zlotu Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce W  100. Rocznicę Założenia TG „Sokół” w Gdańsku (1894 – 1994) i 75. Rocznicę Powołania Okręgu I Kaszubskiego Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Przewodniczący Dh Andrzej Bogucki- Prezes Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w Polsce, wiceprzewodniczący Dh Zdzisław Pawluczuk, Wiceprzewodniczący Dh Marian Szatybełko, Wiceprzewodniczący Dh Ryszard Hucinski, Wiceprzewodniczący Dh Mirosław Boruszczak, Sekretarze: Dh Barbara Lewicka ,  Dh Daniela Degórska , Dh Teresa Kozdronkiewicz, Dh Krystyna Suwalska.I Zespół d/s organizacji uroczystości: Dh Mirosław Boruszczak, Dh Daniela Degórska, Dh Zbigniew Kulenty, Dh Janusz Węglarz, Dh Tadeusz Szarafiński, Dh Krystyna Suwalska. II Zespół d/s imprez sportowych: Dh Józef Karniewicz , Dh Henryk Gardziewicz ,Dh Franciszek Odorski, Dh Ewa Smagała Dh Emilia Kontowicz , Dh Bożena Klarys, Dh Jan Jarewicz, Dh Zbigniew Podgórski, Zbigniew Zabiełło. III Zespół d/s zakwaterowania  i wyżywienia: Dh Maura Wolniak , Dh Elżbieta Pastusiak , Dh Krystyna Suwalska , Dh Elżbieta Wyrwicka. IV Zespół d/s finansowych: Dh Rufin Godlewski, Dh Bolesława Rogatka ,   Dh Ryszard Huciński, Dh Alicja Liszewska , Dh Jerzy Ryzner , Dh Anna Wieliczko, Dh Alicja Jochym- Kaszuba , Dh Julia Justka. V Zespół d/s dekoracyjnych: Dh Wacława Kuczkowska, Dh Danuta Kozdronkiewicz, Dh Margareta Antczak, Dh Małgorzata Wolniak , Dh Katarzyna Białek, VI Zespół d/s informacyjno- propagandowych: Dh Mirosław Beeger, Dh Bogusław Paszkiewicz, Dh Zbigniew Gątkiewicz, Dh Aleksandra Paprocka. VII Poczet sztandarowy TG "Sokół" Gdańsk: Dh Jerzy Ryzner, Dh Wojciech  Wolniak, Dh Danuta Kozdronkiewicz , Dh Anna Kozdronkiewicz ,Małgorzata Wolniak ,Dh Małgorzata Antczak, Dh Ryszard Koleśniak. VIII Redakcja "Sokół Pomorski": Dh Andrzej Bogucki , Dh Bartlomiej Bogucki, Dh Jacek Hołub, Dh Wacław Kocon, Dh Barbara Jastrzębska- Rutkowska, Dh Zdzisław Pawluczuk. Powyższy Komitet Organizacyjny zatwierdzony w Gdańsku  w dniu 1września 1994 roku. Czołem! Prezes I Okręgu Gdańskiego Dzielnicy Pomorskiej "Sokół"  w Polsce Dh Marian Szatybełko.
Publikacje: Zob. bliżej, kwartalnik Sokół Pomorski 1(6)1995, s. 1-10, ten numer w całości poświęcony temu Zlotowi. Sokół 4(19)1994, s. 1-2. A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1993 – 1997, ss. 76. Zob. też z tego okresu mat. w prasie gdańskiej.

XVIII.Międzynarodowy Memoriał Bronisława Malinowskiego 1999
W dniu 25.06.1999 r. na Stadionie WKS „Zawisza” odbył się XVIII. Międzynarodowy Memoriał Bronisława Malinowskiego (1951-1981), olimpijczyka z Grudziądza. Na inauguracji tego Memoriału wystąpiło 300 dzieci z pokazem muzyczno-gimnastycznym, które przygotowują się do występu w Mistrzostwach świata w L.A. W tej liczbie było 80 sokołów fordońskich biorących udział ze swoimi instruktorami w pokazie. Warto zaznaczyć, że wśród wielu gości, olimpijczyków m.in. pani Ireny Szewińskiej, pokaz obserwował minister Jacek Dębski – prezes UKFiT. Po pokazie prezydent Bydgoszczy adw. Roman Jasiakiewicz przedstawił m.in. Jackowi Dębskiemu prezesa ZTG „Sokół” Andrzeja Boguckiego, który przedstawił panu ministrowi Koncepcję Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000. Okazuje się, że min. J. Dębski znał sokolstwo jeszcze z Poznania. Zaprosił sokołów do Warszawy. (J.H.).


Pokaz gimnastyczny sokołów na otwarciu Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce IAAF Bydgoszcz 1999
Pokaz gimnastyczny 500 ćwiczących w tym 80 sokołów 15-18.07.1999 na otwarciu Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce IAAF w Bydgoszczy. Zob. bliżej, Sokół Pomorski 3(24)1999, s. 4.

Zloty poza ZTG „Sokół” w Polsce po 1989

 I.Światowy Zlot Odrodzonego Sokolstwa Polskiego Kraków 1994
"I Światowy Zlot Odrodzonego Sokolstwa Polskiego ", 27.08-03.09.1994 r. - Kraków. Opis Zlotu znajduje się w piśmie „Przegląd Sokoli” wydawany w Krakowie, ale bez stanowiska ZTG „Sokół” w Polsce. Stanowisko: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce” , Warszawa - Bydgoszcz, 15 sierpnia 1994 r. Sekretariat : ul. Klimka Bachledy, 85-792 Bydgoszcz: „Istniejące w Krakowie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" zapowiedziało "I. Światowy Zlot Odrodzonego Sokolstwa Polskiego ", 27.08-03.09.1994 r. - Kraków. Uprzejmie powiadamia się, że od 1990 roku działa - po długiej przerwie w latach 1940 - 1989, spowodowanej okupacją niemiecko-sowiecką i w latach  1945 - 1989 zakazem władz PRL - Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce po ponowieniu rejestracji, kontynuując byt przedwojennego Związku o tej samej nazwie mającego od 1920 roku siedzibę -zgodnie ze Statutem - w Warszawie. Członkami tego Związku są sokole Towarzystwa, które były członkami Związku w latach II Rzeczypospolitej. Jest ich obecnie 40 gniazd sokolich. Aktualnie działający Związek jest kontynuatorem Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce i Towarzystwa Gimnastyczne "Sokół" będące jego członkami, prowadzą ożywioną działalność. Związek zwoływał i przeprowadzał też Zjazdy i Zloty Sokolstwa Polskiego /wszystkich gniazd/ z udziałem gości Sokolstwa spoza Polski. Do zwołania i przeprowadzenia Zlotu Sokolstwa Polskiego jest uprawniony tylko Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce. Natomiast krakowskie Towarzystwo może zwołać tylko zlot tego Towarzystwa. Nadanie takiemu "zlotowi" "I Światowego Zlotu Sokolstwa Polskiego" stanowi naruszenie tej nazwy, jest działaniem w złej  wierze, popada w sprzeczność z dobrymi obyczajami i ideologią sokolą ukształtowaną   w   II Rzeczypospolitej. Wprowadza też w błąd osoby i instytucje nie znające rzeczywistego stanu. Kierując się tymi przesłankami Przewodnictwo Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce uznało za stosowne i potrzebne przedstawić swe stanowisko Wielce Szanownym Członkom Komitetu Honorowego zlotu. Z wyrazami wysokiego szacunku. Za Przewodnictwo ZTG "Sokół" w Polsce Sekretarz Generalny ZTG „Sokół” w Polsce Andrzej Bogucki”. Pisma wysłano do Członków Komitetu Honorowego.

Grunwaldzki Zlot Sokolstwa Kraków 2000
Grunwaldzki Zlot Sokolstwa w Krakowie, zorganizowany 14-16.07.2000 poza ZTG „Sokół” w Polsce przez Radę Odrodzenia Sokoła w Krakowie.
Zob. bliżej Przegląd Sokoli – Kraków. Zob. też, Andrzej Bogucki, Grunwaldzki Zlot w Krakowie 14-16 lipca 2000, Sokół Pomorski 3(28)2000, s. 4.

Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego Zakopane 2004
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego w Zakopanem, zorganizowany bez porozumienia, współpracy i akceptacji przez  ZTG "Sokół" w Polsce oraz bez gniazd ZTG "Sokół" w Polsce. Organizator ROS w Krakowie. Zlot opisany w Przeglądzie Sokolim, jednak zostało przemilczane stanowisko ZTG „Sokół” w Polsce, który napisał następujący list. List do organizatorów  „Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego w Zakopanem 11-13 czerwca 2004 r.”. Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce Członek Światowego Związku Sokolstwa jedyna uznawana organizacja Sokolstwa Polskiego w świecie. Bydgoszcz-Fordon, dn. 20.05.2004 r. List: L.dz.172/2004/W Rada Odrodzenia Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 31-111 Kraków! Na mój adres otrzymałem list a w nim, nie wiadomo do kogo kierowane zaproszenie z dn. 1 lutego 2004 r. na „Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego w Zakopanem 11-13 czerwca 2004 r.” oraz Komunikat 1 z programem i Komunikat 1 dot. sesji popularno-naukowej. Z przedstawionych powyższych dokumentów nie wynika czy zaproszony zostałem jako osoba prywatna czy jako prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce jedynej sokolej polskiej organizacji – członka Światowego Związku Sokolstwa. W związku z powyższym odpisuję na Wasz list jako prezes ZTG „Sokół” w Polsce. Kolejny raz Rada Odrodzenia Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce udowodniła, że nie chce współpracować ze Związkiem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, kontynuatorem jedynego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce sprzed 1939 roku. ZTG „Sokół” w Polsce jest jedyną organizacją uznawaną w USA PFA. Polish Falcons of America odznaczył 9.10.1991 r. ZTG „Sokół” w Polsce swoją specjalną Pieczęcią („The Official Falcon Seal”) na Zjeździe Związków Sokołów Polskich w Poznaniu. Przypomnę, że zawsze sokoli polscy dążyli do jedynej organizacji sokolej, swojego jedynego Związku. Tak było pod zaborami, gdzie w 3-ch państwach zaborczych było po jednym Związku Sokolim i tak było po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, kiedy to powstał jedyny Związek. Wszyscy patrioci sokoli zabiegali, pomimo różnic, do stworzenia jedynej organizacji związkowej. W latach walki i konspiracji 1939-1988, było kilka ośrodków sokolich w kraju. Po 1988 roku sokoli patrioci zorganizowali się w Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, który liczy w 2004 r. przeszło 6.000 członków i 38 gniazd sokolich. Jednak w wyniku konfliktu pośród sokołów krakowskich, który zakończył się sławnym procesem sądowym, sprawa konfliktowa z Krakowa przeniosła się poza to miasto na teren kraju. Proces sądowy zakończył się porażką działaczy kierujących PTG „Sokół” w Krakowie. ZTG „Sokół” w Polsce zawsze był otwarty, jest i będzie dla wszystkich sokołów i gniazd oraz ludzi dobrej woli, do zorganizowania się w jeden ZTG „Sokół” w Polsce. Kilkakrotnie występowaliśmy i rozmawialiśmy z przedstawicielami Rady Odrodzenia TG „Sokół” w Polsce. ZTG „Sokół” wysunął propozycje do ROTG „Sokół”, które pisemnie wysłaliśmy do wszystkich działaczy sokolich i opublikowaliśmy je w „Sokole Pomorskim” nr 3(32)2001. Niestety w „Przeglądzie Sokolim” na ten temat nie było żadnej wzmianki. Twierdzę, że specjalnie odbywa się manipulacja i jest blokowana informacja o ZTG „Sokół” w Polsce. Na nasze propozycje nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej, pisemnej czy ustnej odpowiedzi. Nawet gniazda ROTG „Sokół” odrzuciły udział w wspólnej z ZTG „Sokół” Pielgrzymce Sokolstwa Polskiego w 2002 r. na Jasną Górę z okazji 135. Lecia Sokolstwa Polskiego. ROTG „Sokół” unika celowo rozmów z ZTG „Sokół” w Polsce. Komu na tym zależy? Właśnie 4 czerwca 2004 roku będziemy, być może nie wszyscy, w Polsce obchodzić, 15 lecie III Rzeczypospolitej. ROTG „Sokół” najpierw jako TROS (tymczasowo) „odradza” Sokolstwo Polskie już przez 15 lat! Twierdzę, że niektórym liderom zależy na tymczasowości odrodzenia sokolstwa, czyli oszukiwania sokołów i społeczeństwa. Podkreślam tą datę, ponieważ przez 15 lat, w wolnej i demokratycznej Polsce, są siły także wśród sokołów Rady Odrodzenia Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, którym nie zależy aby sokolstwo w Polsce było razem jako jeden Związek. Siłom tym zależy na podziale sokolstwa. Stąd robią wszystko aby osłabić naszą organizację. Tam w gniazdach gdzie jest brak działalności na rzecz większości związkowej dochodzi do wypaczeń idei sokolej. Przykładem może być konflikt w gniazdach sokolich w Inowrocławiu, Mielcu, Zakopanem a ostatnio w Wiedniu. Tak nie może być dalej. Doszło do tego, że powstały już prywatne gniazda „Sokoła”, które założył jeden człowiek wydalony z gniazda w Bukownicy. Przykro jest nam, społecznie działającym od wielu lat sokołom, że w niektórych miejscowościach sokoli przejęli sokolnie i majątek i patrzą na sokolstwo jedynie przez pryzmat swojego gniazda, nie widzą całości ruchu sokolego. Gorzej jest tam, gdzie przejęto sokolnie i uprawiana jest prywata. Liczy się zarobek, zatrudnienie – często swoich ziomków lub znajomków, a nie idea i dobro całego ruchu sokolego. Proponuję wszystkim tym, którzy w tym momencie się obrazili o przeczytanie „Katechizmu Sokolego”, „10 przykazań sokolich” oraz innych dokumentów ideowych. W niektórych przypadkach dochodzi do pseudodziałalności sokolej, czemu dowodzi przygotowywany „Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego w Zakopanem”. „Krajowy” zlot bez 38 gniazd ZTG „Sokół” w Polsce – sic! „Krajowy” zlot uważam za pozorację działań. Szanowni organizatorzy nigdy nie było „krajowych” zlotów! Sokolstwo Polskie organizowało po prostu „zloty”. Zloty sokole to nie są zloty krajoznawczo-turystyczne czy zjazdy prezentujące grupy. Zloty były i są dziś organizowane jako zloty okręgowe lub dzielnicowe. Sokolstwo Polskie w całej swej historii zorganizowało dziewięć głównych zlotów, wszystkie są ponumerowane od I-IX, w tym ostatni IX. w 2000 r. Poczytajcie pamiętniki zlotów sokolich, są opublikowane i znajdują się w każdej szanującej się polskiej bibliotece. Zobaczcie programy i układy ćwiczeń gimnastycznych tam opublikowane i porównajcie z programem planowanego „krajowego” zlotu w Zakopanem. Wyjdzie karykatura. Zloty sokolstwa są istotą ruchu naszej organizacji. Najważniejszą sprawą są masowe pokazy gimnastyki. Zlot jest sprawdzianem organizacyjnym całego sokolstwa, rozwoju ćwiczeń gimnastycznych, sprawności, pokazaniem społeczeństwu siły organizacji. Sokolstwo to nie kluby sportowe czy stowarzyszenia krajoznawczo-rekreacyjne. Poczytajcie i pooglądajcie też jak wyglądają zloty w Czechach. W 2000 r. na XIII. Wszechsokolskim Zlocie można było zobaczyć sprawność sokolstwa, gdzie ćwiczyło 25.000 sokołów z całego świata. Na tym zlocie ćwiczyło 200 sokołów polskich członków tylko ZTG „Sokół” w Polsce. Przedstawiciele ROTG „Sokół” w Pradze uczestniczyli w zlocie ale nie brali udziału w ćwiczeniach. Przedstawiciele Rady Odrodzenia TG „Sokół” na zjeździe ČOS w Pradze w 2001 r. przed przedstawicielami Światowego Związku Sokolstwa publicznie oświadczyli, że pomiędzy ROTG „Sokół” w Polsce a ZTG „Sokół” w Polsce nie ma żadnych różnic ideowych. Wyrazili przekonanie i obiecali zebranym, że Sokolstwo Polskie będzie jedną organizacją (zob. „Sokół” Pomorski” nr 2(31) i 4(33). Czyżby wtedy kłamali? Właśnie mijają 3 lata. Od tego czasu przedstawiciele Rady „nabrali wody w usta”. Na zakończenie moich gorzkich słów zaznaczę, że wszyscy jesteśmy winni, pomimo, że wszyscy kochamy „Sokoła”. Zwracam się do wszystkich sokołów, działaczy gniazd sokolich, do ludzi dobrej woli o wypracowanie wspólnej strategii dla pojednania sokolstwa polskiego, przeprowadzenie wspólnych rozmów, zjednoczenia wysiłków organizacyjnych i ideowych. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce kolejny już raz jest otwarty dla wszystkich gniazd poza związkiem. Wyciągamy kolejny raz rękę pokoju do Rady Odrodzenia Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Kierujemy się słowami, gen. Władysława Andersa, który w młodości był sokołem, „Rzućmy wszystko co nas dzieli, złączmy wszystko co nas łączy”. Oczekujemy na propozycje Rady Odrodzenia Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Dr Andrzej Bogucki Do wiadomości: - wg wykazu. Bydgoszcz, dn. 20 maja 2004 r.


Zloty Sokolstwa Na Pomorzu i Kujawach w strukturach: Zloty Okręgu IV Nadwiślańskiego Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim w latach 1896-1912. Zloty Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1920-1939. Zloty Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce po 1989 r. i Kujawsko Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Zlotom zorganizowanym po 1989 r. umieszczonych w tym artykule w celach porządkowych nadałem kolejne numeracje.

Zloty Okręgu IV Nadwiślańskiego Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim w latach 1896-1912

I.Zlot Sokołów Okręgu  (Żupy) IV Nadwiślańskiego ZSP w PN Chełmno 1896
I.Zlot Sokołów Okręgu  (Żupy) IV Nadwiślańskiego ZSP w PN w Chełmnie odbył się 20-21.06.1896.  Gniazdo otrzymało sztandar. Zlot ten był manifestacją uczuć narodowych Polaków. W pochodzie brało udział 120 sokołów w tym 40 umundurowanych. Odbyły się ćwiczenia gimnastyczne.
        
II.Zlot Sokołów Okręgu (Żupy) IV Nadwiślańskiego Chełmża 1897
II.Zlot Sokołów Okręgu (Żupy) IV Nadwiślańskiego w Chełmży odbył się 10-11.08.1897 z okazji otrzymania przez miejscowe gniazdo „Sokoła” sztandaru. Policja zabroniła zorganizowania pochodu. Przybyli liczni umundurowani sokoli. Niektórzy kronikarze podają, że II zlot odbył się w Toruniu. Jednak zaznaczyć trzeba, że „Sokół”  w Toruniu wystąpił chwilowo z Okręgi IV i jego przedstawiciele nie przybyli do Chełmży. Wybrano też nowe władze Okręgu IV.
29.06.1898

III.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego Świecie 1898
III.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego w Świeciu zorganizowano 26.06.1898 r. w zamku, przy którym zbudowano wtedy boisko sportowe. Landart świecki kazał otoczyć zamek i ogród 50-osobowym oddziałem policji i żandarmerii. Sokoli przemaszerowali do kościoła, ale sztandar „Sokoła” chełmińskiego musiał być przykryty pokrowcem.
        
IV.Zlot Okręgu IV Nadwiślańskiego Świecie 1899
IV.Zlot Okręgu IV według B. Makowskiego odbył się w Świeciu w 1899 (?), lecz nie ma na temat tego zlotu innych informacji.

V.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego Michale k/Grudziądza 1900
V.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego w Michalu k/Grudziądza dna 22.07.1900.

VI.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego Toruń 1901
VI.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego w Toruniu odbył się dnia 6-7.07.1901. Nie odbyły się przemarsze sokole. W intencji zlotu odbyła się msza św., do której służyło czterech sokołów w mundurach, a gniazda towarzyszyły im ze sztandarami. W sali Parku Wiktorii przemawiał prezes okręgu Jan Brejski, który potępił ograniczenie działalności sokolej przez administrację pruską. Odbyły się ćwiczenia sokołów z gniazd okręgów.

VII.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego Chełmża 1902
VII.Zlot Sokołów Okręgu IV w Chełmży zorganizowany dnia11.07.1902. Był wspaniałą manifestacją narodową. Na zlot przybyło 100 sokołów. W ćwiczeniach wolnych uczestniczyło 40 gimnastyków. Odbyły się też ćwiczenia z laską, wykonano piramidy i ćwiczenia na poręczach. Wybrano nowe władze okręgu.

VIII.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego w Świeciu 1903
VIII.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego w Świeciu. Niestety nie ma na ten temat konkretnych informacji. Pisze się o nim w broszurze 40-lecie Sokoła Chełmżyńskiego. B. Makowski podaje, że zlot ten odbył się w 1903 (?) w Chełmży.
        
IX.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego Grudziądz 1905
IX.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego. Odbył się, według pamiętnika B. Makowskiego, w Grudziądzu 12.06.1905. Jednak innych informacji o tym zlocie dotychczas nie ustalono.

X.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego Chełmno 1906
X.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego odbył się 8.07.1906 w Chełmnie. Uczestniczyło w nim 100 ćwiczących sokołów. Po mszy św.  odbyły się ćwiczenia gimnastyczne wolne i na przyrządach. Przebieg tego zlotu został skrytykowany przez samych sokołów. Policja zakazała przemarszów i pochodów, wygłaszania przemówień i noszenia stroju sokolego. Na ulicach miasta nie wolno było prezentować sztandarów, które miały być zakryte. Zakazy policyjne spowodowały, że wzrosła liczba członków „Sokoła”. Wybrano nowe władze okręgu.

XI.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego Chełmno 1907
XI.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego odbył się 21.07.1907 w Chełmnie. Miał się odbyć w Toruniu, gdzie jednak brakowało ogrodu i sali. Ćwiczenia i pokazy gimnastyczne były zadowalające. Wybrano nowe władze okręgu.

XII.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego Nakło 1909
XII.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego odbył się 1.08.1909 w Nakle. Po mszy św. ze sztandarami i z orkiestrą odbyły się popisy gimnastyczne, w których uczestniczyło 60 sokołów i 25 sokolic. Na tym zlocie po raz pierwszy wystąpiły publicznie sokolice z gniazd okręgu. Wybrano władze okręgu.

XIII.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego Bydgoszcz 1910
XIII.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego zorganizowano 16.06.1910 w Bydgoszczy. Policja zakazała publicznego pochodu sokołów. Po mszy św. odbyło się spotkanie przybyłych 92 sokołów i sokolic. Rano odbyły się zawody m.in. rzut  oszczepem do tarczy, bieg na 1500 m, trójbój i pięciobój. Po południu odbyły się popisy gimnastyczne z udziałem 80 ćwiczących, wieczorem  bal sokołów.

XIV.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego Bydgoszcz 1911
XIV.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego zorganizowano 1-2.07.1911 w Bydgoszczy. Odbył się z okazji jubileuszu 25-lecia gniazda. W zlocie uczestniczyły oprócz gniazd pomorskich także wielkopolskie. Zorganizowano zawody lekkoatletyczne w dyscyplinach: skok w dal, bieg na 100 m, pchnięcie 10 kg kamieniem i trójbój. Wykonano ćwiczenia gimnastyczne  na drążku i poręczach. Po mszy św. Do wspólnego obiadu zasiadło 200 osób. Podczas koncertu popołudniowego odbyły się publiczne popisy gimnastyczne. W ćwiczeniach wolnych uczestniczyło 100 sokołów. Sokoli zaprezentowali ćwiczenia wywijadłami. Drużyna poznańska dała pokaz walki rapierami. Odbyły się też popisy gimnastyczne na przyrządach. Na zlot przybyli też sokoli kołownicy (czyli kolarze – sokoli na rowerach).

XV.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego Chełmno 1912
XV.Zlot Sokołów Okręgu IV Nadwiślańskiego odbył się 28.07.1912 w Chełmnie. Na zlot przybyło 200 sokołów i 34 sokolice. Po mszy św. odbył się pochód sokołów, na który policja wyraziła pozwolenie z pewnymi ograniczeniami. Nie wolno było rozwinąć sztandarów sokolich, mieć przypiętych szpilek i oznak sokolich i oczywiście nie wolno było przemawiać po polsku. Doskonale wypadły popisy i ćwiczenia gimnastyczne na przyrządach. Odbył się bieg rozstawny 4 x 100 m. w programie zlotu także były ćwiczenia z lancami. Szpicel policji w sprawozdaniu napisał, że zlot się  udał w 100% przy tłumnym udziale społeczeństwa polskiego (1300 osób).


Zloty Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”
w Polsce 1920-1939

I.2-4.07.1920 – Toruń,
II.13-15.08.1922 - Poznań,
III. 2-3.08.1924 – Bydgoszcz,
IV. 13-15.08.1927         - Grudziądz,
V.10.07.1932 – Gdynia,
VI.12-13.08.1933          - Toruń,
VII.11-12.07.1936 – Bydgoszcz,
29.06.-1.07.1934          - Jubileuszowy Zlot Sokolstwa Zachodnich Ziem Polski w Poznaniu


I.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce Toruń 1924
I.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Pierwszy po pierwszej wojnie światowej odbył I.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce się w dn. 2-4 lipca 1920 r. w Toruniu z okazji 25-lecia gniazda sokolego w Toruniu. Podczas uroczystej  akademii nadano członkostwo honorowe 6 sokołom, m.in. Janowi Brejskiemu, Michałowi Durmowiczowi i Antoniemu Głowackiemu. Po nabożeństwie w kościele NMP, sokoli przemaszerowali w pochodzie i złożyli pod pomnikiem Mikołaja Kopernika wieniec z kwiatów. Na boisku sportowym przy ul.  J. Bema odbyły się pokazy i popisy gimnastyki sokolej. Wśród zlotowych gości był entuzjastycznie witany płk Emil Rauer - d-ca Straży Kolejowej, prezes I Okręgu Sokolstwa w Warszawie.

II.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce Poznań 1922
II.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Drugi Zlot - II.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce odbył się w dn. 13-15 sierpnia 1922 r. w Poznaniu, wspólnie ze zlotem Dzielnicy Wielkopolskiej. Na zlot ten przybyli przedstawiciele gniazd z Wielkopolski i Pomorza, ale też z Francji, Westfalii, Nadrenii, Berlina, Tarnopola, Lwowa, Krakowa, Warszawy, Lublina, Radomia i Górnego Śląska. W Auli uniwersyteckiej odbyła się uroczysta akademia z udziałem władz państwowych, samorządowych, wojskowych i przedstawicieli duchowieństwa. Przemawiali m.in. Cyryl Ratajski - prezydent Poznania, który przypomniał wizytę sokołów lwowskich sprzed 54 laty, Witold Celichowski - wojewoda poznański, gen. Aureli Serda-Teodorski i płk Osmólski. Przemówienia przedstawicieli wojska były gorąco oklaskiwane. Kronikarz zanotował: „Zlot w Poznaniu był nowym zawiązkiem rozwoju dla wszystkich sokołów. Obywatelstwo w Poznaniu dało dowody, iż sokolstwem bardzo się interesuje i go popiera, za co należy mu się sokolskie Czołem!”. Zlot ten rozpoczął się w niedzielę 13 sierpnia 1922 r. uroczystą mszą św. na nowym boisku sokolim na Błoniach Wildeckich, którą celebrował biskup Stanisław Łukomski w asyście licznego duchowieństwa. Prezes Dzielnicy Wielkopolskiej Tadeusz Powidzki powitał przybyłych gości, m.in. konsulów Republik Francuskiej i Czeskiej. W zlocie uczestniczył Bernard Chrzanowski, prezes Związku Sokolstwa Polskiego. Prawie dwie godziny trwała uroczysta defilada sokolstwa ubranego w czamary, niosącego sztandary i flagi narodowe. Po południu na stadionie przy dźwiękach orkiestry odbyły się popisy gimnastyczne sokołów i sokolic. Dziewczęta ćwiczyły z biało-czerwonymi chorągiewkami w rękach, chłopcy natomiast wykonali ćwiczenia z laskami. Sokoli lwowscy zaprezentowali piramidy gimnastyczne. Na zakończenie odbyły się wspólne wolne ćwiczenia gimnastyczne sokołów Dzielnicy Pomorskiej i Wielkopolskiej. Następnego dnia przeprowadzono zawody gimnastyczne z udziałem 200 druhów i 60 druhen. Występowały też sokole drużyny okręgowe z Małopolski i Mazowsza. Program zawodów L.A. obejmował skoki i biegi rozstawne. W meczu piłki nożnej pomiędzy gniazdami Toruń i Nadrenia-Westfalia, zwycięstwo odnieśli torunianie (5:0). Zob. Rozkazy i wskazówki na I-szy Zlot Sokolstwa Dzielnicy Wielkopolskiej i Pomorskiej w dniach 13, 14  i 15 sierpnia 1922 roku w Poznaniu, Poznań 1922.

III.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce Bydgoszcz 1924
III.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Trzeci Zlot - III.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce odbył się w dniach 2-3 sierpnia 1924 r. w Bydgoszczy i był połączony z pobytem w tym mieście Stanislawa Wojciechowskiego, Prezydenta RP. Prezydent dokonał przeglądu organizacji społecznych miasta. Zlotowe ćwiczenia gimnastyczne gorąco oklaskiwano, podobnie ćwiczenia wolne. Reje kolarskie wykonało gniazdo Toruń. Rozegrano pomiędzy okręgami mecze koszykówki. W zawodach L.A. dominowały bieg drużynowy na przełaj 3 000 m i bieg płaski gromadny na 1 000 m. Prezydent  Wojciechowski obserwował sprawność sokołów, wyraził Przewodnictwu Dzielnicy swoje uznanie i zadowolenie. PROGRAM Zlotu Dzielnicy Pomorskiej Zw. Sokołów  W dniach 2 i 3 sierpnia 1924 roku w Bydgoszczy (na nowym miejskim boisku na Szreterach).Zlot zaszczyci swą obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Sobota, dnia 2 sierpnia br. Godzina 9.00 przed południem. Posiedzenie Dzieln. W. W. F. oraz Grona sędziów w Rzeźni miejskiej. Godzina 16.00 po południu. Próbne ćwiczenia Okr. V i innych, będących na miejscu oraz rejów kolarskich. Godzina 20.00 wieczorem. Otwarcie zlotu w Teatrze Miejskim. Niedziela, dnia 3 sierpnia br. Godzina 6.30 przed południem. Próby ćwiczeń wspólnych wolnych Sokołów. Godzina 7.00 przed południem. Próby ćwiczeń wspólnych wachlarzem Sokolic. Godzina 7.30 przed południem. Próby ćwiczeń wspólnych wolnych młodzieży męskiej Godzina 8.00 przed południem. Próby ćwiczeń wspólnych wstęgami młodzieży żeńskiej. Przed godz. 6.30 i po godz. 8.00 próbne ćwiczenia reszty okręgów. Godzina 12.00 południe. Rewia Sokolstwa przed Prezydentem na boisku. Godzina 12.30 południe. Pochód przez miasto. Godzina 15.00 po południu. Zbiórka wszystkich drużyn ćwiczących na boisku poczem wymarsz w ubiorach ćwiczebnych ze sztandarami na boisko, gdzie nastąpi defilada w następującym porządku:Sztandary, Starszyzna, Młodzież męska, Młodzież żeńska, Druhny, Druhowie. Godzina 16.00 po południu. Popisy gimnastyczne: a) wspólne wolne młodzieży męskiej, b) wspólne wstęgami młodzieży żeńskiej, c) wspólne wolne Sokołów, d) wspólne wachlarzem Sokolic, e) reje kolarskie, f) gości, g) Rozgrywki piłki koszykowej, h) bieg drużynowy na przełaj 3 000 metrów) bieg płaski (gromadny) 1 000 metrów, k) bieg płaski (gromadny) 800 metrów, l) bieg 4 x 100 metrów, m) popisy gimnastyczne zastępów męskich i żeńskich oraz ciągnięcie liny, n) ćwiczenia odrębne i gry poszczególnych okręgów. Na zakończenie wymarsz wszystkich drużyn na boisko i ogłoszenie zwycięzców. Wieczorem odbędą się zabawy taneczne: 1. w Rzeźni miejskiej, 2. w „Starej Bydgoszczy” Rybi Rynek, 3. u Jaworskiego i Kleinerta, 4 śluza (Wilczak). Źródło: Ulotka zlotowa w zbiorach CINSP.

IV.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce Grudziądz 1924
IV.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Czwarty Zlot - IV.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce odbył się w dniach 13-15 sierpnia 1927 r. w Grudziądzu. Był on potężną manifestacją nie tylko sokolą, ale i narodową. W piątek 13 sierpnia odbyła się próba generalna i zlot Okręgu III. Dzień 14 sierpnia rozpoczął uroczystą polową mszą św. na miejskim boisku sportowym kapelan Dzielnicy Pomorskiej ks. Teodor Turzyński, który wygłosił płomienne patriotyczne kazanie. W pochodzie wzięło udział 3 tysiące sokołów, sokolic i młodzieży. Na Rynku nastąpiło uroczyste otwarcie dzielnicowego zlotu przez prezesa Władysława Samolińskiego. W imieniu władz miasta sokołów witał burmistrz pan Włodek, następnie przedstawiciel władz powiatu - starosta Czarliński oraz gen. Włodzimierz Rachmistruk w imieniu władz wojskowych. Defilada odbyła się na Placu 23 stycznia, gdzie złożono wieniec na płycie grobu Nieznanego Żołnierza. Po południu 15 sierpnia odbyły się masowe pokazy ćwiczeń wolnych, zawodniczych i wojskowych. W ćwiczeniach uczestniczyło 1 600 osób. Zob. Pamiętnik Sokoli 1924 Zlotu Dzielnicy Pomorskiej w dniach 2 i 3 sierpnia w Bydgoszczy, Grudziądz1924.

V.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce Gdynia 1932
V.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Ulotki zapowiadały już w marcu 1931 roku, że piąty Zlot Dzielnicowy Pomorskiej odbędzie się w Gdyni pod hasłem „Nie ma Polski bez Pomorza”. Na ten zlot w dniu 10 lipca 1932 roku przybyli sokoli z całej Polski oraz goście z Jugosławii z I wiceprezesem Związku Sokolego dr. Ganglem i prezesem Żupy Splickiej dr. Markiem Buicem. Z „Sokoła” czechosłowackiego przyjechał wiceprezes Związku Truhlar oraz Kudela i Houkova. Przybyła też delegacja „Sokoła” z USA. Przewodnictwo ZTG „Sokół” w Polsce reprezentowali Adam Zamoyski - prezes, Jan Fazanowicz - naczelnik, Antoni Bogusławski - sekretarz generalny oraz Jadwiga i Aleksander Zamoyscy. Zlot odbywał się pod protektoratem wojewody pomorskiego Stefana Kirtiklisa. Zgromadził 2,5 tysiąca uczestników. Program zlotu obejmował masowe ćwiczenia gimnastyczne wolne druhów, ćwiczenia marynarskie druhen, ćwiczenia wolne młodzieży męskiej i żeńskiej oraz zawody L.A. Manifestacyjny pochód przedefilował ulicami Gdyni. Zlot zapoczątkowała msza św. polowa odprawiona przez dzielnicowego kapelana ks. Teodora Turzyńskiego. Sam zlot odbył się na pięknie położonym boisku w Kamiennej Górze. Ważnym momentem uroczystości było zawieszenie wstęgi jugosłowiańskiej na sztandarze Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” na tle dwóch skrzyżowanych sztandarów, przedstawiających braterstwo słowiańskich mórz. W imieniu kierownictwa Dzielnicy Pomorskiej przybyłych na zlot do Gdyni witał Stanisław Kunz. W obecności przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, samorządowych i sokolich z hr. Adamem Zamoyskim na czele oraz delegatów sokolich z Jugosławii, Czechosłowacji, USA, Westfalii wygłosił ostre antyniemieckie przemówienie. Stwierdził, że zlot w Gdyni jest „potężną manifestacją uczuć wszechsłowiańskiego bratania się ludów od Bałtyku do Adriatyku, łącznie z silnymi więzami pokrewieństwa ras, języków, obyczajów i krwi w rodzinną jedność i całość dla wspólnej i skutecznej obrony stanu swego posiadania przeciw zachłanności elementów germańskich”; zaznaczył też, że zlot jest „próbą sił przedniej straży Polski dla obrony jej bastionu nadmorskiego”, jak postanowiono w traktacie wersalskim, polskości Pomorza i praw jego mieszkańców do Gdańska. Na zlocie tym, który nazwano „Mestwinowskim”, przypomniano uczestnikom o traktacie kępińskim z 1282 r. Zlot uczcił też jubileusz bitwy grunwaldzkiej 1410 roku; jak wspomniał Stanisław Kunz, został zorganizowany „jako odpowiedź na prowokację zmobilizowanych w Gdańsku hitlerowców i butność gdańszczan”. Przypomniano też o nadmorskim szlaku męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Na ten zlot Klemens Felchnerowski (Toruń-Podgórz) napisał Marsz Zlotowy „Nad polskie morze”, a Antoni Bogusławski „Baśń o bursztynowym pierścieniu”. Podczas tego zlotu wydarzył się nieprzyjemny incydent antypaństwowy spowodowany przez grupę członków Obozu Wielkiej Polski, w wyniku czego zmarł Norbert Kosznik. O wywołanych przez OWP zajściach w Gdyni piszę w dalszej części pracy.

VI.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce Toruń 1933
VI.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Szósty Zlot Dzielnicy Pomorskiej odbył się w dniach 12-13 sierpnia 1933 r. w Toruniu z okazji 700-lecia tego miasta. Zlot odbył się pod protektoratem dr. Stanisława Okoniewskiego, biskupa chełmińskiego, Stefana Kirtiklisa, wojewody pomorskiego, Wincentego Łąckiego, starosty krajowego pomorskiego, Antoniego Bolta, prezydenta Torunia, oraz hr. Adama Zamoyskiego, prezesa ZTG „Sokół” w Polsce i prezesa Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej. Biuro zlotowe mieściło się w lokalu „Murarska Gospoda” przy Nowym Rynku 17. Każdy uczestnik musiał wykupić kartę zlotową w cenie 1 zł dla ćwiczących i 1,50 dla niećwiczącego. Karta upoważniała do otrzymania kwatery i posiłku. Na kartach zlotowych była też wydrukowana informacja o zniżce kolejowej dla przybyłych na zlot sokołów. W przeddzień zlotu odbyły się ćwiczenia wolne młodzieży męskiej i żeńskiej, także z ćwiczeniami marynarskimi oraz dzielnicowe zawody L.A., a na pływalni wojskowej dzielnicowe zawody pływackie. Msza św. odprawiona została w kościele św. Janów. Następnie pochód przedefilował pod pomnik Mikołaja Kopernika. Władze sokole powitały przybyłych z balkonu ratusza uroczyście otwierając zlot. Zorganizowano popisy publiczne i „urozmaicenia rozrywkowe”, za opłatą 1 zł i 1,50 tańce w salach Dworu Artusa i lokalu Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej. Na boisku odbyła się defilada ze sztandarem dzielnicy. Uczczono 700-lecie Torunia, podniesiono flagę narodową. Odśpiewano pieśni: Z. Moczyńskiego i Zenona Szusta „Hymn Pomorza„ oraz S. Nowowiejskiego ”Nasz Bałtyk”. W programie zaprezentowano lekcję pokazową gimnastyki i pokazy gimnastyki przyrządowej, występy jazdy konnej, reje kolarskie, biegi rozstawne oraz tańce regionalne. Ćwiczący wykonali, tworząc kolumny, napis „Toruń 700”. Słabo wypadły ćwiczenia 90 chłopców w wieku 8-15 lat. Nieźle ćwiczyło 462 druhów i 222 druhny, którzy wykonali ćwiczenia wolne według układu Jana Fazanowicza, opracowanego na zlot do Pragi. 54 chłopców ćwiczyło na drewnianych konikach z lancami. W części sportowej pokazu odbyły się zawody L.A. 150 druhen ćwiczyło marynarski układ opracowany przez naczelniczkę K. Zalewską. W zawodach i pokazach publicznych udział wzięli światowej sławy zawodnicy Heljasz i Tylgner.
Zlot ten był jedną z licznych imprez, które społeczeństwo pomorskie urządziło ku uczczeniu 700-lecia założenia miasta Torunia. Oprócz propagandy wychowania fizycznego zlot miał na celu manifestację siły i polskości Pomorza.

VII.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce Bydgoszcz 1936
VII.Zlot Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Siódmy Zlot Dzielnicy Pomorskiej odbył się w dniach 11-12 lipca 1936 r. w Bydgoszczy z okazji 50-lecia tamtejszego „Sokoła”. Program był bardzo bogaty. W sali „Strzelnicy” odbyła się jubileuszowa akademia z udziałem przedstawicieli władz i Kościoła oraz sokolstwa polskiego (prezes ZTG „Sokół” płk Franciszek Arciszewski, prezes DP Kazimierz Tomaszewski, prezes Dzielnicy Wielkopolskiej Antoni Wolski). Akademię prowadził red. Jan Teska, prezes „Sokoła” I w Bydgoszczy. Rozbrzmiały dźwięki Poloneza A-dur F. Chopina. Chór „Halka” współpracujący z „Sokołem” odśpiewał patriotyczne pieśni. Ksiądz proboszcz Mieczysław Skonieczny, opiekun sokolstwa w Bydgoszczy, podkreślił zasługi „Sokoła” dla polskości. Podczas zlotu odbył się capstrzyk i pochód sokołów ze sztandarami na ul. dr. Emila Warmińskiego, gdzie na byłym  Domu Polskim odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą temu byłemu prezesowi Okręgu IV Nadwiślańskiego. Nabożeństwo zlotowe zostało odprawione na Bielawkach w kościele św. Wincentego á Paulo. Z kościoła wyruszył pochód sokoli ze sztandarami, z orkiestrą kolejarzy, do Grobu Nieznanego  Powstańca Wielkopolskiego. Po oddaniu hołdu pamięci bohaterów wielkopolskiego zrywu pochód ruszył na Plac Wolności, gdzie odbyła się defilada sokołów z 56 sztandarami, którą odebrał prezes Franciszek Arciszewski, naczelnik Jan Fazanowicz oraz „ojciec sokolstwa wielkopolskiego” Maksymilian Gruszczyński. Popisami gimnastyków na przyrządach kierował naczelnik Stefan Majtkowski, a ćwiczeniami młodzieży sokolej Roman Kaczmarczyk. Ćwiczenia wolne (brało w nich udział 2 000 osób) odbyto na Stadionie Miejskim. Na zlot przybyło kilka tysięcy sokołów, z samego Torunia aż 400, potem z Grudziądza, Tucholi, Tczewa, Gdańska, Gdyni. Na stadionie też rozegrano zawody L.A. o mistrzostwo w związku, a także wioślarskie i pływackie, reje kolarskie, gry i zabawy. W zlocie udział wzięły delegacje sokołów z Warszawy, Łodzi, Zakopanego, Nowego Targu. Życzenia, ze swoim zdjęciem i autografem, przysłał gen. Józef Haller.

Jubileuszowy Zlot Sokolstwa Zachodnich Ziem Polski Poznań 1934
Jubileuszowy Zlot Sokolstwa Zachodnich Ziem Polski. W dniach 29.06.1934 - 1.07.1934 r. w Poznaniu pod protektoratem Ignacego Jana Paderewskiego odbył się Jubileuszowy Zlot Sokolstwa Zachodnich Ziem Polski. Zlot ten jednocześnie upamiętniał powstanie przed 50 laty pierwszego na ziemiach polskich pod panowaniem pruskim gniazda sokolego w Inowrocławiu. Antoni Wolski, prezes Dzielnicy Wielkopolskiej „Sokoła”, w przemówieniu witał „serdecznie szerokie rzesze sokolstwa pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego, które w poczuciu swego obowiązku organizacyjnego przybywają na wspólny zlot ku uczczeniu wspólnego jubileuszu, na wspólny pokaz naszego dorobku pod względem zwartości i sprawności organizacyjnej oraz wyszkolenia gimnastycznego”. W Auli Uniwersyteckiej odbyła się uroczysta akademia. Imponująco wypadła defilada sokolstwa ze sztandarami na Rynku przed Ratuszem. Program zlotu obejmował zawody gimnastyczne na boisku „Sokoła” przy Drodze Dębińskiej, gdzie także odbyła się msza św. Zorganizowano zawody  strzeleckie z broni małokalibrowej i L.A., pływackie, kolarskie oraz gry sportowe. Na stadionie miejskim sokoli wykonali masowe ćwiczenia wolne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody bokserskie. Bilety wstępu na pokazy i na stadion kosztowały 50 gr i 25 gr, natomiast na zawody bokserskie 99 gr i 49 gr. Każdy uczestnik zlotu musiał wykupić kartę zlotową w cenie 1,50 zł. Uczestnicy zlotu musieli zabrać ze sobą prześcieradło, „jasiek” (małą poduszkę), koc, przybory toaletowe. Sokoli, którzy korzystali z masowego wyżywienia zobowiązani byli przywieźć ze sobą kubek do kawy, miseczkę i sztućce. Zlot Jubileuszowy miał wielu sponsorów m.in. prezydentowa Żychlińska przekazała 50 cetnarów (2,5 tony) mąki pszennej, 3 woły opasy, 3 tuczniki i 6 cetnarów (300 kg) cukru, Bank Poznański Ziemstwa Kredytowego - 20 zł, koło sokolic LOPP - 11 zł, anonimowy ofiarodawca - 300 zł, hrabia Stanisław Czarnecki z Gogolewa - 30 zł, p. Rozmarynowicz - 50 zł, St. Barełkowski - 5 zł, Stefan Kałamajski - 200 zł, dyr. Woźnicki - 10 zł. W ramach tego zlotu uroczystość jubileuszowa odbyła się też w dn. 4-5 sierpnia w Inowrocławiu, w połączeniu ze zlotem okręgowym, nad którym protektorat miał biskup Antoni Laubitz.

Zloty z udziałem sokołów pomorskich 1930 - 1939

Zlot Wszechsłowiański w Białogrodzie 1930
Na Zlocie Wszechsłowiańskim, który odbył się w 1930 r. w Białogrodzie, Dzielnicę Pomorską ZTG „Sokół” reprezentowało 21 sokołów. W składzie reprezentacji sokolstwa polskiego w biegu rozstawnym 4 x 100 m byli Bronisław Bzdawski, Stefan Kruszona i Stanisław Winbergier z gniazda Bydgoszcz I. Polacy zdobyli II miejsce za Czechosłowacją. W zawodach L.A. Zofia Żółkiewiczówna z gniazda Bydgoszcz XI zajęła II miejsce w skoku wzwyż. W zlocie uczestniczyli też m.in. Teodor Szelangiewicz z Torunia i Jadwiga Heldtówna z Grudziądza.
        
Zlot Dzielnicy Małopolskiej ZTG „Sokół” Lwów 1933
Na Zlot Dzielnicy Małopolskiej ZTG „Sokół” w dniach 15-18 czerwca 1933 r. we Lwowie zorganizowany dla uczczenia 250-lecia odsieczy wiedeńskiej, z Dzielnicy Pomorskiej wyjechało 61 osób, w tym z Torunia 32, z przedstawicielami zarządu dzielnicowego: wiceprezesem Edwardem Sucheckim ze Starogardu, naczelnikiem Pawłem Bączyńskim i Kunegundą Zalewską oraz Pawłem Rogozińskim z Okręgu IV toruńskiego na czele.
        
Zloty Sokolstwa Okręgu kujawsko-dobrzyńskiego z udziałem gniazd pomorskich

Po reformie administracyjnej zacieśniły się więzi pomiędzy sokolstwem pomorskim a kujawskim. W dniu 31 lipca 1938 roku odbył się w Ciechocinku Zlot Sokolstwa Okręgu kujawsko-dobrzyńskiego z udziałem gniazd pomorskich: Toruń I, Toruń II, Toruń III, Toruń IV, Toruń V, Kowalewo, Rudak, Podgórz, Lubraniec, Dobre, Radziejów, Włocławek, Brześć, Osięciny, Aleksandrów, Byczyna i Nieszawa. Na zlot przybył też prezes Dzielnicy Mazowieckiej inż. Mikołaj Maksyś z Warszawy i naczelnik Antoni Lindner. Gniazdo sokole w Ciechocinku podjęło specjalną uchwałę pod pomnikiem Romualda Traugutta, którego przyjęło za swojego patrona. Na zlocie zorganizowano zawody sportowe, rozgrywki w piłce siatkowej, zawody L.A.
         Podczas zebrania zarządu Dzielnicy Pomorskiej w dn. 4 grudnia 1938 r. w Toruniu zaplanowano i uchwalono organizację zlotu dzielnicowego, który miał się odbyć w dn. 29 i 30 czerwca 1940 r. w Gdyni. Planowano zaprosić sokołów z wszystkich dzielnic. Zlot miał być połączony ze Świętem Morza. Brutalna napaść na Polskę Niemców i Sowietów w 1939 r. i rządy tych państw w zbrodniczy sposób skierowały swą agresję wobec sokolstwa, także po 1945 rządy  komunistów w PRL nie pozwoliły organizować zlotów. Sokoli przeszli do konspiracji w latach 1939 – 1988. W tym czasie sokoli na Pomorzu i Kujawach organizowali wśród młodzieży szkolnej metodykę sokolą np. Roman Kaczmarczyk czy Paweł Bączyński.


Zloty Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce po 1989 r. i Kujawsko Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Zlotom zorganizowanym po 1989 r. umieszczonych w tym artykule w celach porządkowych nadałem kolejne numeracje.

I.Zlot Sokołów Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce Bydgoszcz – Fordon 1993
I.Zlot Sokołów Dzielnicy Pomorskiej w 75 Lecie Niepodległości Polski i 70 Lecie Sokoła Fordońskiego 18.11.1993. Zob. bliżej, Sokół Pomorski 1(2)1994, s. 1-2. A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1993 – 1997, s. 23-26, 46.
II.Zlot Sokołów Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce Bydgoszcz – Fordon 1996
II.Zlot Sokołów Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce Bydgoszcz – Fordon 1996. Nazwę Zlot przyjęto podczas porządkowania numeracji. Pokazy Gimnastyczne w 110 Lecie Sokolstwa w Bydgoszczy i w 250 Lecie Urodzin Tadeusza Kościuszki Patrona Sokolstwa Polskiego 23-27.11.1996. Zob. bliżej,  Sokół Pomorski 4(13)1996, s. 1-3.

III.Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego Brodnica – Bydgoszcz 2003
III.Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego Brodnica – 17-18.05.2003 r., Bydgoszcz – 31.05.2003 r. Dnia 25.01.2003 r. odbył się w Gimnazjum Nr 3 w Bydgoszczy-Fordonie Zjazd Komendy i naczelnictwa Zlotu Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego. W zjeździe uczestniczyli: TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon: Andrzej Bogucki, Hanna Rogowska, Danuta Król, TG „Sokół” I Bydgoszcz: Iwona Tarnowska, Katarzyna Tarnowska, Kinga Nowacka, TG „Sokół” ZS 23 w Bydgoszczy: Violetta Kuśmider, TG „Sokół” Brodnica: Jolanta Wójcik. W czasie zjazdu został zaprezentowany układ gimnastyczno-taneczny (polonez), który będzie częścią widowiska w czasie zlotu. Omówiono również szczegóły techniczne choreograficzne i scenograficzne pokazu. Poloneza wykonywać będą 4 dwudziestoczteroosobowe zespoły:1.TG „Sokół” I Bydgoszcz         (24 ćwiczących). 2.TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon (24 ćwiczących). 3.TG „Sokół” Bydgoszcz Miedzyń ZS 23 (24 ćwiczących). 4.TG „Sokół” Brodnica (24 ćwiczących).Razem 96 ćwiczących. Drugą część pokazów w czasie Zlotu będą stanowiły układy gimnastyczne przygotowane przez poszczególne gniazda. W związku ze Zlotem podjęto następujące ustalenia: 1.Flagi polskie, unijne, tablice z nazwami gniazd oraz osoby do ich niesienia zabezpiecza Sokół II Bydgoszcz-Fordon. 2.Nadruk na koszulkach zlotowych dla wszystkich uczestników zabezpiecza TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. 3.Koszty związane z zakupem koszulek, nadruku i ubraniem zawodników do pokazu ponosi każde gniazdo we własnym zakresie. W celu ujednolicenia strojów wybrana jest jedna firma. Odpowiedzialne TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon.  4.Każde gniazdo ubezpiecza swoich zawodników. 5.Gniazda we własnym zakresie dowożą zawodników na próby i zlot do Brodnicy i Bydgoszczy. 6.Uczestnicy Zlotu muszą znać słowa hymnów: sokolego, państwowego i Unii Europejskiej. 7.Ustalono wygląd strojów do poloneza.
Dziewczęta: biała koszulka z nadrukiem Zlotu, czarna spódniczka, tenisówki czarne z białymi noskami, białe skarpetki, białe frotki we włosach, niebieska chustka przewiązana przez nadgarstek. Chłopcy: czerwona koszulka z nadrukiem, długie czarne spodnie, tenisówki i skarpety jak wyżej, niebieska szarfa w pasie, ewentualnie czerwone frotki. 8.Ustalono też następujące terminy dot. Zlotu. 11.02.2003 r. – Spotkanie organizacyjne w Brodnicy: Andrzej Bogucki z zarządem TG „Sokół” w Brodnicy na czele z Heleną Szczepaniak. 12.04.2003 r. – o godz. 11.00 kolejny Zjazd Komendy i naczelnictwa Zlotu Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy ul. Gawędy 5. Szkoła Podstawowa 29 i Gimnazjum Nr 3 połączony z próbą wszystkich grup ćwiczących i tańczących Poloneza. 18.05.2003 r. – I cz. Zlotu Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego w Brodnicy. 31.05.2003 r. – II cz. Zlotu Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Zostaną ustalone osobne programy szczegółowe. Komendant Zlotu Dh Andrzej Bogucki
Brodnica 17 maja 2003 r. W dniach 17-18 maja 2003 roku w Brodnicy odbył się Zjazd Sokolstwa Polskiego Brodnica 2003 r. Zjazd obejmował następujące imprezy sokole: 90. Lecie TG „Sokół” w Brodnicy 1913-2003. 5. Lecie poświęcenia nowego sztandaru Gniazda w Brodnicy. 140. Lecie Powstania Styczniowego 1863-2003 – Pamięci Druha Teofila Rzepnikowskiego. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce – 17.05.2003 r. Zjazd Programowy Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Brodnica 17.05.2003 r. Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego-Brodnica 18.05.2003 r. – Bydgoszcz 31.05.2003 r. Program został zrealizowany następująco: 17.05.2003 r. Brodnica. Do 15.00 – Przybyli delegaci Rady ZTG „Sokół” w Polsce do: Dom Katechetyczny Parafii Św. Katarzyny. Stary Plac Szkolny w Brodnicy. 15.30 – 17.00 – Program kulturalno-krajoznawczy. Zwiedzanie zabytków Brodnicy z przewodnikiem (Elżbieta Andrzejewska).  Potem nastąpiła przerwa. 16.30 – 17.30 odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. 17.30 – 19.30 – Obrady Rady ZTG „Sokół” w Polsce. Dyskusja i opracowanie „Programu i Kierunków Działania ZTG „Sokół” w Polsce na lata 2003 – 2007”. Przedstawiciele sokolich Gniazd dostarczyli przygotowane pisemnie programowe propozycje. 20.00 – 22.00 – Biesiada Sokola z udziałem władz samorządowych i sponsorów.
Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się 18.05.2003 r. W Brodnicy (cz. I) 8.30 – Próba ćwiczeń zlotowych. Stadion Miejski OSiR w Brodnicy, ul. Królowej Jadwigi. 11.45 – Zbiórka na Starym Placu Szkolnym Sokolstwa Polskiego w czamarach i ze sztandarami oraz 4 zespołów ćwiczących (dh Marian Chwiałkowski). 12.15 – Msza Św. w kościele p.w. św. Katarzyny, kapelan TG „Sokół” w Brodnicy ks. Bolesław Lichnerowicz. Pochód Sokolstwa Polskiego ulicami Brodnicy na Stadion Miejski OSiR, ul. Królowej Jadwigi. 14.00 – Ćwiczenia Zlotowe Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego. Orkiestra Miejska Brodnicy. Hymn państwowy i sokoli. Dh Marian Chwiałkowski złożył meldunek komendantowi Zlotu Dh Andrzejowi Boguckiemu o rozpoczęciu gotowości ćwiczeń. Ćwiczenia układy: wspólny i 4 gniazd. Po ćwiczeniach Festyn na Stadionie Miejskim. 16.00 – Zakończenie Zjazdu Sokolstwa Polskiego. Noclegi i gościna odbyła się u druhów w mieszkaniach prywatnych w Brodnicy. W Brodnicy podczas Rady Programowej: W 2006 roku powinien odbyć się jak oznajmił w 2000 r. Zbigniew Okorski X. Zlot Sokolstwa Polskiego w Warszawie. Niestety minęły już 3 lata a działacze z Warszawy ciągle zwlekają z podjęciem decyzji o organizacji Zlotu. Czesi już przygotowują się do XIV. Wszechsokolskiego Zlotu w Pradze w 2006 r. Wobec powyższego prezes Andrzej Bogucki przedstawił następującą koncepcję. Ponieważ żadne gniazdo w Polsce nie chce włączyć się w organizację Zlotu w 2006 r., to wyznaczono termin do 31.12.2003 r., że każde gniazdo chętne zorganizowania X. Zlotu zgłosi Radzie wniosek o organizację imprezy, aby potem uczestniczyć w zlocie w Pradze. Prezes poinformował, że w 2006 roku Dzielnica Kujawsko-Pomorska zorganizuje samodzielnie swój zlot, w którym będą mogły ćwiczyć inne gniazda z Polski. Wtedy ćwiczący na tym zlocie dzielnicowym będą uczestniczyć na Zlocie w Pradze w 2006 roku. Powyższą koncepcją Rada w głosowaniu przyjęła jednogłośnie.
Plan Zjazdu Sokolstwa Polskiego
Brodnica – 17-18 maja 2003 r. Zjazd Sokolstwa Polskiego Brodnica 2003. 1.      90. Lecie TG „Sokół” w Brodnicy 1913-2003. 5. Lecie poświęcenia nowego sztandaru Gniazda w Brodnicy. 2.140. Lecie Powstania Styczniowego 1863-2003 – Pamięci Druha Teofila Rzepnikowskiego. 3.Zjazd Programowy Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Brodnica 17.05.2003 r. 4.Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego-Brodnica 18.05.2003 r. – Bydgoszcz 31.05.2003 r.
Program
17.05.2003 r. Brodnica. 1.Do 15.00 – Przybywanie delegatów Rady ZTG „Sokół” w Polsce do: Dom Katechetyczny Parafii Św. Katarzyny. Stary Plac Szkolny w Brodnicy. 2.       15.30 – 17.00 – Program kulturalno-krajoznawczy. Zwiedzanie zabytków Brodnicy z przewodnikiem (Elżbieta Andrzejewska). 3.17.30 – 19.30 – Obrady Rady ZTG „Sokół” w Polsce. Dyskusja i opracowanie „Programu i Kierunków Działania ZTG „Sokół” w Polsce na lata 2003 – 2007”. Uprasza się przedstawicieli sokolich Gniazd o dostarczenie przygotowanych pisemnych programowych propozycji. 4.20.00 – 22.00 – Biesiada Sokola z udziałem władz samorządowych i sponsorów. Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego 18.05.2003 r. – (cz. I). 1.8.30 – Próba ćwiczeń zlotowych. Stadion Miejski OSiR w Brodnicy, ul. Królowej Jadwigi. 2.11.45 – Zbiórka na Starym Placu Szkolnym Sokolstwa Polskiego w czamarach i ze sztandarami oraz 4 zespołów ćwiczących (dh Marian Chwiałkowski). 3.12.15 – Msza Św. w kościele p.w. św. Katarzyny, kapelan TG „Sokół” w Brodnicy ks. Bolesław Lichnerowicz. 4.Pochód Sokolstwa Polskiego ulicami Brodnicy na Stadion Miejski OSiR, ul. Królowej Jadwigi. 5.14.00 – Ćwiczenia Zlotowe Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego. Orkiestra Miejska Brodnicy. Hymn państwowy i sokoli. Dh Marian Chwiałkowski składa meldunek komendantowi Zlotu Dh Andrzejowi Boguckiemu o rozpoczęcie gotowości ćwiczeń. Ćwiczenia układy: wspólny i 4 gniazd. Po ćwiczeniach Festyn na Stadionie Miejskim. 6.16.00 – Zakończenie Zjazdu Sokolstwa Polskiego. Sekretarz Generalny ZTG „Sokół” w Polsce Dh Hanna Rogowska . Prezes ZTG „Sokół” w Polsce Dh Andrzej Bogucki.  Na zakończenie prezes podziękował wszystkim uczestniczącym w Radzie. Odczytał wspólnie przygotowany poniższy Telegram do Jego Świątobliwości. Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II
Członek Honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce My Sokoli uczestnicy Zjazdu Sokolstwa Polskiego z udziałem Sokołów z Polski, Czech
i Ukrainy, obecni na Zlocie Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego Brodnica-Bydgoszcz
w 90. rocznicę powstania Gniazda Sokolego w Brodnicy i 5. rocznicę poświęcenia sztandaru, oraz 80. rocznicę istnienia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie, przesyłamy Umiłowanemu Ojcu Świętemu najlepsze życzenia urodzinowe oraz z okazji 25. rocznicy pontyfikatu. Życzymy zdrowia i błogosławieństwa Bożego na długie lata, zapewniając o wierności ideom Sokolim. Przyrzekamy trwać na straży wartości chrześcijańskich w jednoczącej się Europie Ojczyźnie – Ojczyzn, zapewniając jednocześnie o nieustannej modlitwie w intencji Piotra naszych czasów. Na tym prowadzący zakończył Radę.  Prowadzący Radę      dr Andrzej Bogucki         . Protokólant mgr Hanna Rogowska.

Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego Bydgoszcz – 31 maja 2003 r. Część II.
80. Rocznica założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie. Zał. TG „Sokół” Bydgoszcz 1886, Brodnica 1913, Fordon 1923.
Program: 8.45      Uroczyste rozpoczęcie Zlotu Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego (lasek przy kortach – Osiedle Bajka-Fordon). 9.00       Biegi Sokoła: I Bieg – chłopcy – rocznik 1987-1988. II Bieg – dziewczęta – rocznik 1987 – 1988. III Bieg – chłopcy – rocznik 1989. IV Bieg – dziewczęta – 1989. V Bieg – chłopcy – 1990 – 1992. VI Bieg – dziewczęta – 1990 – 1992. 9.20   Mecz piłki siatkowej dziewcząt (1987-1988). Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 3, ul. Gawędy 5. 9.00 – 11.00 Turniej Tenisa. Korty na osiedlu Bajka. 11.00      Zakończenie meczy finałowych gier sportowych: siatkówki (chłopcy 1988), piłki nożnej (chłopcy 1989 i dziewcząt 1989). 11.00         Przemarsz sokolstwa ze sztandarem i z flagami Polski i Unii Europejskiej ulicami Fordonu. Trasa ul. Gawędy 5 – Stadion, ul. Piwnika Ponurego. 12.00     POKAZ GIMNASTYCZNY NA STADIONIE z udziałem ćwiczących gniazd sokolich i szkół: TG „Sokół” I Bydgoszcz, TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, Gimnazjum Nr 3, TG „Sokół” Brodnica, TG „Sokół” Bydgoszcz-Miedzyń, Zespół Szkół 23. Polonez, Hymny: Sokoli, Polski „Mazurek Dąbrowskiego” i Unii Europejskiej „Oda do radości”. Poparcie Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego dla Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po Zlocie zaprosili uczestników i gości na grochówkę w stołówce Gimnazjum Nr 3, ul. Gawędy 5. Organizatorzy: Dzielnica Kujawsko-Pomorska Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. www.sokolztg.prv.pl Bydgoszcz-Fordon.
KOMUNIKAT Bydgoszcz, dn. 01.06.2003 r. ZLOTU SOKOLSTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz – 31 maja 2003 roku CZĘŚĆ II
W 80. Rocznicę założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie. Uroczyste rozpoczęcie zlotu odbyło się przy kortach tenisowych na osiedlu Bajka w Fordonie. O godzinie 9.00 rozpoczęły się Biegi Sokoła w VI kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. I Bieg – rocznik 1987-88 – chłopcy: 1 m. Szwocher Dawid. 2 m. Paradowski Michał. 3 m. Lewandowski Tomasz. II Bieg – rocznik 1987-88 – dziewczęta: 1 m. Kmiecik Katarzyna. 2 m. Lis Natalia. 3 m. Augustyn Karolina. III Bieg – rocznik 1989 – chłopcy: 1 m. Marchel Mariusz. 2 m. Mul Sebastian. 3 m. Bielecki Krzysztof. IV Bieg – rocznik 1989 – dziewczęta: 1 m. Bieżuńska Monika. 2 m. Drzewiecka Sylwia. 3 m. Brzezińska Natalia. V Bieg – rocznik 1990-92 – chłopcy. 1 m. Brąszkiewicz Bartosz. 2 m. Krajewski Błażej. 3 m. Burzyński Wojciech. VI Bieg – rocznik 1990-92 – dziewczęta. 1 m. Dolatowska Martyna. 2 m. Barańska Katarzyna. 3 m. Grabowska Marta. Ponadto rozegrano finałowe mecze: - w piłce nożnej chłopców – rocznik 1989 HALLERCZYCY – POLONIA – 5:1 - w piłce nożnej dziewcząt – rocznik 1989
ORZEŁ – SOKÓŁ – 2:3 - w piłce siatkowej – chłopców – rocznik 1988
POMORZACY – KUJAWIACY – 2:1 w setach. Równolegle odbywały się na boiskach przyszkolnych Gimnazjum Nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 29 liczne gry i zabawy sportowe, w których czynnie udział wzięło 1.200 osób.
O godzinie 11.00 nastąpił uroczysty przemarsz sokołów spod Gimnazjum nr 3 na stadion przy ulicy Piwnika Ponurego. W czasie przemarszu sokolęta niosły flagi Polskie i Unijne, jako wyraz poparcia Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.  O godz. 12.00 na stadionie odbył się pokaz gimnastyczny, w którym uczestniczyło 120 sokoląt. Wejście na płytę stadionu odbyło się w takt hymnu Sokoła. Andrzej Bogucki odczytał list od Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza oraz powitał przedstawicieli władz miasta Bydgoszczy panią Mariole Sądecką – z-cę dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu, powitał też licznych młodych mieszkańców Fordonu, którzy przybyli na Stadion. Prezes ZTG „Sokół” przedstawił historyczny moment i poparcie Sokolstwa dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Następnie odśpiewano hymn państwowy. Po hymnie grupa 96 sokoląt z gniazd: Sokół” I Bydgoszcz, Sokół II Bydgoszcz-Fordon, Sokół Bydgoszcz-Miedzyń i Sokół Brodnica pod kierunkiem Danuty Król w układzie gimnastycznym przedstawiła poloneza oraz odśpiewano „Odę do Radości” – hymn Unii Europejskiej. W dalszej kolejności odbyły się pokazy gimnastyczne przygotowane przez gniazda: Kolejno zaprezentowały się: Sokół II Bydgoszcz-Fordon – grupa przygotowana przez Hannę Rogowską, Sokół Bydgoszcz-Miedzyń – grupa przygotowana przez Violettę Kuśmider, Sokół I Bydgoszcz – grupa przygotowana przez Monikę Kamińską, Sokół Brodnica – grupa przygotowana przez Jolantę Wójcik. Zakończenie zlotu odbyło się w Gimnazjum Nr 3, gdzie na uczestników zlotu czekała smakowita wojskowa grochówka. Organizatorzy Zlotu: Dzielnica Kujawsko-Pomorska Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Gimnazjum Nr 3 im. gen. Józefa Hallera, Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Wacława Wawrzyniaka, Zespół Szkół nr 23. Pokaz gimnastyczny poprzedziły kilkakrotne próby, na które przybywały grupy transportem autokarowym. Ćwiczący gimnastycy otrzymali równe stroje ćwiczebne koszulki i furażerki, plakietki zlotowe a zasłużeni działacze odznaki sokole. Wydrukowano jeden tysiąc okolicznościowych zlotowych pocztówek, które otrzymali uczestnicy Zlotu. Wsparcie finansowe udzielił Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Edukacji i Sportu. Komitet organizacyjny Zlotu stanowili: Andrzej Bogucki - komendant, Jan Tomaszewski, Hanna Rogowska, Helena Maliszewska, Alina Aniszewska, Antoni Kupcewicz, Wiesław Wawrzonkowski, Danuta Król, Małgorzata Szopińska, Katarzyna Kożuchowska, Jolanta Szymanowska, Sabina Major, Maria Dudek, Maria Sakwińska, Wojciech Mizikowski, Zbigniew Żugaj, Helena Szczepaniak, Jolanta Wójcik, Monika Kamińska. Protokólant Joanna Ptaszyńska.
SOKOLI – UNII TAK!
Druhny i Druhowie! Sokoli w Polsce i na świecie, szczególnie uczestnicy i goście Zlotu Sokolstwa Kujawsko-Pomoskiego ćwiczący tak jak nasi poprzednicy, manifestujący dzisiaj siłę i prężność naszej sokolej organizacji, pokazujemy naszą sprawność organizacyjną oraz ideową. „Sokół” zawsze podczas zlotów prezentował poprzez swoją postawę i gimnastyczne ćwiczenia masowe związki z ideą sokolą zgodną z hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch” oraz „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Dzisiejszy nasz „Sokół” pomimo, że został już założony we Lwowie w 1867 roku, dziś jest organizacją młodą. W szeregach sokolich ćwiczy młodzież gimnazjalna. Tak jak zawsze na zlotach sokolich, tak i dziś na zlocie w Bydgoszczy manifestujemy naszą ideę wychowawczą i patriotyczną. Nie jesteśmy partią ani stronnictwem politycznym, ale w ważnych momentach dla Narodu Polskiego musimy zaprezentować swoje stanowisko. Nadszedł moment, w którym każdy odpowiedzialny za losy Ojczyzny Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, nie będzie obojętny i będzie uczestniczył w demokratycznym referendum. To dzięki demokratycznym przemianom ustrojowym, które dokonały się w Polsce dzięki ruchowi „Solidarność” mamy jako naród szansę na przyszłość. W demokratycznym referendum każdy ma możliwość w wolnym kraju samodzielnie głosować. Wzywam wszystkich sokołów, rodziny sokole i przyjaciół „Sokoła” do uczestnictwa w głosowaniu akcesyjnym w dn. 7-8 czerwca 2003 roku. Stanowisko nasze jest jednoznaczne. Głosujmy na Tak Unii Europejskiej! Zwracam się do wszystkich ćwiczących, pamiętajcie że, przyszłość Polski jest w zjednoczonej i demokratycznej Europie.  Naród Polski ma wielką okazję i dobrą szansę, a przede wszystkim jedyną możliwość, żeby nie zostać na marginesie Europy. Znaleźliśmy się w dobrym momencie by z całym blokiem nowych państw znaleźć się w zjednoczonej Europie. Wejście do Unii Europejskiej nie jest przymusem ale szansą, którą musimy wykorzystać. Nasz papież Jan Paweł II – członek honorowy ZTG „Sokół” w Polsce jest za wejściem Polski do wspólnoty europejskiej. W swoich wielkich słowach „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” dał znać, że łączenie wzmacnia państwo. Nic nie trwa wiecznie, ale nie ulega wątpliwości, że i Unia Europejska nie jest na zawsze. Jednak na pewno, na najbliższe pokolenia, zostanie zachowana nasza polska kultura i tożsamość katolicko-narodowa oraz cywilizacja. Andrzej Bogucki Komendant Zlotu,  Prezes ZTG „Sokół” w Polsce Bydgoszcz – Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego, dn. 31.05.2003 r.
Zob. bliżej, Sokół Pomorski 1(37), s.1. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 2002 - 2004, pod red. Andrzeja Boguckiego, Bydgoszcz, ss.140.

IV.Zlot Sokolstwa Kujawsko Pomorskiego Brodnica 2005
IV.Zlot Sokolstwa Kujawsko Pomorskiego w Brodnicy zorganizowany 5.03.2005. Przygotowania układów gimnastycznych i ćwiczenia sokoląt do X. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2006. Komunikat powielany.Wszechsokolskie Zloty w Czechach
I.Zlot 1882
II.Zlot 1891
III.Zlot 1895
IV.Zlot 1901
V.Zlot 1907
VI.Zlot 1912
VII.Zlot 1920
VIII.Zlot 1926
IX.Zlot 1932
IX.Zlot 1938
XI.Zlot 1948
XII.Zlot 1994
XIII.Zlot 2000
XIV.Zlot 2006
XV.Zlot 2012

Zloty Sokolstwa w Czechach z udziałem Sokołów z Polski – opracowanie selektywnie niepełne


VIII. Zlot Wszechsokolski w Pradze 1926
VIII. Zlot Wszechsokolski w Pradze. Ważnym  wydarzeniem był w 1926 r. ósmy Zlot Wszechsokolski w Pradze czeskiej, kiedy to powstała kwestia, czy sokoli katolicy mogą i mają wziąć udział w tym zlocie. Skorzystał z tego biskup katolicki z Budziszyna, Niemiec wrogo usposobiony do wszelkich objawów ruchu słowiańskiego, a więc i sokolego. Zakazał on wyraźnie katolikom jechać do Pragi. Mimo to sokoli niezależnie od wyznania, stanęli pod swym sztandarem. Podkreślić należy, że próby szerzenia rozdźwięków pomiędzy sokołami katolikami a ewangelikami stanowiły wtedy niebezpieczeństwo dla rozwoju „Sokoła”, którego wrogowie starali się wykorzystać różnice wyznaniowe jako środek do paraliżowania tego ruchu, zwłaszcza na Łużycach. Zlot praski stał się okazją do porównania sokolstwa polskiego i czeskiego. Pisano m.in.: „Czytając opisy praskich uroczystości sokolich, poznając systematyczność, pomysłowość, punktualność, karność i patriotyczne poczucie obowiązku sokołów czeskich, podziwiając wspaniały rozwój czeskiego sokolstwa, w którego szeregach znalazł się Naród cały - począwszy od Prezydenta Republiki, a kończąc na skromnym kmiotku, zapytajmy w duchu, ile jest w tym winy każdego z nas - prezesa, naczelnika, członka zarządu i szeregowca - jeżeli w sokolstwie polskim jest... inaczej”. Sokoli polscy dążyli do osiągnięcia poziomu sokolstwa czeskiego, ale nie udało im się tego dokonać. Nie była jednak to wyłącznie wina sokolstwa, lecz całego systemu wychowawczego oraz wychowania fizycznego i sportu, jaki w II RP się rozwinął. „Sokół” w Polsce nie uzyskał takiego poparcia przez czynniki państwowe jak w Czechosłowacji, ze stratą dla obu stron, państwa/społeczeństwa i „Sokoła”. Zlot Wszechsokolski w Pradze miał inne jeszcze reperkusje w środowisku sokolstwa polskiego. Otóż stal się on powodem konfliktu między działaczami wielkopolsko-pomorskimi a przewodnictwem ZTG „Sokół” w Polsce. Cieszący się dużym autorytetem Maksymilian Gruszczyński, założyciel „Sokoła” jeszcze w państwie pruskim, wystąpił przeciwko celom zlotu praskiego uznając, że przez wprowadzenie do programu manifestacji na cześć Jana Husa zlot ten nabierze charakteru antykatolickiego. Gruszczyńskiego poparł wikariusz kapituły w Gnieźnie i ludzie bliscy mu ideowo z Wielkopolski i Pomorza. Przewodnictwo związku w Warszawie zaakceptowało program zlotu praskiego. Gruszczyński został postawiony przed Sądem Koleżeńskim (zachowała się obszerna teczka akt). Jak z tego wynika, na różnice między sokolstwem polskim a czeskim wpływały też sprawy religijne. Ostatecznie na zlot do Pragi udało się zaledwie 23 Polaków - grupka niezauważalna wśród obecnych tam 63 415 sokołów i sokolic.

IX. Zlot Wszechsłowiański w Pradze 1932
IX. Zlot Wszechsłowiański w Pradze
Dziewiąty Zlot Wszechsłowiański odbył się w Pradze w 1932 r., w 100-lecie urodzin Mirosława Tyrša. Zlotowi patronował Prezydent Republiki Tomasz Masaryk, który też był członkiem „Sokoła”. Imponująca i nadzwyczaj sprawna była organizacja czeskich sokołów. „W ciszy i porządku ustawiają się 17-tysięczne kolumny. Każdy wie, gdzie jego miejsce, i pośpiesza je zająć”251. Na tym zlocie ćwiczyło 62 620 sokołów i sokolic. W polskim sprawozdaniu technicznym podano, że z powodu kryzysu gospodarczego i ogólnego zubożenia ludności szczupła tylko garstka, bo zaledwie 300 sokołów z całego ZTG „Sokół” w Polsce uczestniczyło w tym zlocie. Byli wśród nich przedstawiciele Dzielnicy Pomorskiej, m.in. Roman Kaczmarczyk.
         Podczas zlotu odbyły się 4 i 5 lipca zawody lekkoatletyczne. Startowali na nich też sokoli pomorscy. Na czoło polskich zawodników wybił się Władysław Mikrut, który w rzucie oszczepem zdobył I miejsce z wynikiem 57,05 m i II w rzucie granatem z wynikiem 77,39 m. Stefan Majtkowski zajął 3 miejsce w skoku wzwyż o tyczce (przy zeskoku złamał tyczkę i się boleśnie pokaleczył). W sztafecie Brunon Bzdawski i Alfons Wicherek zajęli II miejsce. W biegu rozstawnym o mistrzostwo związku sokolstwa słowiańskiego z Pomorza startowały Żółkiewiczówna i Baumagtówna. W biegu na 100 m II miejsce zajęła Łucja Baumgart.
Zob. Pamatnik IX. Sletu Vsesokolskeho Poradaneho Na oslavu Stych Narozenin Dr. Miroslawa Tyrse za ucasti svazu "Slovanske Sokolstvo", Praha 1933.

Zloty Sokolstwa w Czechach z udziałem Sokołów z Polski 1998 - 2006

Zlot Żupy Barakovy w 100 Lecie Sokolske Żupy Barakovy Brandys n/ Łabą 1998
Zlot Żupy Barakovy w 100 Lecie Sokolske Żupy Barakovy w Czechach, odbył się 20-21.06.1998 w Brandysie nad Łabą z udziałem sokołów z ZTG „Sokół” w Polsce. Odbyło się 12 sokolich pokazów grupowych z udziałem 1450 ćwiczących. Zob. bliżej, Sokół Pomorski 2(19)1998, s. 6-9.

Sokolske Telovychovne Slavnosti Kosice 1998
Zlot Sokolstwa w Koszycach na Słowacji, Sokolske Telovychovne Slavnosti, Kosice 2-5 Jula 1998 (2-5.07.1998). W Zlocie uczestniczyło 3000 sokołów z 8 państw. Zob. bliżej, Sokół Pomorski 3(20)1998, tam też szerszy opis i wykaz uczestników sokołów z Polski).

Sokolské Dny Ostrava. Zlot Sokolskey Żupy Moravskoslezkey 1999
Sokolské Dny Ostrava’99. Zlot Sokolskey Żupy Moravskoslezkey 1999.
Na zaproszenie władz Sokolskey Żupy Moravskoslezkey, m.in. druhów Vojtecha Adamka – 1 mistostarosty żupy oraz Mirko Zezula – jednatela żupy oraz działacza zaprzyjaźnionego z sokolstwem bydgoskim dh Milana Prejda, do Ostravy na Sokolske Dny w dniach 29-30 maja 1999 r. udała się delegacja ZTG „Sokół” w składzie: Andrzej Bogucki – prezes, Hanna Rogowska – sekretarz generalny, Jerzy Boniecki – naczelnik Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół”, Urszula Krężel – skarbnik Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół”. Koszty transportu pokryło TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, a pobyt Sokół czeski. W sobotę 29 maja sokoli z Polski obserwowali na stadionie próby pokazu gimnastycznego dorosłych oraz ćwiczenia młodzieży szkolnej. Następnie o godzinie 18.00 rozpoczął się wieczór towarzyski w Domu Kultury – Vitkovice. Wystąpiły tam zespoły folklorystyczne z Republiki Czeskiej, w tym zespoły sokole. Przy winie i śpiewie oraz tańcach brać sokolska świetnie się bawiła do godz. 23.00. Równocześnie w osobnej sali odbyła się uroczystość spotkania sokołów czeskich oraz polskich z organizatorami. Nastąpiła wymiana pamiątek. Dh Andrzej Bogucki w imieniu ZTG „Sokół” w Polsce wręczył Dyplom Zasługi dla Sokolskiej Żupy Moravskoslezskey w Ostravie za upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz za wkład pracy w zbliżaniu i współpracy pomiędzy Narodami Czech i Polski. Wymieniono wspólne doświadczenia z działalności sokolstwa w Czechach i w Polsce. Tłumaczem był Stanisław Kubik. W spotkaniu czesko-polskich sokołów ze strony Czech m.in. uczestniczyli Vojtech  Adamek, Mirko Zezula, Frantisek Balcer, Jindrich Jedlinek, Liana Janačkova, Čestmir Vlček. Dagmar Malikova, Miloslava Kudéláskova. W niedzielę 30 maja w Ostravie – Marianskych Harach, ul. Baarova od 9.00-12.00 odbywała się próba generalna. O 13.30 nastąpiła uroczysta prezentacja składów i zespołów oraz wciągnięcie flag na maszt. Od godz. 14.00-15.00 pokazy tańców folklorystycznych i układów gimnastycznych. Odbył się pokaz tańców zespołów ludowych z udziałem 224 tańczących. Następnie odbyły się pokazy zespołowe i układy zbiorowe gimnastyki m.in. rodziców i dzieci, dzieci przedszkolnych, chłopców i dziewcząt szkolnych, starszej młodzieży, sokołów i sokolic w średnim wieku i starszym tzw. „Verna garda”. Na zakończenie pokazu odbył się piękny pokaz sokolich gimnastyków, którzy wystąpią z masowym pokazem na światowej Gimnastriadzie w Göteborgu. W całych Sokolskych Dniach ćwiczyło razem 1600 osób. Podczas tych uroczystości sokoli polscy przeprowadzili rozmowy z przybyłymi władzami ČOS m.in. ze starostą Miloslavem Pleskačem, naczelnikiem Vralislavem Svatoňem, naczelniczką Jariną Żitną, jednatelką Anną Jurčičkovą, Jiři Žižką, Šarką i Józefem Přibil, Milanem Prejdą i wieloma innymi naszymi bratami i siostrami z Sokoła Czeskiego. Pokazy czeskie jak zwykle były wspaniałe. Precyzja, dokładność, życzliwość, masowość i braterstwo cechują sokolstwo czeskie podczas zlotów i ćwiczeń. Sokół czeski jest w swoim kraju organizacją masową i bardzo popularną. Następnego dnia 31 maja udaliśmy się na zaproszenie dh Zdenka Gregora – starosty Sokolskey Żupy Tešinskej Jana Čapka w Ostravie, do Bohumina przygranicznej miejscowości gdzie istnieje prężne gniazdo sokole. Spotkanie odbyło się na kortach tenisowych. W spotkaniach uczestniczył też sekretarz Żupy Jiři Nemec. Sokoli zwiedzili miasto, gdzie zjedzono uroczysty obiad. Przed pomnikiem w Bohuminie sokoła byłego prezydenta Czech Masaryka sokoli oddali mu cześć przez wspomnienie jego zasług dla Republiki Czeskiej i Sokoła. Na zakończenie warto dodać, że sokoli polscy w dn. 30 maja, po zakończeniu uroczystości odbyli spotkanie w Ostravie z przedstawicielami TG „Sokół” w Raciborzu – prezesem Wojciechem Nazarko i Markiem Rokoszem – członkiem zarządu tego gniazda.
Zob. bliżej, Sokół Pomorski 2(23)1999, s. 5.

XIII.Wszechsokolski Zlot Praga 2000
XIII.Wszechsokolski Zlot w Pradze 2000. Sokoli z Polski na XIII.Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w 2000 roku. Sokolstwo Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w liczbie 250 osób w tym 192 ćwiczących oraz 8 rezerwowych, udało się pięcioma autokarami na XIII. Wszechsokolski zlot do Pragi. Znaczną grupę stanowili instruktorzy i władze sokolstwa. Wyprawa na zlot trwała od 28 czerwca do 4 lipca 2000r. Sokoli polscy na zlot udali się z flagami narodowymi i sokolą, oraz sztandarem TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. Do udziału w tym zlocie, jak i przedtem w IX. bydgoskim sokolstwo przygotowało się wspólnie z czeskimi sokołami kilka lat. Wyjazd na zlot do Czech poprzedziły umowy pomiędzy sokolstwem czeskim i polskim. Na IX. Zlot do Bydgoszczy przybyła grupa sokolstwa czeskiego w liczbie 227 osób. Czesi opłacili swój transport natomiast pobyt, opłaty wyżywienia oraz noclegi pokryła strona polska. Podobnie polscy sokoli jadąc na XIII. Zlot do Pragi opłacili transport, a Czesi zabezpieczyli w internacie noclegi oraz wyżywienie. Polscy sokoli zakupili też stroje ćwiczebne i próbne. Obie strony zabezpieczyły programy kulturalno-krajoznawcze. Koszty pokryły wykazani w Pamiętniku IX. Zlotu w Bydgoszczy w 2000 darczyńcy. Wyjazd na XIII. Zlot do Pragi zorganizował zespół w składzie Andrzej Bogucki – komendant, Wiesław Wawrzonkowski, Robert Szamałek, Robert Ratajczak oraz instruktorzy naczelnicy. Wszyscy uczestnicy i instruktorzy zostali ujęci w wykazach uczestników zlotów. Polska młodzież sokola już w pierwszym dniu po przyjeździe w czwartek rano 29 czerwca 2000 miała próby na Strahowskim stadionie. Ciężkie i żmudne próby i ćwiczenia sokolstwa polskiego wynagrodził bardzo bogaty program zwiedzania Pragi. Sokoli zwiedzili stare miasto, zamek Hradczany z katedrą Św. Witta, most Karola, kościoły, Muzeum Narodowe, Muzeum Tyrsza, muzeum techniki i miasta Pragi, wystawy. Po Pradze wszyscy przemieszczali się głównie metrem. 29 czerwca w Michnovym pałacu – części Domu Tyrsza o godz. 13.00 rozpoczęło się spotkanie władz czeskiego ČOS z wszystkimi przedstawicielami przybyłych związków sokolstwa ze świata oraz przedstawicielami Senatu Czeskiej Republiki. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni z Polski sokoli Andrzej Bogucki i Hanna Rogowska. Całość tej podniosłej uroczystości prowadził Miloslaw Pleskač – starosta ČOS i Stanislaw Doutlik – starosta SSS. Po uroczystych powitaniach i przemowach oraz wręczeniu medali czeskim sokołom, nastąpiło wręczenie podarków od związków sokolich. W tym miejscu należy zaznaczyć, że polscy sokoli Andrzej Bogucki i Hanna Rogowska wręczyli na ręce prowadzących wspaniałego białego alabastrowego Orła z tabliczką, na której brzmi napis: „Dla Czeskiego Związku Sokolstwa Českĕ Obcĕ Sokolskĕ) Z okazji XIII. Wszechsokolskiego Zlotu Z szacunkiem dla Sokoła Prezydenta Republiki Czech Vaclava Havla w dowód przyjaźni polsko-czeskiej ofiaruje Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Czołem! Sekretarz Generalny – Hanna Rogowska, Prezes – Andrzej Bogucki. Salon Jubilerski „TROYA” Elżbieta i Włodzimierz Boguccy Bydgoszcz – Praha, 2000r.” Po uroczystości rozpoczęło się zwiedzanie Domu Tyrsza oraz wspólny bankiet. Dnia 30 czerwca delegacje władz sokolich z Czech i przedstawiciele związków sokolich ze świata przybyli ze sztandarem  sokolim na Zamek Hradczany do siedziby Prezydenta Republiki Czech Vaclava Havla. Jest to już wypracowana tradycja, gdzie prezydenci Republiki przyjmują delegacje sokolstwa. Władze ČOS na czele ze starostą Miloslavem Pleskačem wręczyli prezydentowi RCZ sokole upominki. Został odczytany specjalny adres. Prezydent Vaclav Havel podziękował przybyłym sokołom na Hrad. Zaznaczył o ważności kulturotwórczej i sportowej jaką spełnia sokolstwo. Zaznaczył, że myślenie i idea sokola od samego początku powstania od 1862 roku zawsze była potrzebna dla rozwoju człowieka i jego kultury, tak jest do dzisiejszego dnia. Pogratulował sokolstwu przystosowania swoich programów do dzisiejszych realiów. Następnie udekorował szarfą sztandar sokoli. Po oficjalnej uroczystości prezydent Vaclaw Havel wzniósł toast lampką białego wina z wszystkimi sokołami, dla których też znalazł czas na osobne krótkie rozmowy i prezentacje. Na tym spotkaniu ZTG „Sokół” w Polsce reprezentował prezes Andrzej Bogucki. Na XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w ramach imprez towarzyszących zorganizowano wiele imprez sportowych i kulturalnych. Zlotowe dni sportu odbywały się w dn. 24 czerwca – 1 lipca 2000 r. Zostały zorganizowane turnieje piłki koszykowej, siatkowej, judo, tenisa stołowego, sportowej gimnastyki, memoriał Bedřicha Šupčika oraz Bieg Terryho Foxe. Została zorganizowana międzynarodowa zlotowa konferencja  naukowa. Z dużym rozmachem zorganizowane w dniu 15 czerwca – 1 lipca Zlotowe Dni Kultury. 30 VI był Zlotowym Dniem Turystyki. Główne Zlotowe Dni to 30 VI – 2 VII 2000 r. XIII. Zlot rozpoczęły uroczystości w Teatrze Narodowym, gdzie organizatorzy powitali przedstawicieli organizacji sokolich, które przybyły na zlot. Wśród gości była delegacja ZTG „Sokół” w Polsce. Po oficjalnym uroczystym rozpoczęciu zlotu zostało wystawione przedstawienie Bedřicha Smetany „Sprzedana niewiasta”. Sokoli polscy uczestniczyli też w teatrze w Pałacu Adria na przedstawieniu Cośmy zachowali i Cośmy wytworzyli. Zwiedzono wystawę pt. Sokół a Folklor, dotyczącą tańców narodowych i muzyki. W tym dniu odbył się reprezentacyjny program w hali Sparty. 1 lipca na stadionie E. Rošickeho Praha – Strahow rozpoczął się o godz. 15.00 I Zlotowy Program. Na otwarcie XIII. Zlotu przybył Prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Havel. Piękna i podniosła uroczystość, przy prawie pełnym stadionie ludzi, którzy opłacili za bilety w cenie 30-50 zł (bardzo dużo), rozpoczęła się przemarszem sokolich pocztów sztandarowych, odegraniem hymnów i przemowami. Następnie odbyły się gimnastyczne ćwiczenia zlotowe według programu. Pokazy gimnastyki masowej odbywały się dwa dni. Także 1 lipca wieczorem o 21.00 odbył się narodowy zlotowy wieczór, gdzie odbywały się ważne pokazy zespołów kulturalno-sportowych. Zorganizowano sztafety, w której uczestniczyli sokoli ZTG „Sokół” w Polsce. W sztafecie 4 x 100 – dziewcząt biegły Joanna Kamińska, Małgorzata Piekarska, Monika Sibilla i Anna Mańkowska. Skład pierwszej sztafety 4 x 100 – chłopcy Krzysztof Korotkiewicz, Grzegorz Jaworski, Robert Droś i Dawid Libera i drugiej sztafety Sebastian Olszewski, Maciej Chrapkowski, Michał Konieczka i Paweł Sakowski. Instruktorami sokolich sztafet były Sabina major i Hanna Kowalik. 2 lipca 2000 r. o godz. 10.00 rozpoczął się masowy pochód sokolstwa od 25 tysięcy osób. Sokoli ubrani w piękne kolorowe stroje sportowe, mundury i czamary narodowych organizacji sokolich, zespoły folklorystyczne, z napisami nazw krajów, flag narodowych i pocztów sztandarowych, przy drobnym ciepłym deszczu, wyruszyli z Placu Wacława przez historyczne centrum Pragi do Rynku Starego Miasta. Na czele pochodu w Pradze maszerowała orkiestra, historyczne sokole sztandary, władze ČOS, goście, sokoli w strojach historycznych i nowych krojach. Następnie kolejno maszerowały Światowa Rada Sokolstwa, związki sokolstwa amerykańskiego AOS, dzielnicowe żupy w Ameryce, Słowacji Sokół z USA, sokoli z Kanady, Austrii, Słowacji, poczty sztandarowe, zagraniczny Związek Sokołów Czeskich, Sokoli ze Słowenii, ZTG „Sokół” w Polsce z Bydgoszczy, PTG „Sokół” Kraków i Racibórz, Sokół Łużycko-serbski z Budziszyna, Sokół rosyjski z Moskwy, Sokół z Bułgarii, gimnastycy z Danii, międzynarodowe związki sportowe, orkiestry, zespoły folklorystyczne oraz  zespoły ćwiczących układów zlotowych. Na całej trasie tłumy mieszkańców Pragi, pozdrawiało maszerujące sokolstwo i odwrotnie hasłem „Nazdar”. Były to wzruszające momenty. Wielu starszych mieszkańców Pragi z radości płakało, witano sokołów kwiatami. Z Polski maszerowało 250 uczestników Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” ze sztandarem TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, flagą sokolstwa polskiego, flagami polskimi. Za pocztem sztandarowym polskich uczestników prowadził Prezes ZTG „Sokół” w Polsce Andrzej Bogucki i wiceprezes Zbigniew Okorski. Cały pochód dotarł do Rynku Starego Miasta, gdzie został rozwiązany. Poczty sztandarowe, tak licznie przybyłe, w tym polski, zostały ustawione przed pomnikiem Husa. Trzeba też wspomnieć, że oprócz ZTG „Sokół” w Polsce z Bydgoszczy, była też grupa 50 osobowa sokołów z TG „Sokół” z Raciborza na czele z prezesem Wojciechem Nazarko. W tym 8 osób z PTG „Sokół” w Krakowie. Grupa ta nie uczestniczyła w masowych pokazach gimnastycznych. Warto zaznaczyć, że Sokolstwo Polskie było entuzjastycznie witane na całym szlaku pochodu. Czesi serdecznie Polaków pozdrawiali. Były to piękne i niezapomniane chwile przyjaźni polsko-czeskiej oraz braterstwo wszystkich sokolich organizacji. Także 2 lipca o godz. 15.00 rozpoczęła się druga część masowych pokazów gimnastycznych na stadionie E. Rošického. W tym dniu także wystąpiły przygotowywane masowo zespoły układów gimnastycznych. W układach „Starši žactvo” wystąpiło 1920 ćwiczących, w tym 192 ćwiczących i 8 rezerwowych z Bydgoszczy reprezentantów ZTG „Sokół” w Polsce. Wszystkich ćwiczących było ok. 23 tysięcy, którzy ćwiczyli według następujących układów w dniach 1 i 2 lipca. 1. Verna garda – Wierna gwardia. 2. Rodice a deti – Rodzice i dzieci. 3. Sokol na Slovensku – To jesteśmy my. 4. Mladši žaci – Młodsza młodzież. 5. Na vzduchu – Młodzież. 6. Předškolni deti – Dzieci z przedszkola. 7. Muži i ženy – Mężczyźni i kobiety. 8. Zespoły folklorystyczne. 9. Starši žactvo – Starsza młodzież. 10. Ženy – praporce – kobiety z proporcami. 11. Mladšižakyne – Młodsze dziewczęta. 12. Muži – Chlapaći – Młodsi chłopcy. 13. Ženy – Bolero a aerobik – Kobiety – Bolero i aerobik. Opisy zestawów, terminy oraz podanie autorów, wydrukowano w broszurze pt. „Pokyny pro cvičitele a cvičence XIII. Všesokolskeho Sletu”. Całość opisu XIII. Wszechsokolskiego Zlotu w Pradze będzie utrwalona w osobnym wydawnictwie – Pamiętniku, który jest przygotowywany przez ČOS. Dużo materiału poglądowego i źródłowego znajduje się w miesięcznikach Sokol z ostatnich trzech lat. Sokol nr 7-8/2000 jest specjalnym numerem poświęcanym zlotowi w Pradze. Także o zlocie w Pradze pisały wszystkie gazety ukazujące się w Pradze. Warto dodać, że ćwiczenia zlotowe utrwalono na taśmach video. Cennym źródłem ćwiczeń zlotowych są wydawnictwa i opracowania techniczne wraz z rysunkami wszystkich układów zlotowych. W niedzielę 2 lipca wieczorem w siedzibie praskiego Sokoła I, gdzie ćwiczył Tyrsz, odbył się wieczór i spotkanie sokolstwa. Tłumnie przybyli sokoli, gdzie przy dźwiękach muzyki odbyły się tańce i rozmowy do późnego godzin.
W dniu 3 lipca 2000 roku w Domu Tyrsza w Pradze odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Światowego Związku Sokolstwa. W posiedzeniu członków Rady z prawem głosu uczestniczyli delegaci ZTG „Sokół” w Polsce Andrzej Bogucki i Hanna Rogowska. Dotychczasowe władze, Światowego Związku Sokolstwa (Svetovy Svaz Sokolstwa – World Sokol Federation), pod kierunkiem prezydenta Stanislava Doutlika dokonały sprawozdania z kończącej się kadencji. W posiedzeniu wzięło udział 10 organizacji sokolich członków SSS z delegatami do Rady. Rada przyjęła sprawozdanie, wybrała nowe władze oraz wypracowała program na najbliższe trzy lata do 2003 roku. Zarząd składa się w większości z członków sokolich organizacji z USA. Siedzibą Rady Światowego Związku Sokolstwa (SSS) jest Praga. Finanse Rady i konto pozostały w Pradze. Wybrano na kadencję 2000 – 2003 następujący Zarząd Światowego Związku Sokolstwa: 1. Vladislav Slavik  - president (American Sokol Organization), 2. Paul Lebloch – 1 wicepresident (American Sokol Organization), 3. Vratislav Zbuzek – II wicepresident (Česká obec sokolska), 4. Baetrice Walko – sekretarz (Slovak Gymnastic Union Sokol of the USA), 5. V naczelnik (Česká obec sokolská), 6. Jarina Žitna – naczelniczka (ČOS), 7. Mikuláš Svoreň – członek (Sokol na Slovensku), 8. Radomila Locher – członek (Sokol Canada), 9 Václav Protiva – członek (Česká obec sokolská), 10. Bernhard Zoder – członek (Zahranični obe Sokolská). Członkami Rady Światowego Związku Sokolstwa są Andrzej Bogucki i Hanna Rogowska ze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W XIII. Wszechsokolskim Zlocie uczestniczyło około 25000 sokołów w tym ćwiczący, uczestnicy, zespoły i goście. Dokładne liczby zostaną ogłoszone w osobnym Pamiętniku tego zlotu. Delegacja ZTG „Sokół” w Polsce – 250 osób nocowało i żywiło się w internacie szkolnym. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOMOV MLÁDEŽE Na Třebeštinĕ 2299, 108 00 Praha 10. Na XIII. Zlocie w Pradze byli ćwiczący i przedstawiciele ZTG „Sokół w Polsce z gniazd sokolich: TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon – 100 ćwiczących, TG „Sokół” I Bydgoszcz – 24 ćwiczących, TG „Sokół” SP35 – 24 ćwiczących, TG Sokół” SP39 – 24 ćwiczących, TG „Sokół” SP62 – 24 ćwiczących oraz delegacje - działacze z TG „Sokół” Warszawa, TG „Sokół” Brodnica. Światowy Związek Sokolstwa zorganizował w dniach 5 – 18 lipca 2000 r. międzynarodowy obóz sportowy dla sokołów. Z Polski w tym obozie uczestniczyli: Joanna Kolignan, Katarzyna Wojtynowska, Mikołaj Wiatrowski, Krzysztof Kilichowski. Opiekunką była naczelniczka Monika Pacholska. Zajęcia odbywały się zgodnie z zaplanowanym programem sokolim w miejscowościach: Polnička, Telč, Votice, Sezimowo Ústi, Borkovsaká blata, Krumlov, Česke Budéjovice, Votice, Kutna Hora, Český Dub, Skalák, Kost, Výpřež, Ještéd, Plánĕ, Javornik, Liberec, Praha. Stały obóz w dn. 5 – 12 VII był w Polnička, 12 – 15 VII w Voticach, 15 – 18 VII w Český Dub. Koszty dojazdu pokrywali uczestnicy, a pobytu Republika Czeska. ZTG „Sokół” w Polsce wyda drukiem pamiętnik pt. „Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000 oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim zlocie w Pradze w dniach 28.06. – 4.07.2000r.”. Prezes Dr Andrzej Bogucki ZTG „Sokół” w Polsce. Protokólant Hanna Rogowska i Joanna Ptaszyńska.

Wykaz uczestników Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
na XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 28.06-4.07.2000 r.

1.Andryszak Wiesław, 2.Andrzejewska Agnieszka,3.Baniecki Krzysztof, 4.Betka Ewa,5.Bierońska Barbara, 6.Bilska Barbara, 7.Błasiak Mieszko, 8.Boczkowska Martyna, 9.Bogucka Anna, 10.Bogucka Edyta, 11.Bogucka Marlena, 12.Bogucka Urszula, 13.   Bogucki Andrzej, 14.Bogudzki Błażej, 15.Boniecki Arkadiusz, 16.Borowicz Marcin, 17.Borowski Andrzej, 18.Borzych Roman, 19.Brążkiewicz Iga, 20.Brzykcy Lucyna, 21.Brzyski Sławomir, 22.Chlewicka Paulina, 23.Chrapkowski Maciej, 24.Chrobak Karolina, 25.Chudy Angelina, 26.Ciesielska Marta, 27.Coblewska Katarzyna, 28.Cygan Natalia, 29.Czarnecka Agnieszka, 30.Ćwięka Bogumiła, 31.         Dąbrowska Marta, 32.Dąbrowski Patryk, 33.Derdowska Joanna, 34.Dobiecki Leszek, 35.Dobrowolski Robert, 36.Dolińska Aleksandra, 37.Dondalski Mateusz, 38.Droś Robert, 39.Drozdowski Michał, 40.Dudek Maria, 41.Duks Marysia, 42.Duks Sylwia, 43.Erdmann Sandra, 44.Fiutak Piotr, 45.        Flis Agnieszka, 46.Flis Miłosz, 47.Furgol Paulina, 48.     Gaca Katarzyna, 49.Galińska Katarzyna, 50.Gałązka Monika, 51.Glawiszewska Anna, 52.Głogowska Katarzyna, 53.Głowacka Anna, 54.Głowacka Natalia, 55.Gołata Maciej, 56.Górna Karolina, 57.Grabowski Maciej, 58.Grzywacz Marta, 59.Grzywacz Monika, 60.Gust Kamila, 61.Hałas Karolina, 62.Hejmann Agnieszka, 63.Hejmann Tomasz, 64. Heller Dariusz, 65.          Jabłonka Aleksandra, 66.Jabłoński Mikołaj, 67.Jabłoński Mirosław, 68.Janik Karolina, 69.Jankiewicz Daniel, 70.Jankowska Emilia, 71.Jankowska Natalia, 72.Jarmołowicz Weronika, 73.Jarocka Maria, 74.Jarzemska Barbara, 75.Jaworski Grzegorz, 76.Jeleńska Katarzyna, 77.Jendykiewicz Dariusz,78.Jędrzejewski Łukasz, 79.Jędrzejewski Mariusz, 80.Jureczka Joanna, 81. Kamińska Joanna, 82.Kamińska Monika, 83.Kempińska Aleksandra,84. Kierzkowska Mirosława, 85.Kilichowski Krzysztof, 86.Kirschstein Anna, 87.Klaus Barbara, 88.Kliche Michał, 89.Klimczak Sylwia, 90.Kluszczyńska Agata, 91. Kmiecik Katarzyna, 92.Kochanowska Zuzanna, 93.Kolignam Joanna, 94.Konieczka Michał, 95.Kończak Czarek, 96.Kończal Beata, 97.Korotkiewicz Krzysztof, 98.Kowalik Hanna, 99.Krajewska Wioletta, 100.Kranz Kamil, 101.Krause Mirosława, 102.Król Danuta, 103.Krygier Marek, 104.Krysiak Dariusz, 105.Krywa Joanna, 106.      Krzemkowska Izabela, 107.Kucharska Dominika, 108. Kupcewicz Antoni, 109.Kwas Teresa, 110.Kwiatkowska Małgorzata, 111. Kwiatkowski Cyryl, 112.Lankiewicz Kinga, 113.Leciejewska Paulina, 114.Leszczyńska Dorota, 115.Leszczyńska Patrycja, 116.       Lewandowska Karolina, 117.Lewandowski Michał, 118.Lewicka Marta, 119.Libera Dawid, 120.Linka Bartosz, 121.Lis Natalia, 122.Lutoborska Agata, 123.Luty Michał, 124.Łapińska Paulina, 125.Łasa Katarzyna,126.Machowski Marcin, 127.Maciejewska Ewa, 128.Maćkowiak Adrianna, 129.Majewska Jadwiga, 130.Major Sabina, 131.Malinowska Krystyna, 132.  Manikowska Anna, 133.Mazurkiewicz Natalia, 134.Michalska Emilia, 135.Michalska Ewa, 136.Migawa Tadeusz, 137.Mikołajczyk Anna, 138.Mirzycha Malwina, 139. Mitura Damian,140. Modrakowska Dorota, 141.Modrakowska Lucyna, 142.Mokrzycka Aleksandra, 143.Mróz Paulina, 144.Mudło Agnieszka, 145.Nalimska Paulina, 146.Napierała Anna, 147.Nebeling Magdalena, 148.Niedziółka Marlena, 149.   Niezręcka Aneta, 150.Nowacka Kinga, 151.Nowak Agnieszka, 152.Nowicka Agnieszka, 153.Okorski Zbigniew, 154.Olesiak Kamil, 155.Olszak Halina, 156.Olszak Piotr, 157.Olszewska Joanna, 158.Olszewska Żaneta, 159.Olszewski Grzegorz, 160.Olszewski Sebastian, 161.Orszagh Natalia, 162.Öztürk Klaudia, 163.Papierska Joanna, 164.Paszkowska Aleksandra, 165.Pawlak Wiesław, 166.Pawłowska Marta, 167.Piechurska Dorota, 168.Piekarska Małgorzata, 169.Piński Stanisław, 170.Piotrkowska Aleksandra, 171.Piwek Anna, 172.Pozorski Łukasz, 173.Przybyła Sylwia, 174.Ptaszyńska Joanna, 175.Radomska Angelika, 176.Ratajczak Robert, 177.Ratajczak Sylwia, 178.Rękas Michał, 179.Rodzik Daria, 180.   Rogalska Anna, 181.Rogalski Rafał, 182.Rogalski Sławomir, 183.Rogowska Hanna, 184.Rosiek Anna, 185.Rózga Agata, 186.Różdżyńska Maria, 187.Rudnicka Paulina, 188.Rydzińska Natalia, 189.Rysmanowska Anna, 190.Sadkowski Julian, 191.Sajdak Anna, 192.Sakowski Paweł, 193.Samahaj Natalia, 194.Sibilla Monika, 195. Sienkiewicz Tomasz, 196.Skiba Ewelina, 197.Skowron Monika, 198.Skuciński Łukasz, 199.Słomska Anna, 200.Smolarek Mateusz, 201.Sobota Dagmara, 202.Socha Marek, 203.Sodel Michalina, 204.Sperkowska Ewelina, 205.Stencel Paweł, 206.Stoppel Agata, 207.Sulińska Joanna, 208.Sypniewska Monika, 209.Szamałek Iwona, 210.        Szamałek Robert, 211.Szmelc Przemysław, 212.Szufrajda Weronika, 213.Szulc Alina, 214.Szymanowska Jolanta, 215.Szymański Dawid, 216.Szymczak Robert, 217.Ślesińska Violetta, 218.Śmierzchalska Marta, 219.Tarnowska Iwona, 220.Tarnowska Justyna, 221.Tarnowska Katarzyna, 222.Tecław Jarosław, 223.Tobolska Paulina, 224.Tomasik Jakub, 225.Tomaszewski Krzysztof, 226.Trela Marcin, 227.Urbańska Agata, 228.Urszula Krężel, 229.Wardziński Norbert, 230.Wawrzonkowska Jolanta,231.Wawrzonkowska Wioletta, 232.Wawrzonkowski Wiesław, 233.Wiatrowski Mikołaj, 234.Więckowska Natalia, 235.Winiecki Jan, 236.Winkiel Ryszard, 237.Wiśniewska Angelika, 238.         Wiśniewska Dominika, 239.Wiśniewska Paulina, 240.Wojtynowska Katarzyna, 241.Wrzesińska Daria, 242.Wycinek Paulina, 243.Zaborowski Krzysztof, 244.Zachorek Monika, 245.Zagrobelny Dawid, 246.Ziółkowska Anna, 247.Zwolanowska Marta, 248.Żelazko Emilia, 249.Żuk Adrianna, 250.Żurek Mateusz.

Zob. bliżej, Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.VI.2000 r. oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 28.VI.-4.VII.2000 r., Bydgoszcz 2000.
XIII. Vsesokolsky Slet Praha 2000.

XIV.Wszechsokolski Zlot w Pradze 2006
XIV.Wszechsokolski Zlot w Pradze 2006. Sokoli z Polski na XIV.Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w 2006 roku. Udział Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w XIV.Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 1-7 lipca 2006r. Przed wyjazdem, przy ul. Gawędy 5, wykonane zostało wspólne zdjęcie sokołów fordońskich ze sztandarem przez red. sportową „Expressu Bydgoskiego”, która objęła patronat medialny nad naszym wyjazdem na XIV.Wszechsokolski Zlot do Pragi. W XIV. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 1-7 lipca 2006 r. uczestniczyło 103 sokołów ( w tym 3 kierowców, na 2 autokary), z gniazd: TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon – 41, TG „Sokół” Gniewkowo – 28, TG „Sokół” I Bydgoszcz – 10, UKS „Sokół” Brzoza – 10, TG „Sokół” Poznań-Rataje – 5, TG „Sokół” Warszawa – 3, TG „Sokół” Brwinów – 2, TG „Sokół” Gdańsk – 2, TG „Sokół” Kraków-AGH – 2. Zobowiązano wszystkich prezesów do indywidualnego ubezpieczenia uczestników, oraz przeszkolenia w grupach uczestników na temat bezpieczeństwa podczas transportu, pobytu w Pradze, komunikacji miejskiej i w metrze, miejscu zakwaterowania i na stadionie. Zgodnie z ideą sokolą naszą polską grupę obowiązywał polski strój zlotowy, tj. specjalna biała koszulka z czerwonym logo sokolstwa. Przypominano prezesom i organizatorom powyższych grup sokolich, że młodzież do lat 18 musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w XIV. Zlocie w Pradze, jak również wyznaczonego prawnego opiekuna np. instruktora, nauczyciela lub osobę pełnoletnią o ile zgodzą się rodzice niepełnoletniej osoby. Każda grupa zobowiązana była posiadać apteczkę. W Pradze zaistnieliśmy jako grupa polska. W związku z tym zabrano flagi narodowe, sztandary sokole, ubiór sokoli, czamary lub granatowe wizytowe z furażerką. Przypominano, że każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport, pieniądze – korony czeskie KČ na wyżywienie i kieszonkowe. Ceny w Czechach są podobne jak w Polsce. Każda w/w grupa musiała posiadać swoją listę uczestników, która jest rygorystycznie wymagana przez służby państwowe, szczególnie dotyczy autokarów. ZTG „Sokół” w Polsce był koordynatorem. Sokoli polscy uczestniczyli w XIV. Wszechsokolskim zlocie wg poniższego programu. Program: 1.07.2006 r. (sobota) 8.00 – 10.00 Przybycie i zakwaterowanie. 15.00 i 19.00  Sokol Gala. Sazka Arena. Pokazy Sportu Wyczynowego. 2.07.2006 r. (niedziela) 7.30   Zbiórka na Placu Wacława (Vǎclavskĕ năměsti).
8.00 Przygotowanie do pochodu całego sokolstwa światowego ulicami Pragi. 9.00          Rozpoczęcie pochodu. Przemarsz przebiegał przez Narodni třida, Smetanovo năbřeži, năměsti Jana Palacha. Zakończenie na Starym Mieście-Staroměstske năměsti. 13.00-21.00  Ćwiczenia układów zlotowych – próby. Stadion E. Rošickiego Strahov. 1-4.07.2006 r. Dni Kultury w Pradze. 3.07.2006 r. (poniedziałek) 8.00-22.00         Ćwiczenia układów zlotowych – próba j.w. 4.07.2006 r. (wtorek) 8.00-13.00     Program I - próba, ćwiczenia sokolstwa na Stadionie Rošickiego – Strahov. 14.00-20.00   Ćwiczenia układów zlotowych – próba. 21.00-23.00          Program I generalny. 5.07.2006 r. (środa) 8.00-12.0 Program II – próba, ćwiczenia sokole na stadionie j.w. 16.00-19.00 Próba Generalna. Program I 21.00-23.00    Uroczyste otwarcie Zlotu-Strahov. Program I wieczorny. 6.07.2006 r. (czwartek) 8.00-12.00  Tyršuv Dum, zakończenie turystycznej akcji „Kameny” (Kamienie pamięci). 14.00-17.00 Zakończenie Zlotu, Stadion Strahov. 19.00  Zabawa – wieczór towarzyski. 7.06.2006 r. (piątek) Obrady władz Rady Światowego Związku Sokolstwa. Uczestniczą delegaci krajów. Czas wolny dla polskiej grupy. 20.00 Wyjazd z Pragi, z udziałem przedstawicieli z Polski Andrzeja Boguckiego i Hanny Rogowskiej. 8.06.2006 r.(sobota) Przyjazd do Bydgoszczy w godzinach rannych. 1-7.07.2006 r. Sokoli polscy uczestniczyli: 1. W indywidualnych lub grupowych zajęciach krajoznawczych zwiedzali Pragę i uczestniczyli w codziennym kulturalnym programie w Pradze. Noclegi sokołów z Polski:
Dom Studenta w Pradze, dzielnica Strahov. Adres: ul. Vaničkova 7, Praha 6 – Strahov. Sokoli zwiedzili centralę Sokolstwa przy u. Ujezd, gdzie jest Pomnik M. Tyrša i Muzeum Sokolstwa, które każdy sokół był zobowiązany zwiedzić. Obok znajduje się również sklep z akcesoriami sokolimi np. pasy, klamry, ubiory itp.
Poczet sztandarowy: Jerzy Boniecki – chorąży, Janusz Olszewski, Robert Ratajczak. Flaga sokola: Anna Bogucka. Tablica z napisem: Elżbieta Olejnik. Fotograf oficjalny: Antoni Kupcewicz. Furażerki: Hanna Rogowska. Samarytanka: Urszula Bogucka.
 Wykonano dokumentację, zdjęcia na CD i film: Tytuł filmu: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce na XIV.Wszechsokolskim Zlocie w Pradze 1-7.07.2006r. 1. Złota Praga. Miasto założenia „Sokoła” w 1862 r. 2. 1.07.2006r. Sokolska Gala. Sazka Arena. Pokazy sportu wyczynowego. 3. 2.07.2006r. Pochód sokolstwa światowego ulicami Pragi: Plac Wacława (Văclavskě năměsti), Narodni tŕida, Smetanovo năbŕeži, năměsti Jana Palacha, Stare Miasto (Staroměstske năměsti). 4. 5-6.07.2006r. Stadion E. Rošickiego na Strahovie. Rozpoczęcie XIV.Wszechsokolskiego Zlotu, masowe pokazy sokolstwa światowego według programów i ćwiczeń zlotowych. 5. 7.07.2006r. Dom Tyrsza (Tyršuv Dum). Posiedzenie Rady Światowego Związku Sokolstwa. Napisy końcowe: Tomasz Stelmach: film i zdjęcia, realizacja, montaż, koordynacja. Marek Rutkowski: zdjęcia. Andrzej Bogucki; współpraca. Muzyka. Film otrzymali wszyscy chętni uczestnicy XIV. Zlotu.

Wykaz sokołów Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce uczestniczących w XIV.Wszechsokolskim Zlocie w Pradze 1-7.07.2006r.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon
 - Bogucki Andrzej, Bogucka Urszula, Bogucka Anna, Major Sabina, Stelmach Tomasz, Kierzkowska Mirosława, Kierzkowski Tadeusz, Bachorska Maria, Bachorski Mieczysław, Łątka Elżbieta, Boniecki Jerzy, Boniecka Teresa, Jarocka Maria, Wawrzonkowska Jolanta, Wawrzonkowska Wioleta, Munia Alicja, Więckowska Aleksandra, Rogowska Hanna, Kupcewicz Antoni, Kupcewicz Anna, Pieczara Marta, Pieczara Zuzanna, Sobieszczyk Renata, Bieżuńska Janina, Bieżuński Andrzej, Olejnik Elżbieta, Brzezicka Hanna, Pietrasiński Robert, Pietrasińska Iwona, Maliszewska Helena, Maliszewski Andrzej, Dąbrowska Hanna, Jabłonowska Ewa, Olszewski Janusz, Kotzbach-Wróbel Teresa, Bittner Bogumiła, Olczyk Eugenia, Rutkowski Marek, Piński Stanisław, Pawlikowski Andrzej, Biernacki Marian, Nowicki Piotr.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” I Bydgoszcz
 - Ciskowski Ryszard, Tarnowska Iwona, Tarnowska Katarzyna, Nowacka Kinga, Leśniarek Mariusz. Ratajczak Robert, Szamałek Robert, Świerczyński Franciszek, Sokołowska Małgorzata.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie
 - Marek Mateusz, Więzewska Katarzyna, Rodak Marika, Kopyszka Sebastian, Jasiński Szymon, Jasiński Marek, Mielcarek Sebastian, Rodak Robert, Kowalska Paulina, Świtała Karol, Paciorek Marcin, Świtała Monika, Fijas Krystyna, Belzyt Anita, Belzyt Anna, Belzyt Zbigniew, Śliwczyński Łukasz, Czarniak Paweł, Maza Jerzy, Rodak Katarzyna, Rodak Adam, Pawlak Tomasz, Fengler Stanisława, Adamska Ewa, Adamski Piotr, Adamski Tomasz, Sołtys Tomasz, Ryfa Marek.
Uczniowski klub Sportowy „Sokół” w Brzozie
 - Oskwarek Kazimierz, Cielecka Sabina, Szymańska Magdalena, Stanisławski Jakub, Wepa Elżbieta, Szmyt Marzena, Mielcarek Mateusz, Mielcarek Maciej, Stanisławski Bartłomiej, Sawicki Kacper.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gdańsku
 - Słojewska Marianna, Zagromska-Liszewska Alicja.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Warszawie
 - Okorski Zbigniew.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Brwinów
 - Członkowski Jan, Członkowski Tomasz.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Poznań-Rataje
 - Bernat Czesław, Lisiak Henryk, Walas Urszula, Sytek Przemysław, Sytek Michał.
Towarzystwo Gimnastyczne AGH „Sokół” Kraków
 - Rabiasz Stanisław, Grońska Ilona.

Zob. CINSP - Komunikat powielany, Bydgoszcz 2006.
Zob. pamiętnik XIV. Vsesokolsky Slet Praha 2006.

Źródła
Publikacje dotyczące Zlotów w niniejszym opracowaniu są opublikowane i utrwalone w Aktach Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego. Zob. bliżej : Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893 – 1939, Bydgoszcz 1997, ss. 432. Tam też są źródła i aneksy. Zob. bliżej, Kwartalnik, Sokół – organ ZTG „Sokół” w Polsce 1990 – 1995, Inowrocław. Kwartalnik, Sokół Pomorski – organ ZTG „Sokół” w Polsce 1993 – 2003, Bydgoszcz – Fordon. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923 – 1993, Bydgoszcz 1993.  Raport Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce za lata 1989 – 1991, Warszawa – Bydgoszcz 1991, ss.27. A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1989 – 1993, Bydgoszcz 1993, ss. 20. A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1993 – 1997, Bydgoszcz 1997, ss. 76. A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1997 – 2002, Bydgoszcz 2005, ss. 68. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 2002 - 2004, pod red. Andrzeja Boguckiego, Bydgoszcz, ss.140. Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.06.2000 oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dniach 28.06. – 4.07.2000, Bydgoszcz 2000, ss. 128. XIII. Vsesokolsky Slet Praha 2000. XIV. Vsesokolsky Slet Praha 2006. 140. Lecie Sokolstwa Polskiego, oprac. Andrzej Bogucki, Bydgoszcz 2007, ss. 32.

Andrzej Bogucki
Bydgoszcz, 7 lutego 2012 r. w 145 lecie Sokolstwa Polskiego założonego we Lwowie w 1867 r. i w 150 roku założenia Sokolstwa w Czechach.
Sokoli Polscy na XV. Wszechsokolskim Zlocie
 w Pradze w 2012 r.

Byliśmy i Będziemy!
W 150. Lecie Sokolstwa Czeskiego zał. w 1862 r. odbył się w dniach 30.06. – 7.07.2012 r.  XV. Wszechsokolski Zlot w Pradze. Na ten Światowy Zlot Sokolstwa przybyli też Sokoli z Polski. Wszechsokolskie Zloty są organizowane co sześć lat, są sprawdzianem oceny i sprawności organizacyjnej Sokolstwa. Bez Zlotów nie ma Sokolstwa. W XV. Wszechsokolskim Zlocie ćwiczyło przeszło 10, 5 tys. sokołów i sokolic. Ponadto Zlotowi towarzyszyła niezliczona liczba imprez sokolskich, ćwiczeń gimnastycznych, kulturalno – krajoznawczych i sportowych. Każdy uczestnik Zlotu otrzymał Kartę uczestnictwa. Program został opublikowany w książeczce „Manual XV. Vsesokolskheho Sletu”, którą wydano w języku czeskim i angielskim, otrzymał ją każdy uczestnik. Ponadto program został umieszczony na stronie internetowej Ceskey Obec Sokolskey. Sokolstwo Polskie 30.06.2012 r. zostało zakwaterowane na czas Zlotu na Strahovie w akademiku 12, ul. Vanickova.
1.07.2012 r. tysiące sokołów  z całego świata przeszło w trzygodzinnym barwnym pochodzie ulicami Pragi od Placu Wacława do Rynku Starego Miasta. Sokoli ubrani w swoje sokolskie historyczne narodowe stroje, wizytowe, oficjalne i sportowe ze sztandarami zamanifestowali swą przyjaźń z mieszkańcami Pragi, którzy w niezwykle serdeczny sposób pozdrawiali sokołów. W tym samym dniu na Hradczanach (Czeskim Wawelu) w wypełnionej po brzegi przez licznych sokołów ze sztandarami, w tym 3 polskich, Katedrze Św. Vita Kardynał Dominik Duka celebrował Mszę Św., wygłosił homilię, w intencji 150. Lecia Sokolstwa i XV. Wszechsoklskiego Zlotu. Przez pięć dni sokoli przygotowywali się podczas prób do ćwiczeń zlotowych ćwicząc i zgrywając układy na stadionie z innymi grupami sokołów. Układy ćwiczeń, zostały przygotowane przed Zlotem w gniazdach i okręgach podczas żmudnej codziennej pracy sokolej, tak aby podczas ćwiczeń masowych stanowiły jedność pokazu na stadionie.
2.07.2012 odbyło się spotkanie w Parlamencie Republiki Czeskiej. Pani Miroslava Němcová Przewodnicząca Izby Poselskiej Republiki Czeskiej (Sejmu - odpowiednik Marszałek Sejmu RP) reprezentująca największą konserwatywną partię polityczną w Republice Czeskiej Obywatelską Partię Demokratyczną ( Czech : Občanská demokratická strana ) zaprosiła delegacje Sokolstwa Światowego na uroczyste spotkanie do Parlamentu. Spotkanie odbyło się w Sali Plenarnej Izby Poselskiej przy ul. Sněmovní  4. W tym historycznym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni też Sokoli Polscy: Antoni Belina Brzozowski – prezes ZTG „Sokół” w Polsce z żoną Ewą Belina Brzozowską, Andrzej Bogucki – prezes honorowy ZTG „Sokół” w Polsce, Marek Jasiński – prezes TG „Sokół” w Gniewkowie, Robert Ziembiński – sekretarz ZTG „Sokół” w Polsce z żoną Anetą Ziembińską. Przewodnicząca Miroslava Němcová i Starosta (Prezydent) Ceskey Obec Sokolskey Hana Moučková wygłosiły wspaniałe przemówienia do zasiadającego w ławach poselskich sokolstwa, podkreślając dorobek kulturotwórczy tej zasłużonej organizacji, 150 letnią historię sokolstwa, teraźniejszość i znaczenie dla przyszłości. Dokonano wpisu do Księgi Pamiątkowej. Potem nastąpiły osobiste rozmowy każdego zaproszonego sokoła z Panią Miroslavą Němcová. Każdy zaproszony otrzymał pamiątkę od Pani Miroslavy Němcovej. Podczas bankietu odbywały się kuluarowe rozmowy pomiędzy sokołami z różnych stron świata. Wieczorem w Domu Tyrsza odbywały się występy zagranicznych gimnastycznych grup sokolich i zespołów folklorystycznych.
3.07.2012 r. na SYNOT TIP Arena (HC Sparta Praha) Praha – Vrsovice odbyła się SOKOL GALA 2012. W tej hali odbywały się popisy wybranych dyscyplin sportowych, szczególnie prezentowanej gimnastyki na różne sposoby.
4.07.2012 r. sokolstwo zwiedzało zabytki kultury w Pradze. W Domu Tyrsza przy Ujezd 450 na Malej Stranie została zorganizowana wystawa prezentująca 150 letni dorobek i historię sokolstwa czeskiego i światowego. Na tej wystawie znalazły się ciekawe eksponaty dotyczące działalności Sokolstwa Polskiego z lat po 1989 r.  Też w Muzeum Wojska Czeskiego zorganizowano wystawę „Pod skrzydłami Sokoła”. Sokoli Polscy odwiedzili najstarszy budynek Sokolni, pierwsze Gniazdo Praskiego „Sokoła”, gdzie od założenia sokolstwa czeskiego przez Tyrsza i Fugnera w 1862 r. ćwiczą sokoli do dziś! Odbyła się też na stadionie Próba Generalna zlotowych układów ćwiczeń.
Nadeszły najważniejsze dwa dni zlotowe, czyli właściwy XV. Wszechsokolski Zlot. Po kilku latach mozolnej pracy i współpracy, wielu ćwiczeń zgrywających, na Stadionie SYNOT TIP Arena - Slavia – Eden odbywały się masowe pokazy ćwiczeń gimnastyki z udziałem przeszło 10,5 tys. ćwiczących. 5.07.2012 r. o godzinie 21.00 rozpoczęto Zlot. Zaproszono gości, przedstawicieli władz państwowych, członków Światowego Związku Sokolstwa, delegacje sokolstwa z krajowych czeskich okręgów (Żup) na trybunę honorową do strefy VIP. Sokolstwo Polskie reprezentował Andrzej Bogucki. Na Stadion, przy rzęsistym deszczu i burzy, wprowadzono poczty sztandarowe wszystkich przybyłych organizacji, w tym 3 polskich, całość prowadził sokół na siwym koniu ze sztandarem. Po uroczystych hymnach i przemowach władz, Hana Moučková otworzyła XV. Wszechsokolski Zlot. Pomimo ulewnego deszczu program 11 (skladby) układów został przedstawiony w całości. Ćwiczyli masowe układy gimnastyczne według kolejności i programu, seniorzy, kobiety, mężczyźni, młodzież chłopcy i dziewczynki, starsza młodzież, rodzice i dzieci.
Program pierwszego dnia: Jen pro ten dnešní den, - koedukovaná skladba pro starší cvičence, Jonatán - skladba pro mladší žákyně, Skupina z Dánska - ženy, muži, seniorky, senoři, Prázdniny - koedukovaná skladba ČASPV, Návštěvníci - mladší žáci a žákyně, My a My - skladba Sokola na Slovensku, Chlapáci III - skladba pro muže a Doroszence, Česká suita - skladba pro ženy středního a staršího věku, Dávej ber - skladba pro žactvo a dorost, Gymnasté z Dánska - dorostenci a dorostenky, Kontrasty - koedukovaná skladba pro ženy a muže, Závěr.
Następnego dnia 6.07.2012 r. o godz. 14.00 rozpoczęły się przy pięknej słonecznej pogodzie ponowne masowe ćwiczenia gimnastyczne według programu: Jen pro ten dnešní den, - koedukovaná skladba pro starší cvičence, Člověče, nezlob Se - skladby pro předškolní děti, Mezi hvězdami - koedukovaná skladba dětí ČASPV, Ať žijí duchové - skladba pro rodiče a děti a mladší žactvo, Radostná země - společná skladba pro folklorní soubory ČOS a IPOS – ARTAMA, Jonatán - skladba pro mladší žákyně, Muzikantova písnička - skladba pro rodiče a děti, Česká suita - skladba pro ženy středního a staršího věku, Dávej ber - skladba pro žactvo a dorost, Chlapáci III - skladba pro muže a Doroszence, Nebe nad hlavou - skladba pro dorostenky a ženy, Slavnostní závěr XV. Všesokolského sletu.
Warto dodać, że uznano za najpiękniejsze układy gimnastyczne „Česká suita” w którym ćwiczyło 1800 kobiet i „Jen pro ten dnešní den” w wykonaniu  2000 mężczyzn i kobiet seniorów.
Zapowiedziano, że za sześć lat w 2018 r. dbędzie się kolejny XVI. Wszechsokolski Zlot w Pradze w roku 100 lecia niepodległości Czech. W 2018 roku też przypadnie setna rocznica odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Warto nadmienić, że już teraz Sokoli Polscy powinni podjąć działania i się przygotować do tego Zlotu, tak aby odbyły się ćwiczenia w Polsce i w Czechach. Zostanie wydany drukiem jak po każdym Zlocie, Pamiętnik XV. Wszechsokolskego Zlotu.
7.07.2012 r. w Domu Tyrsza odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze  Rady Światowego Związku Sokolstwa (SVĚTOVÝ SVAZ SOKOLSTVA - World Sokol Federation), w którym uczestniczyli Sokoli Polscy w składzie: Zbigniew Okorski – II wiceprezes ZTG „Sokół” w Polsce, Przemysław Sytek – I wiceprezes ZTG „Sokół” w Polsce, Andrzej Bogucki – prezes honorowy ZTG „Sokół” w Polsce i Marek Jasiński – prezes TG „Sokół” Gniewkowo. Rada dokonała oceny i podsumowania działalności sokolstwa w świecie, przyjęto program i wybrano nowe władze Światowego Związku Sokolstwa. Prezydentem World Sokol Federation została wybrana  Hana Moučková. Wybrano też Komisję Rewizyjną World Sokol Federation w składzie: Ing. Jiří Juřena – przewodniczący  (Czechy), Dr Andrzej Bogucki (Polska), Mikulaš Svoreň (Słowacja).
Głównym organizatorem uczestnictwa Sokolstwa Polskiego na XV. Wszechsokolskim Zlocie było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie przy wsparciu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. Komendantem Sokołów Polskich na tym Zlocie był Marek Jasiński – prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gniewkowie. Główną koordynatorką spraw organizacyjnych pomiędzy sokolstwem czeskim a polskim była Vanda Marusova, która jednocześnie pełniła funkcję tłumacza polsko – czeskiego. W XV. Wszechsokolskim Zlocie uczestniczyły Gniazda zrzeszone w Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Sokolstwo Polskie wystąpiło pod trzema sztandarami: Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gniewkowie, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Czerwonak – Koziegłowy i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brwinowie. Liczne sztandary z przybyłych światowych organizacji sokolich uczestniczące w XV. Wszechsokolskim Zlocie zostały odznaczone honorową szarfą (po czesku stułą) w tym trzy powyższe polskie.
Sokoli Polscy uczestnicy XV. Wszechsokolskiego Zlotu w Pradze w dniach 30.06. – 7.07.2012 r.,
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniewkowo: Aleksandra Batkowska, Krystyna Dahm, Wojciech Dahm, Dawid Dąbrowski, Halina Glura, Henryk Glura, Szymon Gotowalski, Stefan Hałas, Marta Jasińska, Marek Jasiński, Szymon Jasiński, Andrzej Jesiołowski, Paulina Kowalska, Ewa Majewska, Mirosław Majewski, Jerzy Maza, Marcin Paciorek, Janusz Pilichowski, Rafał Rajca, Patryk Różalski, Maria Sobolewska, Tomasz Sołtys, Karol Świtała, Monika Świtała, Włodzimierz Tomasik, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera: Katarzyna Bogucka, Andrzej Bogucki, Bartłomiej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Poznań im. Franciszka Ratajczaka: Czesław Bernat, Piotr Błażejak, Bogdana Gąsiorek, Adam Pawlik, Urszula Walas, Stanisław Wojtasiewicz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Czerwonak – Koziegłowy: Przemysław Sytek, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Warszawa im. gen. Józefa Hallera: Zbigniew Okorski, Aneta Ziembińska, Robert Ziembiński, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Góra Kalwaria im. Książąt Mazowieckich: Ewa Belina Brzozowska, Antoni Belina Brzozowski, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Brwinów im. Ignacego Kozielewskiego: Anna Członkowska, Lidia Członkowska, Jan Członkowski, Adrian Gers. Razem 44 sokołów.

Andrzej Bogucki
Bydgoszcz, dnia 14.07.2012 r.