sobota, 25 lutego 2012

2007

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 
im. gen. Józefa Hallera w 2007 roku  

      Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera, założone w 1923 roku, prowadziło pracę patriotyczno-wychowawczą, sportową, rekreacyjną, krajoznawczo-turystyczną oraz kulturalno-oświatową. Gniazdo sokole realizowało cele założone przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”  w Polsce. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon jest w strukturze Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Członkowie TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyli z pocztem sztandarowym w uroczystościach państwowych i samorządowych, włączyli się aktywnie w życie społeczne Bydgoszczy. Na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza w uroczystościach 87.Rocznicy Powrotu Bydgoszczy do Macierzy w dn.20.01.2007 r. uczestniczył poczet sztandarowy TG”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon na czele z chorążym sztandaru Romanem Krężel.W Gimnazjum 3 im.gen.Józefa Hallera została zorganizowana wspólna wieczornica sokola i Towarzystwa Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków z udziałem 50 sokoląt.Prezes przypomniał o wkładzie i znaczeniu Armii gen. Józefa Hallera w przejmowanie Pomorza w 1920 r.
      Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon i UKS „Sokół” przy Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w sali gimnastycznej szkoły w dn. 15.01.- 28.01.2007r. codziennie od 9.00-13.00 zorganizował dla 95 sokoląt i uczniów szkół fordońskich „Sokole Ferie Zimowe”. Instruktorzy sokoli prowadzili z młodzieżą zajęcia sportowe z dyscyplin piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki, unihokeja, gry i zabawy ruchowe, gimnastyki artystycznej i tenisa. Zajęcia prowadzili instruktorzy: Hanna Rogowska, Katarzyna Kożuchowska, Jolanta Szymanowska, Małgorzata Szopińska, Jerzy Boniecki. W roku jubileuszowym 140. lecia Sokolstwa Polskiego, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon zorganizowało w dniu 13 marca 2007r. w Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera obchody 110. Rocznicy Śmierci Adama Asnyka (11.09.1838 – 02.08.1897) wybitnego polskiego poety, członka Sokolstwa Polskiego, który m. in. napisał piękny wiekopomny wiersz „Do Lotu Bracia Sokoli!”. W bibliotece wystawiono wszelkie dzieła i publikacje dotyczące pisarza, w Klubie Gimnazjalisty zorganizowano wystawę dot. życia i twórczości poety pt. „Adam Asnyk poeta, filozof”. Przedstawiono piękną inscenizację i spektakl słowno muzyczny poświęcony poezji gdzie śpiewano piosenki do słów utworów Adama Asnyka w wykonaniu Agnieszki Tryki, Agnieszki Grzeszek, Moniki Leszczyńskiej, Kamili Krysiak, Joanny Balickiej, Dagmary Langner. Andrzej Bogucki – prezes w swoim wystąpieniu podkreślił piękno i znaczenie dla kultury polskiej postaci Adama Asnyka. Następnie 60 sokoląt gniazda wykonało w sali gimnastycznej masowy pokaz gimnastyczny. Rytm ćwiczeń gimnastycznych odbył się w oparciu o słowa muzyki sokolej „Do Lotu Bracia Sokoły!”. W uroczystościach uczestniczyło 200 sokoląt i uczniów Gimnazjum 3. Komitet Organizacyjny stanowili: Andrzej Bogucki, Grażyna Grzejda, Krystyna Płaczek, Teresa Banaś-Barańska, Hanna Rogowska, Elżbieta Jaroch, Anna Jaroch, Regina Sołtysiak, Kamila Bejger-Rudnicka, Monika Pacholska, anna Szumer, Anna Kopeć, Małgorzata Szopińska. 
     10.02.2007 r. w Poznaniu odbył się Zjazd Rady Sprawozdawczo Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.Zjazd dokonał oceny i sprawozdania za lata 2003 – 2007.Dotychczasowy prezes ZTG”Sokół” w Polsce Andrzej Bogucki był przez dwie kadencje prezesem w latach 1999 – 2007,a przedtem w 1990 – 1999 sekretarzem generalnym,stwierdził że sokolstwo jest organizacją demokratyczną i w Związku powinny zmieniać się władze.Postanowił nie kandydować do władz Związku. Zjazd Rady jednomyślnie przyjął absolutorium i wybrano nowe władze z prezesem ZTG”Sokół” w Polsce Antonim Beliną Brzozowskim. Z gniazda fordońskiego do zarządu głównego wybrano Jerzego Bonieckiego, który został wiceprezesem Związku. Zjazd Rady serdecznie podziękował Andrzejowi Boguckiemu i nadał Mu zaszcztną godność „Prezesa Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce”. 
     15 marca 2007r. grupa sokołów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon i przedstawiciele Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera uczestniczyła w spotkaniu z panem Erykiem Bazylczukiem w Muzeum Wolności i Solidarności. Spotkanie zorganizował kustosz tego muzeum i członek sokolstwa fordońskiego Sebastian Malinowski.  Eryk Bazylczuk opowiedział o swoim udziale w powstaniu i pokazał zdjęcia.W październiku 1956r. współorganizował protesty studentów i brał udział w krwawo stłumionej węgierskiej rewolucji.  Opowiedział o tym młodzieży. Eryk Bazylczuk jest jedynym bydgoszczaninem, który jesienią 1956r. walczył w powstaniu na Węgrzech. Studiował wówczas na Uniwersytecie Technicznym w Budapeszcie i czynnie włączył się w walkę o wolność. Solidarność Polaków i Węgrów to wielka sprawa.  Pokazujcie przykłady, pielęgnujcie przyjaźń – apelował pan Bazylczuk do uczestników spotkania, które zorganizowano w nowej siedzibie Muzeum Wolności Solidarności - placówka mieści się obecnie przy placu Kościeleckich 4. W 2006r. z okazji 50. rocznicy rewolucji, prezydent Węgier uhonorował Eryka Bazylczuka medalem pamiątkowym i tytułem „Bohater Wolności”. Pan Eryk przekazał medal i dyplom do Muzeum Wolności i Solidarności. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Bogucki, Grażyna Grzejda, Kamila Krysiak, Dagmara Langner, Monika Leszczyńska, Agnieszka Grzeszek. 
     Podczas obchodów 26 rocznicy Bydgoskiego Marca 1981r. 16.03.2007r. działacze gniazda uczestniczyli z grupą młodzieży sokolej z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon w otwarciu wystawy fotografii – Ustrzyki-Rzeszów-Bydgoszcz. Tak było. Stary Rynek w Bydgoszczy. Nasza młodzież sokola rozdawała kserokopie kartek żywnościowych z PRL. W dniu 19 marca 2007r. delegacja Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”w Polsce oraz sokolęta w furażerkach z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyli w pamiętnych dniach 26. rocznicy wydarzeń marcowych. Tegoroczne obchody rocznicy wydarzeń bydgoskiego marca trwały kilka dni. Obecni byli bohaterowie tamtych wydarzeń, m. in. legenda Solidarności Jan Rulewski. Obchody zainaugurowała msza koncelebrowana przez biskupa Jana Tyrawę w kościele oo. Jezuitów. Złożono kwiaty pod kamieniem memorialnym przed Urzędem Wojewódzkim. Przybyli i przemawiali do Bydgoszczan posłowie RP, senatorowie RP oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i NSZZ „Solidarność. W imieniu sokolstwa przemawiał prezes Andrzej Bogucki, który m. in. powiedział o współpracy NSZZ „Solidarność” z sokolstwem w latach 1980-1989. Wręczono także kilkadziesiąt odznaczeń dawnym działaczom opozycji,m.in Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Jarosławowi Wenderlichowi Członkowi Honorowemu Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej ZTG”Sokół” w Polsce . W Bydgoszczy, na zaproszenie Jana Rulewskiego, przebywał również ówczesny doradca do spraw Rosji i Europy Środkowej prezydenta USA, Ronalda Regana, prof. Ricard Pipes. Po południu sala sesyjna Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wypełniła się do ostatniego miejsca. - Gdzie są dziewczęta i chłopcy z Marca 1981? – padło prowokacyjne pytanie. Z okrzykiem: „Wracamy” do sali weszło pięcioro uczestników pamiętnej sesji, zakończonej pobiciem trzech działaczy „S”. Patronujący obchodom rocznicy prezydent RP Lech Kaczyński wystosował list do uczestników spotkania: odczytał go b. Premier Jan Olszewski, doradca polityczny prezydenta. 
     Z okazji 661 rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon w dn. 19.04.2007r. zorganizowało w Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera sesją popularną dla uczniów o dziejach Bydgoszczy, na korytarzu szkoły wywieszono specjalną kronikę fotograficzną Starej i Nowej Bydgoszczy. Sokoli gimnastycy wykonali pokaz gimnastyczny. Udział 115 sokoląt. Przedstawiciele Gimnazjum 3 uczestniczyli w biegu „Na długość Bicia Dzwonów Katedry”. Postać Wincentego Pola znana być powinna każdemu krajoznawcy. To przecież „rymujący geograf”, ojciec krajoznawstwa, pierwszy w Polsce profesor geografii i etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ale to tylko jedna strona działalności poety i uczonego. Bo Wincenty Pol to także żołnierz listopadowego powstania, konspirator, zaufany łącznik generała Józefa Bema, człowiek, którego „zawodem” był patriotyzm i budzenie patriotyzmu w rodakach. Wszystko, co czynił, podporządkowane było jednemu celowi – wolnej Ojczyźnie. Warto też przypomnieć, że Wincenty Pol był inicjatorem wycieczki sokołów lwowskich do Poznania w 1868 roku (przybyło ok. 500 osób), na czele której był prezes lwowskiego „Sokoła” Jan Dobrzański. Właśnie inicjatorem tej wycieczki był Wincenty Pol (Sokół), który z powodu utraty wzroku nie przyjechał do Poznania. Planowano założyć Sokoła w Poznaniu, ale wtedy z tych planów nic nie wyszło bo zbliżała się wojna prusko francuska. Urodził się 20.04.1807r. w Lublinie. Ukończył gimnazjum we Lwowie w 1822r., a następnie kurs filozofii na Uniwersytecie Lwowskim w 1827r., dwa lata później zdał dodatkowy egzamin z pedagogiki oraz uzyskał uprawnienia nauczyciela języka niemieckiego. Wyjechał do Wilna, gdzie zaczął uczyć na tamtejszym uniwersytecie. W latach nauki odbywał wycieczki. Wkrótce uczestniczył w powstaniu listopadowym w 6 pułku strzelców konnych i był adiutantem brygady. W roku 1831 został internowany na terenie Prus Wschodnich i znalazł się w Królewcu, gdzie robił przekłady pieśni ludowych polskich i ruskich. Wkrótce wyjechał do Wielkopolski, gdzie poznał Adama Mickiewicza. Bywał też w Lipsku i Dreźnie, nawiązał bliskie stosunki z emigracją i światem naukowym, mianowano go członkiem Towarzystwa Naukowego
w Lipsku oraz w Królewcu. Zmarł 2.12.1872r. i został pochowany w sanktuarium narodowym na Skałce w Krakowie. Dokładnie 20.04.2007r. w 200 rocznicę urodzin Wincentego Pola, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon zorganizowało w Gimnazjum 3 jubileuszowe uroczystości. Odbyła się sesja sokola, podczas której przypomniano biografię Wincentego Pola oraz przypomniano jego najsłynniejsze dzieło Rapsod rycerski „Mohort”, w którym opowiada historię życia i śmierci kresowego rycerza, który poległ w 1792r. na bruszkowieckiej grobli zasłaniające odwrót brygady Wielhorskiego. Warto dodać, że w czasach niewoli narodowej w okresie zaborów „Mohort” był tej rangi dziełem jak „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W bibliotece szkolnej wykonano okolicznościową wystawę. Następnie na sali gimnastycznej odbył się pokaz gimnastyczny z udziałem 50 sokoląt. Komitet organizacyjny: Andrzej Bogucki – przewodniczący, Hanna Rogowska, Grażyna Grzejda, Krystyna Płaczek, Joanna Balicka, Agnieszka Tryka, Angelika Andrzejewska, Arkadiusz Minikowski. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera zorganizowało obchody przypadającej w tym roku 200. rocznicy założenia Księstwa Warszawskiego, namiastki państwowości polskiej pod patronatem Napoleona. Został zorganizowany konkurs historyczny, w którym wyróżnienia zdobyli: Losek Dorota, Patrycja Drążkowska, Marta Płaczkowska, Monika Lis, Magdalena Laskowska, Roksana Straszewska, Karolina Polińska, Monika Schreiber. Kierownikiem konkursu był Andrzej Bogucki i Hanna Rogowska. 2 Maja 2007r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, został poprzedzony zorganizowaniem przez sokolęta Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon prezentacją wystawy o tradycji barw narodowych. Wspólnie z Towarzystwem Pamięci Gen. Józefa Hallera i Hallerczyków sokoli i harcerze Gimnazjum 3 propagowali znaczenie flagi dla tożsamości narodowej Polaków. Uroczyście zawieszono flagi. 2 maja delegacja gniazda uczestniczyła w uroczystościach miejskich na Starym Rynku. Na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Hoffmanna, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyło z pocztem sztandarowym w wojewódzkich i miejskich obchodach 216. Rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 Maja 1791r. Mszę świętą pontyfikalną w intencji Ojczyzny celebrował JE Biskup Bydgoski Jan Tyrawa. Przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa na Starym Rynku, po odśpiewaniu hymnu narodowego przemawiali Wojewoda i Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz. Następnie sokoli z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”I i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”II złożyli wśród innych delegacji kwiaty pod pomnikiem pomordowanych. Chorążym sztandaru był Roman Krężel. Delegacja sokolstwa: Andrzej Bogucki, Hanna Rogowska, Anna Bogucka, Urszula Bogucka, Janusz Olszewski, Urszula Krężel, Jerzy Boniecki, Teresa Boniecka, Barbara Jastrzębska-Rutkowska, Robert Ratajczak, Franciszek Świerczyński. 5 maja 2007r. z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja sokoli fordońscy zorganizowali rajd pieszy dla 30 sokoląt na trasie Dąbrowa Chełmińska-Ostromecko-Bydgoszcz, który prowadził Andrzej Bogucki i Hanna Rogowska. Na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja specjalne prace przygotowali sokolęta Sandra Ronke, Arkdiusz Szymański, Ewelina Grzegorowska. W Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon zorganizowało 8 maja 2007roku Apel dla 100 sokoląt. Udekorowano hol flagami narodowymi i sztandarami szkoły oraz gniazda fordońskiego. Sokoli i hallerczycy z Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków przygotowali albumy pamięci o ofiarach II wojny światowej. Okolicznościowy wykład przedstawił prezes Andrzej Bogucki, który zaznaczył w jakich warunkach politycznych znalazła się Rzeczypospolita przed 1939 rokiem oraz przedstawił przebieg wojny i w niej udział żołnierzy polskich na wszystkich frontach świata. Zakończenie II wojny chociaż było radością wielu milionów Polaków, to niestety do dnia dzisiejszego alianci zachodni oraz Rosja fałszują i pomniejszają wkład Polski w pokonanie Niemiec. Zaznaczył też, że Polska po 1945 roku znalazła się pod wpływem ZSRR do 1989 roku. Po uroczystościach w hali gimnastycznej odbył się krótki pokaz gimnastyki sokolej z udziałem 36 sokoląt. Komitet organizacyjny stanowili Andrzej Bogucki – przewodniczący, Barbara Michałek, Michał Olejnik, Hanna Rogowska, Teresa Banaś-Barańska. 
      08.05.2007 r. gniazdo TG”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon wizytował nowy prezez ZTG”Sokół” w Polsce Antoni Belina Brzozowski.Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" II Bydgoszcz - Fordon zorganizowało w Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w dniu 9.05.2007r. Turniej Unihokeja chłopców z okazji  Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Turniej rozegrano w hali sportowej Gimnazjum nr 3 z udziałem 8 drużyn chłopców rocznika 1992. Zgłoszone drużyny rozlosowano do dwóch grup eliminacyjnych . W grupach zespoły rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”, a do finału awansowały dwa pierwsze zespoły z grupy. Wyniki spotkań eliminacyjnych: GRUPA I. Sokoły–Orły 1:1, Hallerczycy–Polonia 1:8, Sokoły–Polonia 2:5, Orły–Hallerczycy 4:1, Sokoły–Hallerczycy 6:0, Orły–Polonia 1:5.Grupa II. Wisła-Kujawiacy5:1, Pomorzanie-Legioniści 6:2, Wisła-Legioniści 12:01, Kujawiacy-Pomorzanie 4:0, Wisła-Pomorzanie 6:2, Kujawiacy-Legioniści 2:0. W wyniku rozegranych spotkań eliminacyjnych do finału turnieju awansowały następujące drużyny: Sokoły, Polonia, Wisła i Kujawiacy. W dniu 9 maja o godz. 15:00 rozegrano spotkania finałowe. O 3 miejsce zagrały zespoły: Sokoły i Kujawiacy. Wynik spotkania 3:1 dla zespołu Sokołów. W meczu o pierwsze miejsce zmierzyły się drużyny: Wisła i Polonia. Mecz zakończył się zwycięstwem Polonii – 4:1. W wyniku sportowej rywalizacji ustalono końcową kolejność: I miejsce – Polonia, II miejsce – Wisła, III miejsce – Sokoły, IV miejsce Kujawiacy. Na zakończenie turnieju najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary z rąk prezesa Andrzeja Boguckiego. Komitet organizacyjny: Andrzej Bogucki – przewodniczący, Małgorzata Szopińska – kierownik turnieju, Tomasz Polak , Jolanta Szymanowska, Beata Makurat, Kamila Bejger-Rudnicka, Katarzyna Kożuchowska, Tomasz Ormiński, Renata Gruszecka. Kolejny coroczny już VI. Rajd Szlakiem Generała Józefa Hallera, działacza sokolego, odbył się 10 maja 2007 roku.W rajdzie uczestniczyło 78 sokołów. Trasa rajdu: Bydgoszcz-Władysławowo-Hallerowo-Westerplatte-Gdańsk-Bydgoszcz. Głównym celem rajdu było przybliżenie sylwetki i zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej gen. Józefa Hallera patrona szkoły i gniazda. Organizatorem rajdu było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon, a współorganizatorem Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków. W Władysławowie zwiedzono domek Centrum Pamięci Gen. J. Hallera i Błękitnej Armii „Hallerówka” ul. Morska 6 w Władysławowie, który generał przed wojną otrzymał w darze od Kaszubów. Po 1989r. znajduje się tu muzeum poświęcone gen. Józefowi Hallerowi. Zwiedzono to muzeum. Towarzystwo Przyjaciół Hallerowa nadało sokołom okolicznościowy medal pamiątkowy z wizerunkiem gen. Józefa Hallera, który został wręczony prezesowi Andrzejowi Boguckiemu. Następnie sokoli udali się pod pomnik generała Józefa Hallera, gdzie ze sztandarami wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich sokołów. Zwiedzono też Władysławowo. Potem sokoli udali się na Westerplatte, gdzie zwiedzono muzeum i pomnik poświęcony pamięci obrońców Polski z 1939r. dowodzonych przez majora Henryka Sucharskiego. Na zakończenie rajdu sokoli zwiedzili stare miasto w Gdańsku. Komitet Organizacyjny: Andrzej Bogucki – przewodniczący, Małgorzata Kiec, Ewa Śniegowska, Krzysztof Gul, Barbara Bilska, Hanna Rogowska, Jan Olszewski. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon zorganizowało w dn. 14 maja 2007r. wieczór pamięci z okazji 350. rocznicy śmierci Św. Andrzeja Boboli, który 16 maja 2002r. został ogłoszony patronem Polski. Sokoli fordońscy nawiązali do obchodów z 1938r., kiedy to sokoli w Warszawie trzymali wartę przy trumnie z prochami kanonizowanego Andrzeja Boboli. W uroczystości wzięło udział 30 sokoląt oraz zarząd gniazda. Senat Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 grudnia 2006r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa. Dnia 9 lipca 1947r. nastąpiło rozwiązanie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz ogłosił program. Jednym z punktów tego programu są obchody rocznicy Bitwy o Monte Cassino 18-19 maja 2007r. w Warszawie, których organizatorem jest Muzeum Wojska Polskiego i Fundacja „Polonia Militaris”. 19 maja 2007r. odbyły się dwie uroczystości – Defilada na pl. Piłsudskiego rekonstrukcyjnych pododdziałów historycznych w mundurach II Korpusu Polskiego oraz Rekonstrukcja Historyczna pt.: „II Korpus Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech”, w której uczestniczyli sokoli z Bydgoszczy-Fordonu. Warto zaznaczyć też, że Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon 18.05.2007r. zorganizowało w Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy uroczystości patriotyczno-sportowe połączone z pokazem gimnastycznym, w którym uczestniczyło 100 sokoląt pod kierunkiem instruktorki Hanny Rogowskiej, Katarzyny Kożuchowskiej, Jolanty Szymanowskiej. W konkursie historycznym o 2 Korpusie Polskim zwyciężyli: Ewa Marszałek, Patrycja Duda, Roksana Straszewska. Dla 200 sokoląt został zorganizowany apel patriotyczny ze sztandarami szkoły i gniazda, gdzie został przedstawiony biogram sokolego gen. Władysława Andersa, który przedstawili Grzegorz Wielgat, Hanna Engel, Marta Rosiek. Całością kierował prezes Andrzej Leonard Bogucki. 30.05.2007 r. sokoli uczcili 60. Rocznicę urodzin ks.prałata Edmunda Sikorskiego – kapelana gniazda.W dniu 31 maja 2007 roku w Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy odbył się XIII. Wielki Turniej Koszykówki Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza, którego organizatorem było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, współorganizatorzy: Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera, Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Sportu i Turystyki, Rada Osiedla „Nowy Fordon”. Turniej poświęcony był pamięci 661. rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy, 140. lecia Sokolstwa Polskiego, 3. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Turniej odbył się już po raz trzynasty, a jego celem jest upowszechnienie i umasowienie gry w koszykówkę wśród młodzieży szkolnej oraz rywalizacja najlepszych reprezentacji szkół gimnazjalnych. Prawo udziału w turnieju miały reprezentacje amatorskie szkół, które nie są zrzeszone w klubach sportowych i klasach sportowych. Zaproszenia do udziału w turnieju koszykówki organizatorzy skierowali do wszystkich bydgoskich gimnazjów ( około 50 szkół).
W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje następujących szkół: Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 22, Gimnazjum nr 27, Gimnazjum nr 29, Gimnazjum nr 33, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 3 I, Gimnazjum nr 3 II. Drużyny zostały podzielone na 2 grupy, w których rywalizowały ze sobą grając „każdy z każdym”. Po fazie grupowej o pierwsze miejsce w Turnieju walczyły zespoły z pierwszych miejsc grupowych. Walkę o trzecie miejsce podjęły zespoły z drugich miejsc w obydwu grupach. Wyniki spotkań grupowych: G3/I – G9 13:21, G3/II – G29 8:17, G27 – G5 28:2, G22 – G33 16:4, G3/I – G27 10:13, G3/II – G22 8:43, G9 – G5 24:9, G29 – G33 12:10, G3/I – G5 26:15, G3/II – G33 11:18, G9 – G27 19:10, G29 – G22 8:13.Finały: Mecz o 3 miejsce: G29 – G27 14:26, Mecz o 1 miejsce: G9 – G22 28:18. Końcowa klasyfikacja. Pierwsze miejsce w Turnieju zajęło Gimnazjum nr 9 (Maciej Buchwald, Dawid Klonowski, Jordan Pych, Łukasz Kapelski, Mateusz Gawroniak, Maciej Kamieniarz, Dawid Szews, Krzysztof Bredow, Adam Kropidłowski, Łukasz Tarka. Opiekun-Wnukiewicz Paweł). Drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 22 (Paweł Winklarz, Mateusz Matczak, Łukasz Bet, Łukasz Szopiński, Mateusz Piórkowski, Mateusz Wysocki, Mariusz Literski, Radosław Izmanowski. Opiekun-Kinga Sokół). Trzecie miejsce zajęło Gimnazjum nr 27 (Mateusz Fordon, Maciej Cieleński, Marcin Przemyłski, Szymon Zientara, Patryk Dworaczek, Adam Sochaczewski, Krystian Grabowicz, Jakub Zudzin, Grzegorz Łuczak. Opiekunowie-Siwek Robert, Karpiński Daniel).Czwarte miejsce zajęło Gimnazjum nr 29 (Patryk Kwiatkowski, Kamil Szymborski, Patryk Zielichowski, Oskar Szatkowski, Max Sykuła, Sławomir Piotrzkowski, Michał Walczak, Krzysztof Pawlikowski, Przemysław Piasecki. Opiekun-Klimbej Jacek). Na Turniej przybyli również goście z Urzędu Miasta Bydgoszczy: pan Adam Soroko, pan Jerzy Nowakowski oraz pan Wiesław Fiszka. Puchary i dyplomy wręczał Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki pan Adam Soroko. Zawodnicy z najlepszych zespołów otrzymali nagrody (atlasy samochodowe, parasole, kubki i długopisy). Mecze sędziował Pan Henryk Dominiczak z Kolegium Sędziów z Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki. Komitet organizacyjny: Andrzej Bogucki - przewodniczący, kierownicy turnieju: Tomasz Ormiński, Wojciech Mizikowski, Mariola Szmyt, Kamila Rudnicka, Karolina Maszudzińska. W dniu 02.06.2007r. w Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon zorganizowało dla 608 uczestników „Festyn Saportowo-Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka w dn. 2.06.2007r.” Uczestnicy mieli okazję sprawdzenia swoich umiejętności w różnorakich konkurencjach. Między innymi odbyły się zawody w rzucie podkową. Rozpoczęcie odbyło się o godzinie 11.00. Uczestnicy mieli szansę zdobycia punktów w trzech rzutach. Konkurencja była rozgrywana wśród dziewcząt
i chłopców w różnych kategoriach wiekowych. Do rywalizacji przystąpiło około 50 osób. Punktacja została ustalona przez sędziego Kazimierza Bogdana Filipskiego oraz Janusza Szmyt. Gorącą atmosferę podgrzewali kibice. W wyniku rywalizacji wśród dziewcząt dogrywka zadecydowała o wyniku w tej konkurencji. Miejsca na podium zdobyły: I miejsce – Sylwia Sajur – 18 pkt. II miejsce – Dominika Kumor – 17 pkt. III miejsce – Patrycja Drążkowska – 15 pkt. Wśród chłopców trzy pierwsze miejsca zajęli: I miejsce – Bartosz Tobolewski – 22 pkt. II miejsce – Marcin Kowalczyk – 11 pkt. III miejsce – Daniel Olechno – 10 pkt.
                                                        Biegi Sokoła
Zorganizowano tradycyjnie XVI. Biegi Sokoła, w których ogółem startowało 210 zawodników. W kategorii dziewcząt: Rocznik 1991 – Im. Paluszkiewicz Hanna, IIm. Grabowska Marta, III m. Szmigielska Paula. Rocznik 1992 – Im. Sieroń Marta, IIm. Czrnocka Sandra, IIIm. Krupicz Joanna. Rocznik 1993 – Im. Szmyt Dorota, IIm. Małecka Paulina, IIIm. Płaczkowska Marta. W kategorii chłopców: Rocznik 1991 – Im. Szulwic Tomasz, IIm. Leśniewski Marcin, IIIm. Senger Mateusz. Rocznik 1992 – Im. Pszczoła Dawid, IIm. Miedziejko Marcin, IIIm. Rzepa Piotr. Rocznik 1993 – Im. Zalesiak Wojciech, IIm. Tobolewski Bartosz, IIIm. Gawronek Marcin. Zawody siatkówki. Zawody odbyły się dnia 02.06.2007r. turniej składał się z dwóch etapów. Uczestniczyły w nich drużyny mieszane ; troje dziewcząt i trzech chłopców. Etap I: IIIc : IIIb 20:17, IIIe : IIId 20:11 IIIh : IIIf 20:13. Etap II: Klasy, które zwyciężyły przeszły do następnej fazy rozgrywek. Klasa IIIc pokonała klasę IIIh oraz klasę IIIe i zwyciężyła w turnieju. Klasa IIIh pokonała klasę IIIe i zajęła drugie miejsce. Końcowe wyniki turnieju: I miejsce – klasa IIIc, II miejsce – klasa IIIh, III miejsce – klasa IIIe. Uczestnicy zawodów wykazali się dużym zaangażowaniem i umiejętnościami. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów uczestniczących w „Dniu Sportu”. Niektóre klasy wspaniale dopingowały w czasie zawodów co świadczy o tym, że rywalizacji towarzyszyła dobra zabawa. Wyniki meczów zapisała Agnieszka Piórkowska – klasa III h. Gra w Dwa Ognie.Dnia 2 czerwca odbyły się zawody klas pierwszych w grze w „Dwa Ognie”. Rywalizowały ze sobą następujące klasy: Ia, Ib, Ic, Ie, If, Ig. W pierwszej części spotkania zagrały ze sobą: Ia – Ib, Ic – If, Ie – Ig. W drugiej części spotkały się klasy, które zwyciężyły w pierwszym spotkaniu: Ib – Ic, Ie – Ib. Grze sędziowały panie Beata Makurat i Kamila Bejger-Rudnicka. Wyniki: I miejsce – klasa Ib, II miejsce Ie, III miejsce – klasa Ic. Pchnięcie kulą. W dniu 2.06.2007r. odbyły się zawody w pchnięciu kulą. Uczestnicy mieli do wykonania trzy rzuty. Konkurencja była rozgrywana wśród chłopców i dziewcząt. Brało udział 25 osób. Wyniki: I miejsce – Paulina Jagodzińska klasa Ia – 6,50m, II miejsce Marta Gołdysiak klasa IIIe – 5,80m, III miejsce Roksana Peczeniuk klasa IIb – 5,75m. Natomiast wśród chłopców: I miejsce Dawid Pszczoła klasa IIa – 12,40m, II miejsce Mateusz Błażejewski klasa IId – 11,40m, III miejsce Łukasz Szeligowski klasa IId – 11,10m. Turniej koszykówki. Dnia 2 czerwca 2007r. podczas festynu w Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy odbył się turniej koszykówki klas II Gimnazjum nr 3 w zespołach mieszanych. Zespół składał się z 3 chłopców i 2 dziewcząt plus zawodnicy rezerwowi. Do turnieju przystąpiły następujące klasy: 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 2h. Po losowaniu par grających przystąpiono do rozgrywek systemem pucharowym. Jeden zespół wylosował „zieloną kartę” ze względu na nieparzystą liczbę zespołów. W meczu finałowym klasa 2c wygrała z klasą 2 h i tym samym wygrała cały turniej. Trzecie miejsce zajęła klasa 2a przed 2b. 7 czerwca 2007r. jak co roku członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyli w Procesji Bożego Ciała z Parafii Św. Mateusza do Św. Marka w Nowym Fordonie. W 2007 roku mija 190. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (1746-1817) patrona Sokolstwa Polskiego od 15.10.1898 roku. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon w dniach 4 – 5.06.2007r. zorganizowało „Zawody Kościuszkowskie”. Uroczystości rozpoczęto specjalną wieczornicą pamięci, która odbyła się w klubie gimnazjalisty – Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy. Przygotowano specjalną wystawę poświęconą bohaterowi narodowemu Tadeuszowi Kościuszce, który przygotowała Hanna Rogowska. Okolicznościowy wykład pt. „Tadeusz Kościuszko – Patron Sokolstwa Polskiego”, wygłosił prezes Andrzej Bogucki. Sokolęta przygotowały specjalne okolicznościowe opracowania. Nagrodzeni zostali sokoli Iga Racka, Paulina Jagodzińska, Radosław Matyjakowski, Magda Laskowska, Patrycja Tomaszewska, Anna Kuttka, Karolina Lasota, Justyna Liberacka, Magda Westfalewska, Hanna Karawasz, Anna Kujawa. Następnie w kościele św. Mateusza odprawiona została Msza Św. za Duszę Tadeusza Kościuszki, który odprawił kapelan gniazda ks. Edmund Sikorski. Zostały zorganizowane „Zawody Kościuszkowskie” w dyscyplinach tenisa i turnieju piłki ręcznej. Na zakończenie 36 sokoląt wykonało pokaz gimnastyczny. Komitet Organizacyjny: Andrzej Bogucki – przewodniczący, Hanna Rogowska, Małgorzata Szopińska, Katarzyna Kożuchowska. W czerwcu 2007 r. Andrzej Bogucki przekazał w darze do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy gromadzony przez 30 lat,a od 1990 roku w formie Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – Fordon swój zbiór materiałów i akt  z lat 1867 – 2007 w tym akta ZTG”Sokół” w Polsce,Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej ZTG”Sokół” w Polsce oraz TG”Sokół”II Bydgoszcz-Fordon.Do zasobu Archiwum Państwowego trwfiło 317 jednostek archiwalnych razem 18,21 metrów bieżących akt, 96 jednostek dokumentacji audiowizualnej i zbiór liczący ponad 5 tysięcy zdjęć sokolich.Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera, zorganizowało rajd do Malborka z udziałem 35 sokoląt. Trasa obejmowała przejazd na trasie ziemii chełmińskiej przez Chełmno, Grudziądz, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Tczew i Gniew. Kierownikiem rajdu byli Hanna Rogowska i Andrzej L. Bogucki. Zorganizowano Mistrzostwa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II  Bydgoszcz-Fordon w kręgle. Zwycięzcy otrzymali dyplomy. Chłopcy: I miejsce – Rysmanowski Paweł, II miejsce – Lasek Mateusz, III miejsce – Bąk Tomasz. Wyróżnienia: Grochowski Piotr, Klosek Damian. Dziewczęta: I miejsce – Grzeszek Agnieszka, II miejsce – Tryka Agnieszka, III miejsce – Grabowska Marta. Udział brało 27 graczy. Opiekun: Hanna Rogowska. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera zorganizowało rajd na trasie Bydgoszcz-Gniezno-Poznań z udziałem 40 sokoląt. Zrealizowano pracę krajoznawczo-patriotyczną do miejsc pamięci narodowej początków państwa polskiego. W 1907r. brytyjski generał Baden-Powell (1857-1941) założył skauting, który na ziemie polskie przeszczepili m. in. sokoli. Sokół Andrzej Małkowski i sokolica Olga Drahanowska założyli pierwsze polskie drużyny skautowe. Skauting zmieniony na polskie harcerstwo był organizacyjnie na początku finansowany przez sokolstwo. Wspólną gawędę w dn. 20 czerwca 2007r. w Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera przeprowadzili sokoli i harcerze z 28 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. Józefa Hallera i hallerczycy. Patron tych organizacji gen. Józef Haller też był działaczem sokolstwa i harcerstwa. W tym dniu grupa 60 sokoląt i harcerzy zorganizowała wspólne podchody hufców rycerskich z „Doliny Śmierci”, gdzie zapalono znicze pomordowanym, do grodziska „Wyszogród”. 26.07.2007 r. Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz powołał ponownie na następną kadencję Andrzeja Boguckiego prezesa gniazda w skład Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Przedstawiciele gniazda fordońskiego uczestniczyli w Bydgoszczy w uroczystościach 63.rocznicy wybuchu powstania warszawskiego 1944 roku.W 87. Rocznicę bitwy warszawskiej w Święto Wojska Polskiego w uroczystościach Pomorskiego Okręgu Wojskowego brała udział delegacja gniazda fordońskiego.W związku z przejściem z dniem 1 września 2007 r. Andrzeja Boguckiego – dyrektora Gimnazjum 3 im.gen.Józefa Hallera,a jednocześnie prezesa gniazda oraz przejęcia nowego zarządzania tego gimnazjum przez panią Małgorzatę Kryś, nastąpiła zmiana działalności programowej TG”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. Planowano wśród członków zarządu od kilku miesięcy zmienić strukturę kadrową gniazda.TG”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon nie ma już swojej siedziby i nie będzie korzystać bezpłatnie z sali gimnastycznej. Jednocześnie kadra gniazda fordońskiego się postarzała. Członkowie zarządu oraz instruktorzy  są na emeryturze.Nie będzie dla działaczy seniorów możliwości już dostępu do młodzieży szkolnej. Prezes Andrzej Bogucki w latach 1990 – 2007 pełni bez przerwy swą funkcję.W związku z wiekiem emerytalnym planowano prezesurę gniazda przekazać Jerzemu Bonieckiemu. W ostateczności on na tą koncepcję nie wyraził zgody.  Zabrakło osoby na nowego prezesa gniazda.Wobec powyższego Andrzej Bogucki wyraził zgodę na dalszą prezesurę.Na zebraniu zarządu 12.06. i 18.09.2007 r. przedstawił on  swój program członkom zarządu.Ponieważ działacze naszego gniazda są starszego wieku i nie mają możliwości jako emeryci wspólpracy z młodzieżą szkolną postanowiono,przewidując już kilka lat wcześniej,że TG”Sokół”II Bydgoszcz – Fordon będzie gniazdem dla seniorów bez młodzieży.Dla młodzieży z inicjatywy naszego zarządu zorganizowano UKS „Sokół” przy Gimnazjum 3 na czele z prezeską Małgorztą Szopińską.To gniazdo też jest członkiem ZTG”Sokół” w Polsce.Druga sprawa,która wyniknęła to sprawa sokolich kortów tenisowych na Osiedlu Bajka,które gniazdo wiele lat dzierżawi od Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Skomplikowana procedura własnościowa pomiędzy miastem a spóldzielnią spowodowała,że nasze gniazdo nie otrzymało na własność gruntów kortów.Stąd nie można było zrealizować planów zbudowania Sokolni.Wyniknął też problem z przyszłym zarządzaniem kortów.Niestety nie znalazła się osoba z zarządu,która chciałaby odpowiadać prawnie za prowadzenie kortów,ponieważ gniazdo nie jest właścicielem obiektu.Podjęto uchwałę.TG”Sokół”II Bydgoszcz – Fordon z dniem 31.12.2007 r. wypowiedziało umowę FSM dzierżawy kortów tenisowych na Osiedlu Bajka.Sekcja tenisowa z Jerzym Bonieckim,członkiem zarządu postanowiła założyć osobne stowarzyszenie tenisowe.Następna sprawa to dalsze kierowanie gniazdem, ze względu też na biurokratyczne procedury państwowo – samorządowe.W 2008 r. powinno odbyć się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.Zarząd postanowił,że jeżeli do tego czasu nie znajdą się do działania i kierowania gniazdem młodsi członkowie to gniazdo zostanie wyrejestrowane z Krajowego Rejestru Sądowego i nastąpi likwidacja gniazda w tej formie prawnej. Gniazdo ponownie zarejestruje swą działalność w innej formie prawnej jako małe stowarzyszenie w Urzędzie Miejskim.Takie są plany na przyszłość.
     28.09.2007 r. z udziałem wojewody kujawsko – pomorskiego pana Hoffmanna 30 sokoląt gniazda ze sztandarem i opiekunami : Andrzej Bogucki, Urszula Bogucka, Anna Bogucka, Hanna Rogowska i Janusz Olszewski uczestniczyli w Marszu Pamięci Poległych i Pomordowanych w czasie II wojny światowej w Dolinie Śmierci w Fordonie.Organizatorem był PZBWPHWiOK. 
     02.11.2007 r. delegacja TG”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon i Związek Szlachty Polskiej w Bydgoszczy uczcili Rok 2007 Rok Karola Szymanowskiego.Przypomniano sylwetkę artysty i złożono kwiaty przed tablicą pamiątkową na domu gdzie mieszkał w Bydgoszczy.03.11.2007 roku minęła 130. rocznica urodzin wybitnego dramaturga i wizjonera, pochodzącego z zasłużonego rodu Rostworowskich z Rybnej pod Krakowem. Warto też zaznaczyć, że był on działaczem sokolstwa krakowskiego. Przed II wojną w Bydgoszczy Teatr miał właśnie imię Karola Huberta Rostworowskiego. Niestety po 1945 r. jak i po 1989r. jego sylwetka  nie pasowała do „poprawności politycznej” elit bydgoskiej kultury. Przypominając tą sylwetkę sokolą Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon zorganizowało w sobotę 3 listopada 2007r. wieczór autorsko-biograficzny, na którym czytano m. in. „Czerwony marsz”, dramat którego autorem był Karol Hubert Rostworowski, pochodzący z rodu arystokratycznego. Biogram na podstawie publikacji w Profo Fide Rege et Lege przedstawił Andrzej Bogucki. Na spotkanie przybyli sokoli fordońscy i przedstawiciele Związku Szlachty Polskiej z Bydgoszczy. 
     11.11.2007 r. delegacja TG”Sokół”II Bydgoszcz – Fordon ze sztandarem uczestniczyła w państwowych uroczystościach Święta Niepodległości Polski w Katedrze i na Starym Rynku.Też czść członków uczestniczyła w Mszy św. odPrawionej przez kapelana gniazda ks.prał. Edmunda Sikorskiego w kościele św.Mateusza. Prezes gniazda uczestniczył w Dniach Niepodległości,które zorganizowało Muzeum Niepodległości w Warszawie i TG”Sokół” Warszawa – Macierz. 
     Z okazji ustanowienia przez Sejm RP roku 2007, Rokiem Stanisława Wyspiańskiego, hallerczycy sokoli z Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera przygotowali wystawę poświęconą życiu i twórczości tego wybitnego polskiego dramaturga i malarza. Zgromadzone materiały zostały podzielone na działy: życiorys artysty, utwory dramatyczne, wiersze, malarstwo. Celem wystawy było zainteresowanie młodzieży postacią artysty i jego dorobkiem. Bardzo aktywną sekcją gniazda było Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz-Fordon. CINSP B-F gromadzi materiały historyczne, biogramy, zdjęcia, a przede wszystkim akta Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Archiwum CINSP znajdowało się do 30.04.2007 r. się w Sokolni TG”Sokół” I w Bydgoszczy przy ul.Toruńskiej.Także na prośbę prezesa Roberta Szamałka pomieszczenie zostało zwrócone do dyspozycji TG”Sokół”I.Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego prowadzone było społecznie przez członków gniazda. Jak już wyżej wspomniano akta przekazano w darze do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.Zbierano dokumentację sokolą, akta, opracowywano historię sokolstwa, tworzono wystawy okolicznościowe i gromadzono oraz publikowano wydawnictwa i biogramy sokołów. Współpracowano z bibliotekami w kraju i poza. Wysyłano publikacje sokole. Przedstawiciele gniazda na własny koszt uczestniczyli w zjazdach Rady ZTG „Sokół’.14.11.2007 r.TG”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon i Związek Szlachty Polskiej zorganizowały uroczystość 170. Rocznicy urodzin Artura Grottgera i 140. Śmierci.Przypomniano,że jego praca „kucie kos” jest wzorem do projektu sokolej czamary na wzór czamary narodowej szlacheckiej.Przy okazji warto zaznaczyć,że Andrzej Bogucki przekazał w Darze do Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy swoją czamarę,którą nosił na wszystkich ważnych sokolich imprezach w latach 1991 – 2007.Była to jedna z serii pierwszych uszytych czamar w 1991 r. w Łodzi na wzór przedwojennych.Przekazał też furażerkę i plakietkę Związku.
     24.11.207 r. w Sokolni na ul.Toruńskiej 30,odbył się Zjazd Rady Sprawozdawczo – Wyborczej Dzielnicy Kujawsko – Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.Zjazd dokonał podsumowania i sprawozdania z działalności opracował program minimum oraz wybrał nowe władze Dzielnicy. Znowu pojawił się problem z wyborem prezesa.Andrzej Bogucki,który pełnił funkcję prezesa Dzielnicy w latach 1993 – 2007 w związku z przejściem na emeryturę zrezygnował  z dalszego kandydowania.Niestety nie było chętnych po pełnienia społecznej funkcji prezesa.Za zgodą Hanny Rogowskiej, wybrano ją na prezesa Dzielnicy.Nadano tytuły honorowe: Prezesa Honorowego DK-P ZTG”S” w Polsce Andrzejowi Boguckiemu oraz Członkstwa Honorowe Hannie Rogowskiej, Jerzemu Bonieckiemu, Romanowi Krężel,Antoniemu Kupcewiczowi.18.12.2007 r. TG”Sokół”II Bydgoszcz – Fordon zorganizowało w Gimnazjum 3 tradycyjny opłatek sokoli na który przybyło 25 osób.Odczytano Pismo Św. dzielono się opłatkiem,składano życzenia, przy choince, ciasteczkach,kawie,owocach śpiewano kolędy.27.12.2007 r. delegacja gniazda, Andrzej Bogucki, Urszula i Roman Krężel, ze sztandarem uczestniczyła w uroczystościach 89. Rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1918/1919.Złożono kwiaty przed jedynym w Polsce Grobem i Pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego.Z inicjatywy Bartłomieja Boguckiego autora strony internetowej www.secesja.bydgoszcz.pl Ratusz bydgoski rozpoczął starania o zapisanie Bydgoszczy do światowego stowarzyszenia miast secesyjnych.Warto zaznaczyć, że Bartłomiej Bogucki był też autorem, realizatorem oraz społecznie obsługiwał stronę internetową www.sokolztg.prv.pl  Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół’ w Polsce, którą założył 22.02.2002 r.Prowadził ją cały czas honorowo i społecznie na swoim prywatnym komputerze.Strona znana była na całym swiecie,korzystało z niej tysiące osób,w tym wielu pracowników naukowych. Po wybraniu nowych władz Związku i przeniesieniu siedziby z Bydgoszczy do Warszawy w październiku 2007 r. strona została zlikwidowana, a materiał przekazano nowym władzom na czele z prezesem Antonim Beliną Brzozowskim.W przyszłym roku zostanie wykonana nowa strona internetowa dla TG”Sokół” II Bydgoszcz- Fordon i CINSP B-F www.sokol.cinsp.pl .Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół’ II Bydgoszcz – Fordon prowadzi od 1990 r. dokładną Kronikę.Ostatnie 5 tomów do 2007 r.zostało oprawione w introligatorni.Autorami Kroniki są Andrzej Bogucki i Hanna Rogowska.Prowadzono też osobno do 2007 r. akta gniazda,ktre przekazano do AP – B.Odtąd będą prowadzone „Akta – Kronika” jako osobna jednostka dokumentacyjna.Materiały opracowane w oparciu o CINSP w formie publikacji opracował Andrzej Bogucki  w 2007 r. Są to : broszura z materiałami źródłowymi na „140. Lecie Sokolstwa Polskiego”,ss.32.Uczestniczył też w sesjach naukowych w Muzeum Niepodległości w Warszawie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z których zostały opublikowane artykuły do historii 140. Lecia Sokolstwa Polskiego 1867 – 2007 m.in. /w:/ Niepodległość i Pamięć, rocznik XIV,nr 2 /26/,s.355 – 366.Polski obyczaj patriotyczny od XVIII do przełomu XX/XXI w. – ciągłość i zmiana,s. 269 –283. Powstaniec Wielkopolski nr 13, s.26 –34.Prezes Andrzej Bogucki napisał też źródłową książkę „ZTG”Sokół” w Polsce 2004 – 2007”, która została złożona do druku. Warto też dodać,że Wojskowe Biuro Badań Historycznych opublikowało artykuły o historii sokolstwa, zdjęcia, informację o X.Zlocie  Sokolstwa Polskiego i biogram prezesa w „Kronika Wojska Polskiego 2006”, s.139 – 143. Zasłużony członek gniazda fordońskiego Sebastian Malinowski założyciel w Bydgoszczy dwóch muzeów „Wolności i Solidarności” oraz „Kanału Bydgoskiego” zdobył tytuł Bydgoszczanina Roku 2006.W Radzie Miasta Bydgoszczy radnymi wybranymi w wyborach samorządowych są sokoli : Lech Zagłoba Zygler (PO) i Stefan Pastuszewski (PiS) wybitny Bydgoszczanin,Członek Honorowy Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej ZTG”Sokół” w Polsce. Zasłużony członek gniazda fordońskiego Paweł Bogdan Gąsiorowski jest jednym z działaczy CINSP,ekspertem dot. genealogi i heraldyki,biografistyki oraz historii kujawsko – mazowieckiej.Wychowanek gniazda fordońskiego i Rometu Tomasz Olejnik, kolarz został srebrnym medalistą młodzieżowych mistrzostw Polski.Warto dodać, że ćwiczył on na IX.Zlocie w 2000 r. Także uczestnik tego zlotu i wychowanek gniazda Tomasz Wołoszyński został wyróżniony przez Prezydenta Bydgoszczy „Bydgoski Wolontariusz Bydgoszczy Roku 2007”. Krystyna Berndt wieloletni zasłużony członek gniazda jest autorką wielu miejskich imprez z cyklu kultur pogranicza, Europie Wschodniej, Kresów pt.”Kultura – tradycja – tożsamość”. Spotkania odbywają się dla bydgoszczan w Kawiarni Artystycznej „Węgliszek”. Sokoli uczestniczyli ze sztandarem w pogrzebach swoich druhów 
i druhen. Zmarli sokoli : Ewa Wawrzyniak z domu Wleklińska,sokolica gniazda fordońskiego jeszcze sprzed 1939 r. (ur.22.10.1928 zm.29.06.2007).Rajmund Kuczma (31.08.1929 – 22.10.2007) Honorowy Obywatel Bydgoszczy, wybitny znawca dziejów Bydgoszczy, Członek Honorowy Dzielnicy Kujawsko – Pomorskiej ZTG”Sokół” w Polsce.W pogrzebie uczestniczyła delegacja Dzielnicy i gniazda z fordońskim sztandarem.
     W 2007 r. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon liczyło ,stan na dzień 30.09.2007 r.,28 druhów i druhen pełnoletnich, sokoląt do lat 18 – 96. Razem 124 członków.Liczba uczniów ze szkół objętych działalnością gniazda wynosiła 605. Stan członków na dzień 31.12.2007 r. 28 druhów i druhen pełnoletnich,bez młodzieży.W gnieździe działały sekcje sportowe: gimnastyka masowa artystyczna, piłki koszykowej, siatkowej, nożnej, biegowej, tenisa, tenisa stołowego, unihokeja, rzutu podkową, turystyczno-krajoznawczą, przysposobienia obronnego i obrony cywilnej. Warto zaznaczyć, że następuje spadek liczby członków, szczególnie sokoląt. Spadek jest też powodowany brakiem chętnych pełnoletnich członków gniazda do pracy społecznej z przygotowaniem merytoryczno pedagogicznym, z kwalifikacjami, których wymagają przepisy prawne do pracy z młodzieżą. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon prowadziło zajęcia sportowo-rekreacyjne wszystkich sekcji w sali gimnastycznej Gimnazjum 3, która była do 30.06.2007 r. użyczana bezpłatnie. Zajęcia odbywały się we wtorki 17.30-19.00, środy 19.30-22.00, czwartki 19.00-21.00, soboty 12.00-18.00, niedziele 10.00-18.00. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon nie posiada żadnego majątku stałego ani ruchomego.Praca członków i instruktorów oraz działaczy funkcyjnych jest społeczna. Gniazdo nie posiada żadnego etatu instruktorskiego ani pracownika. Działacze gniazda sami pokrywają koszty pocztowe, biurowe, podróże. Skład władz gniazda w 2007 r. Wybrane na Walnym Zebraniu 19.X.2004 r. zarząd – dh Andrzej Bogucki – prezes, dh Hanna Rogowska – I wiceprezes, dh Roman Krężel – II wiceprezes, dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, dh Urszula Krężel – skarbnik, dh Jerzy Boniecki – naczelnik wyszkolenia sokolego, dh Elżbieta Olejnik – gospodarz, dh Urszula Bogucka – członek, dh Janusz Olszewski – członek, kapelan ks. prałat Edmund Sikorski. Komisja Rewizyjna – dh Kazimierz Bogdan Filipski – przewodniczący, członkowie: dh Paweł Bogdan Gąsiorowski, dh Teresa Banaś-Barańska. Sąd Honorowy: dh Jerzy Prusiński – przewodniczący, członkowie: dh Teresa Boniecka, dh Jan Wieleba. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 30.08.2001 r. wpisu do Rejestru Stowarzyszeń. 17 lutego 2005 r. Sąd Rejonowy KRS w Bydgoszczy wydał Postanowienie o zmianie statutu, tekst jednolity i o wpisie zarządu. Główni instruktorzy Sokoła fordońskiego: dh dh Andrzej Bogucki, Hanna Rogowska, Barbara Bilska, Teresa Banaś-Barańska, Barbara Jastrzębska-Rutkowska, Elżbieta Olejnik, Małgorzata Szopińska, Monika Pacholska, Jolanta Szymanowska, Jan Wieleba, Kazimierz Bogdan Filipski, Jerzy Boniecki, Kazimierz Gaul, Joanna Ptaszyńska, Katarzyna Kożuchowska, Mariola Szmyt,  Mirosława Kierzkowska, Bartłomiej Bogucki, Anna Bogucka, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Roman Krężel – chorąży sztandaru. Zebrania zarządu odbywały się 1 raz w miesiącu w Gimnazjum 3. Trzeba zaznaczyć, że działalność gniazda była bardzo aktywna dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej oraz honorowej pracy wszystkich działaczy „Sokoła” fordońskiego. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon nie prowadziło i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Wykaz najbardziej aktywnych sokoląt uczestników pokazów gimnastycznych i imprez rekreacyjno-sportowych kulturalnych i krajoznawczych Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 15.01. – 30.09.2007r.: Andrzejewska Angelika, Balicka Joanna, Bąk Tomasz, Borowski Patryk, Gajowy Jarosław, Gielecki Bartosz, Górecka Kamila, Grabowska Marta, Grochowski Piotr, Grzeszek Agnieszka, Jakubiak Joanna, Jersak Małgorzata, Katafias Maciej, Klosek Damian, Krysiak Kamila, Langner Dagmara, Lasek Mateusz, Leszczyńska Monika, Minikowski Arkadiusz, Modrakowski Robert, Opara Piotr, Priefer Mikołaj, Rysmanowski Paweł, Sadowska Joanna, Szałek Patryk, Tryka Agnieszka, Zaborowski Mateusz. Bandura Maja, Barć Daria, Bartniczak Katarzyna, Bilski Mikołaj, Biłyk Marta, Cyrankiewicz Piotr, Gielewska Patrycja, Iwińska Paulina, Kamiński Pascal, Kłoda Tomasz, Kontowicz Justyna, Koperski Karol, Kuberski Mateusz, Kurz Krystian, Migała Bartosz, Pawlikowska Weronika, Piekarski Tomasz, Pytlik Maciej, Różański Marek, Senger Mateusz, Sitarek Karolina, Sopór Adrian, Strychalska Marta, Sulińska Marta, Świtaj Patryk, Tomasik Rafał, Wajer Adrian, Zbutowicz Michał. Bembnista Katarzyna, Brykalski Rafał, Drzycimski Paweł, Furman Marta, Kałamajski Paweł, Jarecka Natalia, Kownacka Weronika, Kultys Patryk, Kurzyńska Alicja, Ladzińska Dominika, Leśniarek Jowita, Lis Patrycja, Maława Katarzyna, Małecka Marta, Mitrus Izabela, Paczkowski Patryk, Pankowska Anna, Pietrzak Wioletta, Przybyszewski Rafał, Rutkowski Kamil, Schlag Dawid, Siniecki Patryk, Sobecka Martyna, Starzyńska Martyna, Wołoszynowski Tomasz, Wiśniewska Patrycja, Wróblewska Katarzyna. Buda Anna, Delatowski Łukasz, Dobecki Michał, Kosmela Michał, Kozłowska Patrycja, Kryszak Monika, Lis Marcel, Łybek Kamila, Madaj Sebastian, Marciniak Joanna, Miraszewski Damian, Mirowski Łukasz, Nycek Krzysztof, Popowska Joanna, Ramian Dominika, Siwek Krzysztof, Stypczyński Dawid, Szczepaniak Wojciech, Szmigielska Paula, Szrajda Mateusz, Szulwic Tomasz, Warmbier Małgorzata, Wielgosz Klaudia, Wiśniewska Patrycja, Wyrzykowski Mateusz, Zawada Patrycja, Zoń Karolina. Dąbrowska Agnieszka, Gust Aleksandra, Gutowska Kinga, Jędrak Kamila, Kiliński Kazimierz, Kodiasz Dominika, Kolasa Paulina, Kołcon Dariusz, Kowalski Paweł, Leśniewski Marcin, Małek Sylwia, Mielnik Paweł, Mikołajczyk Konrad, Nowakowski Dawid, Paluszkiewicz Hanna, Paluszkiewicz Katarzyna, Paradowski Rafał, Pietrasińska Alicja, Rejowska Karolina, Rogalska Joanna, Rutkowski Filip, Sołdon Mateusz, Stachowski Michał, Śledzińska Natalia, Tes Marta, Wochna Jarosław, Wosicki Michał. Breyer Katarzyna, Buśka Adam, Chraplak Karolina, Derkowska Paulina, Dobczyński Marcin, Fryżewski Liwiusz, Gołdysiak Marta, Jagodzińska Patrycja, Jaskulska Monika, Jaworska Joanna, Jeske Joanna, Jeske Michał, Karaszewska Patrycja, Kistowski Marcin, Kowalczyk Igor, Kuźniak Marta, Lasota Aneta, Majewska Agnieszka, Małkowska Emilia, Małkowska Lidia, Młodzikowski Robert, Niewiadomski Krzysztof, Paszczyńska Hanna, Poła Anna, Putkowski Adam, Rączka Oskar, Stablewski Damian, Sypniewska Marta, Urbański Marek, Wiśniewska Joanna. Affeldt Szymon, Burchardt Krzysztof, Czarnocki Artur, Firlus Maciej, Gaca Sandra, Gmyz Adrian, Graś Sylwia, Grządziela Monika, Grześkowiak Tomasz, Klińska Oliwia, Leper Sandra, Lutoborski Bartosz, Maciejewski Patryk, Majdańska Anna, Marciniak Klaudia, Matczak Marcin, Musiał Krystian, Ososko Ernest, Pepliński Przemysław, Podbielski Łukasz, Stalmirski Adrian, Szafrańska Anna, Szufrajda Dominika, Trzecki Paweł, Urbański Przemysław, Wełna Agata, Wołowski Jakub, Zmyj Paula. Bednarek Klaudia, Bednarek Łukasz, Ciachera Michał, Jasiński Jakub, Kapeliński Sebastian, Kusio Mateusz, Lebedów Damian, Majcher Michał, Mikulska Daria, Misiuna Patryk, Molenda Marcin, Morzyńska Joanna, Pawłowska Alicja, Pieńczewski Dawid, Piórkowska Agnieszka, Pruszkowska Paulina, Roszczyniała Sandra, Smakulski Dawid, Stępień Anna, Szeląg Wiktor, Szymkowiak Agnieszka, Świetlik Anna, Tomaszewska Izabela, Urban Paweł, Warczak Mateusz, Wąsik Natalia, Witkowska Wioletta.
(A.B.)